Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


26.09.2012, 22:12 - Grzech może być odpuszczony za życia. Nie po śmierci.

Moja szczerze umiłowana córko, dopuszczam na ciebie dzisiaj te intensywne cierpienia fizyczne, aby uratować więcej dusz. Ofiaruj ten ból za te wybrane dusze, które musisz Mi pomóc ocalić. Ten ból nie będzie trwał długo, ale kiedy ustąpi, pamiętaj, że wiele dusz zostało uratowanych od ognia Piekła i są teraz w Czyśćcu oczekując oczyszczenia.
Jako dusza ofiarna musisz przyjąć fakt, że mogę pozwolić ci na chwile cierpienia, aby pomóc uratować dusze dzieci Bożych. Pewnego dnia spotkasz te dusze i wtedy zrozumiesz, jak wiele szczęścia przyniosło to Mojemu Ojcu. Pamiętaj, że kiedy cierpisz, cierpię z tobą, aby złagodzić twój ból. Nie jesteś sama. Kiedy czujesz, że nie możesz oddychać, jest to takie same uczucie duszenia się, jakie jest odczuwane przez dusze, które po śmierci stają w dymie ogni Piekła.
Gdyby tylko ludzie znali Prawdę o życiu po śmierci. Gdy dusza opuszcza ciało, bez względu na to czy jest w stanie Łaski czy też nie, szatan dręczy mocą uwodzenia. Próbuje nawet wtedy przyciągnąć dusze do siebie. Modlitwa za te dusze, jest bardzo ważna.
Przyciągam dusze do Mojego Światła. Ale tylko te, które są w Stanie Łaski mogą znieść Moc Mojego Światła Miłosierdzia. Jeśli nie są czyste na duszy, to muszą zostać oczyszczone w Czyśćcu.
Istnieje, Moja córko, wiele kręgów w Czyśćcu i w zależności od popełnionych grzechów przez dusze, będą one wypełnione oczyszczającym Ogniem Ducha Świętego.
Czyściec jest bolesny dla duszy i ci, którzy muszą tam przebywać odczuwają to jako fizyczny ból, jak gdyby jeszcze żyli.
Niech nikt nie lekceważy poświęceń koniecznych do utrzymania swojej duszy w stanie godnym Królestwa Mojego Ojca.
Mój Ojciec kocha wszystkie Swoje dzieci, ale dusze muszą zasłużyć na prawo, aby nadawać się do wejścia do Królestwa Mojego Ojca. Aby być tego godnymi muszą odkupić się w Moich Oczach, gdy jeszcze żyją. Muszą odpokutować za swoje grzechy ze szczerym sercem.
Nawet w chwili śmierci grzesznik może skorzystać z Mojego Wielkiego Miłosierdzia, prosząc Mnie o wybaczenie mu jego grzechów. Porwę go i wezmę w Moje Ramiona. Wyleję wtedy Moje Miłosierdzie nad nim, a następnie wezmę go za rękę do Bram Raju.
Grzech może być odpuszczony za życia. Nie po śmierci.
Wasz Jezus


26th September 2012, 22:12 - Sin can be forgiven when you are alive. Not after death

My dearly beloved daughter I allow you this intense physical suffering to save more souls today. Offer this pain for those selected souls you must help Me salvage. This pain will not last long but when you are relieved know that many souls were saved from the fires of Hell and are now in Purgatory awaiting purification.
As a victim soul you must accept that I can allow you moments of suffering to help save the souls of God's children. You will, some day, meet these souls and then you will understand how much happiness this brings My Father. Know that when you suffer, I suffer with you in order to easy your pain. You are not alone. When you feel you cannot breath, this is the same feeling of suffocation felt by souls who, after death, face the fumes of the fires of Hell.
If only people knew the Truth of life after death. After the soul leaves the body, whether it is in a state of Grace or not, Satan torments through the power of seduction. He tries, even then, to draw souls to him. Prayer for such souls is very important.
I draw souls towards My Light. But only those who are in a State of Grace can withstand the Power of My Light of Mercy. If they are not pure of soul then they must be cleansed in Purgatory.
There are, My daughter, many layers in Purgatory and, depending on the sins committed by the soul, they will be filled with the cleansing Fire of the Holy Spirit.
Purgatory is painful for the soul and those who have to spend time there feel it like a physical pain as though they were still alive. Let no man underestimate the sacrifices needed to keep their souls in a state worthy of My Father's Kingdom.
My Father loves all His children but souls must earn the right to be fit to enter My Father's Kingdom. To be worthy they must redeem themselves in My Eyes while they are still alive. They must atone for their sins with a sincere heart.
Even at the point of death, a sinner can avail of My Great Mercy by asking Me to forgive him his sins. I will snatch him and take him into My Arms. I will then pour out My Mercy over him and then take him by the hand to the Gates of Paradise.
Sin can be forgiven when you are alive. Not after death. Your Jesus