Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.09.2012, 20:45 - Nawrócenie nastąpi najpierw. Potem prześladowania. Następnie Zbawienie. W takiej kolejności.

Moja szczerze umiłowana córko, wielka zmiana zachodzi teraz na świecie, a Światło Mojego Miłosierdzia się zbliża.
Niech nikt nie sądzi, iż to, o czym mówię, że ma nastąpić, nie będzie miało miejsca.
Mówię tylko Prawdę, więc musicie Mi zaufać.
Mój Duch Święty zstępuje teraz szybko na ludzkość, aby przygotować ich na Moje Wielkie Miłosierdzie.
Niech żaden człowiek nie zaniedba przygotowań, ani też rozprzestrzeniania Mojego Słowa, aby dusze mogły być uratowane.
Wszystko jest teraz dobrze, Moja córko, w tym sensie, że wszystko jest na swoim miejscu, gdyż Moje Słowo szerzy się jak polny kwiat, który zakorzenił się w każdym narodzie.
Słodki zapach Mojego Daru miłości jest odczuwalny nawet przez tych małej wiary. Ponieważ oni są świadomi zmiany i przełomu, choć nie rozumieją, co się dzieje.
Powiedz im, że Pan Bóg, Król Miłosierdzia, przygotowuje się do przyjścia po raz drugi, aby ich ocalić.
Moje Przymierze jest już blisko etapu na którym najpierw nastąpi nawrócenie. Potem prześladowania. Następnie Zbawienie. W takiej kolejności.
Zaufajcie Mi i przygotujcie się, gdyż czas nawrócenia większości ludzkości jest bliski.
Wiele przeszkód jest umieszczanych przed wami, Moi uczniowie. Oto co musicie robić:
Iść prosto. Kierować się ku Mnie i zachować godność, niezależnie od obelg, jakimi jesteście obrzucani. Działając w ten sposób i nie zajmując się bestią, która działa przez innych, abyście zwątpili w swoją wiarę, pokonacie ją.
Dlatego milczałem i niewiele odpowiadałem Moim oskarżycielom, Moim oprawcom. Gdybym tak nie milczał, dałbym moc szatanowi.
Moja śmierć zniszczyła moc, którą miał nad dziećmi Bożymi. Wtedy stracił moc, aby ukraść wszystkie dusze. Teraz, gdy przyjdę znów, straci całą moc. Ale do tego czasu będzie nadal kradł dusze.
Bądźcie silni. Bądźcie spokojni. Bądźcie odważni. Jestem z wami. Gdy poddacie swoją wolę i zaufacie Mi, będziecie całkowicie bezpieczni.
Wasz Jezus


19th September 2012, 20:45 - Conversion takes place first. Then the persecution. Then the Salvation. In that order.

My dearly beloved daughter a great shift is now taking place in the world and the Light of My Mercy is approaching. Let no man believe that what I say will come to pass will not take place.
I speak only the Truth so you must trust in Me.
My Holy Spirit is descending rapidly on humanity now to prepare them for My Great Mercy.
Let no man fail to prepare or spread My Word so that souls can be saved.
All is good now My daughter in that all is in place for My Word to spread like a wild flower which will take root in every nation.
The sweet fragrance of My Gift of love is being felt even by those with little faith. For they are aware of a change and a shift but do not understand what is happening.
Tell them that the Lord God, King of Mercy, is preparing to return for the second time to save them.
My Covenant is nearing the stage when conversion takes place first. Then the persecution. Then the Salvation. In that order.
Trust in Me and prepare yourselves for the time of the conversion of much of humanity is close.
Many obstacles are being placed before you My disciples. This is what you must do.
Walk straight. Head towards Me on the path and remain dignified no matter what insults are hurled at you. By doing so, and not engaging with the beast who works through others to make you doubt your faith, you defeat him.
This is why I remained silent and barely responded to My accusers, My executioners. For to do so would have given power to Satan.
My death destroyed the power he had over God's children. He then lost his power to steal all souls. Now that I come again very soon he will lose all power. But until then he will continue to steal souls.
Be strong. Be calm. Be brave. I am with you. When you surrender your will and trust in Me completely you will be safe. Your Jesus