Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.09.2012, 19:15 - Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni tego, że znają Prawdę

Moja szczerze umiłowana córko, muszę powiedzieć wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby się teraz przebudzili i przeżywali teraz swoje życie we Mnie.
Te Orędzia są nie tylko dawane dla ostrzeżenia tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, Odkupiciela Ludzkości, lecz są także dla wierzących w Boga.
Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni tego, że znają Prawdę.
Wy, którzy mówicie, że znacie prawdę Moich Nauk nigdy nie możecie popaść w samozadowolenie. Jeśli tak się stanie, może to oznaczać, że zaniedbacie działań niezbędnych do uświęcenia waszych dusz.
Wierzący mogą nie pojmować czegoś z Moich Nauk. Tak wielu nie rozumie co oznacza Moje Powtórne Przyjście.
Wielu Moich wyznawców przypuszcza, że będzie to znaczyło, iż cała ludzkość i tak zostanie powiadomiona, i że dzięki Mojemu Miłosierdziu, zostaną zbawieni. O, jakże bym pragnął, aby to była prawda. Przyniosłoby mi to ostateczną ulgę. Niestety, wielu nie będzie gotowych. Wielu odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i poleceń. Dlatego nie przygotują się odpowiednio.
Moje Powtórne Przyjście nastąpi. Wierzący, którzy mówicie, że wierzycie w Prawdę zawartą w Piśmie Świętym, pamiętajcie o tym. Łatwo przyjąć wam to, co zostało w nim przepowiedziane, a co się już wydarzyło. Nie tak łatwo zaakceptować przyszłe proroctwa, których ludzkość ma dopiero doświadczyć.
Zaakceptujcie również fakt, że Boskie Orędzia będą wysłane, aby was przygotować. Przyjmijcie, że to przygotowanie odbywa się już teraz.
Bądźcie czujni przez cały czas. Nie odrzucajcie Mnie w tej chwili, gdyż jest to czas przygotowań.
Bądźcie wdzięczni, że są otrzymujecie ten wielki dar.
Wasz ukochany Jezus


29th September 2012, 19:15 - Believers must never feel secure in the knowledge that they know the Truth

My dearly beloved daughter, I must tell all those who believe in Me, Jesus Christ, to wake up and live their lives in Me now.
These Messages are not only being given to warn those who do not believe in Christ, the Redeemer of Mankind, they are also for believers in God.
Believers must never feel secure in the knowledge that they know the Truth.
To those of you who say you know the Truth of My Teachings you must never feel complacent. If you do then this can mean that you will neglect the work needed to sanctify your souls.
Believers can be confused about My Teachings. So many do not understand the meaning of My Second Coming.
Many of My followers think it means that all of humanity will be aware anyway and that, through My Mercy, they will be saved. O how I wish that this were true. How this would bring Me final relief. Sadly many will not be prepared. Many will refuse to listen to My warnings and instructions. As such they will fail to prepare adequately.
My Second Coming will happen. To those believers, who say they believe in the Truth contained in the Holy Bible, know this. It is easy for you to accept what was prophesised therein and which has already happened. It is not so easy to accept the future prophecies still to be witnessed by humanity
Accept also the fact that Divine Messages will be sent to prepare you. Accept that this preparation is taking place right now. Be vigilant at all times. Do not reject Me at this time, for this is the time of preparations.
Be thankful that you are being given this great gift. Your beloved Jesus