Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.09.2012, 13:45 - Powszechna nienawiść wybucha między narodami w tym czasie, a wszystko to w Imię Boga

Moja szczerze umiłowana córko, powszechna nienawiść wybucha między narodami w tym czasie, a wszystko to w Imię Boga
Jak niewiele ludzkość wie o Bożych drogach, które są tak dalekie od nienawiści.
Nienawiść nie pochodzi od Boga. Z nienawiści korzysta szatan, by znieważać Słowo Boże.
Szatan wykorzystuje religię jako środek do akceptacji nienawiści.
Nienawiść przybiera wiele form i jest przedstawiana na różne sprytnie wymyślone przez szatana sposoby i podsuwana umysłom ludzi.
Można używać nienawiści w celu przekonania innych do przyjęcia kłamstw o jakiejś osobie, aby doprowadzić do nienawiści i napięcia.
Nienawiść może być wykorzystywana do tworzenia podziału religijnego i rozpalenia przemocy przez bluźnienie przeciwko Słowu Bożemu.
Kiedy ludzkość wykorzystuje nienawiść do usprawiedliwienia swojej wiary w Boga, grzeszy przeciwko Bogu w najgorszy sposób.
Nienawidzić drugiego człowieka w imię Boga jest sprzecznością, ponieważ tylko miłość może pochodzić od Boga.
Nienawiść pochodzi wyłącznie od szatana.
Wybór jest prosty. Albo wybierasz Boga i przeżywasz swoje życie zgodnie z Jego Zasadami lub wybierasz szatana i kłamstwa, których on używa do szkodzenia ludzkości i kradzieży dusz.
Wasz Jezus


16th September 2012, 13:45 - Global hatred erupts between nations at this time and all in the Name of God

My dearly beloved daughter the global hatred erupts between nations at this time and all in the Name of God. How little humanity knows of the ways of God, which are so far removed from hatred.
Hatred cannot come from God. Hatred is used by Satan to insult the Word of God. Satan uses religion as a means to condone hatred.
Hatred takes many forms and is presented in a number of ways cunningly devised by Satan and placed within the minds of humanity.
Hatred can be used to convince others to accept lies about another person in order to encourage hatred and tension. Hatred can be used to create religious division and ignite violence by blaspheming against the Word of God.
When humanity used hatred to justify one's faith in God they sin against God in the most evil way. To hate another person in the Name of God is a contradiction for only love can come from God.
Hatred comes only from Satan.
The choice is simple. You either choose God and live your life according to His Rules or you choose Satan and the lies he uses to corrupt humanity and steal souls.
Your Jesus