Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


13.09.2012, 10:45 - Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca, jakim jest najdoskonalsze życie w najdoskonalszym świecie, ma być dany każdemu z Jego dzieci

Moja szczerze umiłowana córko, kamień milowy został osiągnięty w Mojej Misji, aby szybko rozpowszechniać Moje Święte słowo został osiągnięty dzięki temu, że się o to modlono.
Te modlitwy, pilnie odmawiane przez Moich drogich i bardzo kochanych wyznawców są tak potężne, gdyż są odmawiane z serca.
Udzielam wielkich Łask wszystkim Moim uczniom, aby umożliwić im posuwanie się naprzód i burzenie wszelkich przeszkód, które mogą przed nimi stanąć w ich dążeniu do ratowania dusz przez tę Misję.
Moi najukochańsi uczniowie, pamiętajcie, że aniołowie w Niebie kierują wami, chronią was i prowadzą was do Mojego celu, którym jest nawrócenie świata.
Wielu z was, dla których Moje orędzia są czymś nowym, będą się zastanawiać czy te Słowa mają tylko kierować ludźmi czy też ich nawracać.
Służą one zarówno do jednego jak i drugiego, ale ważniejsze jest to, aby uratować wszystkich tak, żeby każdy mógł żyć w Nowej Erze Pokoju na świecie. Ponieważ to jest Moją obietnicą. To jest wielkim Darem.
Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca, jakim jest najdoskonalsze życie w najdoskonalszym świecie, ma być dany każdemu z Jego dzieci, tak jak było to zamierzone od początku.
Nic nie może powstrzymać, ani też nic nie powstrzyma wyłonienia się tego Nowego Raju na ziemi.
Wzniesie się on z szarego, ponurego świata, w którym mieszkacie, a który stał się skalany przez zepsucie wywołane przez szatana. Tak głębokie jest to skażenie, że niewiele osób zna Prawdę.
Nie potrafią oni odróżnić dobra od zła. Wielu myli te dwie rzeczy.
Kiedy ludzie przyjmują zło jako część swojego życia i usprawiedliwiają jego obecność, zaprzeczają Słowu Bożemu. Jednak jedynie poprzez przyjęcie Prawdy Słowa Bożego Przymierze, to ostateczne Przymierze, może zostać wypełnione.
Plan ostatecznego zbawienia ludzkości odnosi skutek, ale minie jeszcze trochę czasu zanim będę mógł ocalić wszystkie te dusze, które są nadal poza Moim zasięgiem.
Tylko Prawda otworzy im oczy.
Tylko Prawda, jeśli ją przyjmą, wyzwoli ich, aby mogli wejść w bramy Nowego Raju.
Wasz Jezus


13th September 2012, 10:45 - The Gift from My Eternal Father is to give each child of His the most perfect life in the most perfect world

My dearly beloved daughter a milestone has been overcome in My Mission to spread My Holy Word quickly because of the prayers of others.
Those prayers, recited diligently by My precious and much loved followers are so powerful, because they are said from the heart.
I grant great Graces upon all My disciples to enable them to forge ahead knock down any obstacles, which they may confront in their drive to salvage souls through this Mission.
My dearly beloved disciples know that the angels in Heaven guide you, protect you and lead you towards My goal, the goal to convert the world.
Many of you who are new to My Messages will wonder if these Words are simply to guide or to convert people.
They are being given to do both but, more importantly, to save all so that everyone can live in the New Era of Peace in the world. For this is My promise. This is the great Gift.
The Gift from My Eternal Father is to give each child of His the most perfect life in the most perfect world in the way it was meant to be from the beginning.
Nothing can, nor will, prevent this New Paradise on earth from emerging.
It will rise from the grey drab world you live in, which has been sullied by a rottenness created by Satan. So rotten is the infestation that not many people know the Truth.
They do not know the difference between good or evil. Many confuse the two.
When people accept evil as part of their lives and justify its presence they deny the Word of God. Yet it is only by accepting the Truth of the Word of God that the Covenant, the final Covenant, can be fulfilled.
The plan of the final salvation of humanity is succeeding but there is still a while to go before I can salvage all those souls who are still beyond My reach.
Only the Truth will open their eyes.
Only the Truth, if accepted by them, will set them free so that they can enter the gates of the New Paradise. Your Jesus