Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

07.10.2012, 11:00 - Maryja Panna: Płaczę nad nimi krwawymi łzami i ciężko mi na sercu

Moje dziecko, proszę, módl się za moje dzieci, których liczba rośnie każdego dnia. Nie wierzą ani nie potrafią uwierzyć w mojego Syna i skierować się na inną drogę.
Płaczę nad nimi krwawymi łzami i ciężko mi na sercu. Jak bardzo są zgubieni i jak wielką czują pustkę.
Modlę się, żeby Bóg w Swoim Miłosierdziu, szybko otworzył ich zatwardziałe serca.
Moje dziecko, Ostrzeżenie jest blisko. Moje dzieci muszą się przygotować. Ci, którzy unikają tych Świętych Orędzi od mojego Syna i mojego Ojca Przedwiecznego, będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem.
Wielu szkodzi tej Misji i zachęca dusze do odwrócenia się od niej. Wiele takich dusz zmarło w międzyczasie w grzechu śmiertelnym. Gdyby zaakceptowały modlitwy przekazywane ludzkości, to dzięki Modlitwom Krucjaty, mogłyby zostać uratowane.
Tym, którzy nie przyjmują tych orędzi nie wolno współpracować ze złym duchem, aby podważać Słowo Boże. Musicie modlić się o niezbędną pomoc, aby odnaleźć w sobie pokój.
Zostało przepowiedziane, że prorok końca czasu nie zostanie przyjęty, nastąpi jednak wiele nawróceń, poprzez rozprzestrzenianie się Słowa Bożego.
Na własne ryzyko odrzucacie pomoc, która jest w tym czasie wysyłana z Nieba, aby pomóc zbawić wasze dusze.
Nie obrażajcie mojego Syna, przez odmowę słuchania. Możecie odrzucić te Orędzia z Nieba, ale dopiero wtedy, kiedy już je przeczytacie, najpierw jednak musicie wysłuchać tego:
Wasza wolna wola oznacza, że możecie wybrać drogę, którą chcecie iść.
Wasza wolna wola nie oznacza, że macie prawo do świadomego bluźnienia przeciwko Duchowi Świętemu.
Gdy nastąpi Ostrzeżenie, zostaniecie napełnieni Światłem Prawdy.
Wasza dusza zostanie oświecona i zobaczycie jakich dobrych i jakich złych uczynków dokonaliście w waszym życiu. Na tym etapie wielu z was przyjmie miłość Boga. Niestety, wielu będzie zbyt upartych, aby uznać swoje winy. Zostaną odrzuceni i będą strasznie cierpieć.
Bądźcie gotowi w każdym czasie. Czas jest krótki.
Wasza ukochana Matka
Matka Boża
Matka Zbawienia


7th October 2012, 11:00 - Virgin Mary: I cry tears of blood for them and my Heart is heavy

My child, please pray for my lost children who increase in numbers every day. They do not, nor cannot, believe in my Son and turn the other way.
I cry tears of blood for them and my Heart is heavy. How lost they are and how empty they feel. I pray that God, in His Mercy, will open their hardened hearts soon.
The Warning is close, my child. My children need to prepare. Those who shun these Holy Messages, from my Son and my Eternal Father, will have to answer to God.
Many have damaged this Mission and have encouraged souls to turn away. Many such souls have died since, in mortal sin. Were they to have accepted the prayers given to humanity, through the Crusade Prayers, they could have been saved.
Those who will not accept these Messages must not work with the evil one to undermine the Word of God. You must pray for the help needed to find peace within you.
It has been prophesised, that the end time prophet would not be accepted, although, much conversion will be achieved, through the spread of the Word of God.
It will be at your peril to reject the help, which is being sent from Heaven, at this time, to help you save your souls.
Do not insult my Son, by failing to listen. You may turn a deaf ear when you have read these Messages from Heaven, but you must listen first.
Your free will means that you can choose which path you wish to walk.
Your free will does not mean you have the right to deliberately blaspheme against the Holy Spirit. When the Warning takes place, you will be filled with the Light of Truth.
Your soul will be illuminated and you will see what good deeds, and bad deeds, you conducted throughout your lives. At that stage, many of you will embrace the Love of God. Sadly, many will be too stubborn to accept their wrongdoing. They will be cast away and will suffer terribly.
Be prepared at all times. Time is short. Your beloved Mother
Mother of God Mother of Salvation