Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.10.2012, 19:00 - Zapowiedź ogłaszająca Moje Powtórne Przyjście nastąpi nagle

Moja szczerze umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby byli silni w tym czasie.
Moje Święte Słowo, Mój Dar dla ludzkości, przekazywany przez te orędzia, będzie przedmiotem wielkiej krytyki.
Musisz pozostać silna, gdy Moje Słowo jest rozszarpywane i lekceważone. To będzie bardzo trudne, ale musisz wytrzymać to cierpienie, ponieważ to jest dopiero początek.
Wróg będzie wzrastał w siłę i niszczył Moje orędzia przekazywane dla każdego z was, aby wasze dusze mogły być zbawione.
On zlicza każdą duszę, którą uwiedzie, a następnie odciąga je z dala od Moich orędzi. Czyni to najpierw przez kuszenie wierzących, aby nie współpracowali ze Mną dla ocalenia waszych braci i sióstr. On nie chce, abyście się modlili o zbawienie ich dusz.
Każdy sługa Mojego Kościoła, który zabrania wam modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty potrzebuje waszej modlitwy. Nie mogą powstrzymywać rozpowszechniania Moich modlitw. Kiedy tak robią, potrzebują waszej pomocy. Niestety, wiele dusz, będą odciąganych od Mojej misji, ostatniej tego rodzaju na świecie.
Te czasy ujrzą postępujący podział Mojego Kościoła. Jedna strona cierpi chroniąc Moją Ewangelię, druga stara się na nowo wymyślić Mój Kościół, zmodernizować Moje nauczanie i wprowadzić rozwiązłe prawa do Mojego Kościoła.
Odważnie powstańcie i zjednoczcie się, gdyż ten czas już prawie nadszedł i usłyszycie o tych nowych zwyczajach, z których żaden nie będzie zawierać Mojej prawdziwej Ewangelii, Mojego nauczania czy Prawdy.
Próby te wyłonią się jak wielkie barykady. Wy, Moi uczniowie będziecie czuć się jak złapani w potrzask. Będziecie czuli się bezradni i popłyną wam łzy.
Wasza słabość będzie waszą siłą. Właśnie przez wasze cierpienie, gdy będziecie świadkami tego strasznego biczowania spowoduje, że staniecie się silni.
Ponieważ każdą próbę można znieść w Moje Imię, Ja uczynię was jeszcze silniejszymi. Wytrwajcie, a Ja będę wam błogosławił udzielając łaski siły, odwagi i pewności.
Jesteście Moją armią, promieniem Mojego światła w świecie. Zostaną podjęte wszelkie próby, aby stłumić to światło, ale będą one nieskuteczne.
Promienie waszego światła, wasza miłość do Mnie, będą tak świecić, że staną się one jak latarnia morska, a w końcu jak ogień. Ten ogień Ducha Świętego, który ogarnie każdego z was, będzie sięgać swoimi płomieniami do każdego zakątka świata.
To wy tego dokonacie, Moja droga armio. Będziecie prowadzeni przez Niebo. Będzie maszerować naprzód. Zdepczecie nikczemną armię biednych dusz, pod rozkazami szatana, a oni będą wobec was bezsilni.
Wkrótce potem Chwała Mojego Wielkiego zwiastowania objawi się światu.
Zapowiedź ogłaszająca Moje Powtórne Przyjście nastąpi nagle. Będzie ona także nieoczekiwana, chociaż zostaliście dobrze przygotowani. Dzięki temu przekazany wam będzie wielki Dar Życia Wiecznego.
Wasz Jezus


8th October 2012, 19:00 - The announcement to herald My Second Coming, will be sudden

My dearly beloved daughter, I urge all of My followers to be strong at this time.
My Holy Word, My Gift to humanity, given to you through these Messages, will be the subject of much criticism.
You must stay strong when My Word is torn apart and belittled. This will be very difficult, but you must endure this torment for it is only the beginning.
The enemy will rise and tear down My Messages, given to each of you so that souls can be saved.
He counts every soul he seduces and then takes them away from My Messages. He does this by tempting believers, first, so that they will not work with Me to salvage your brothers and sisters. He does not want you to pray to save their souls.
Any servant of My Church who forbids you to pray My Crusade Prayers needs your prayers. They cannot stop My prayers from being spread. When they do this they need your help. Sadly, many souls will be led away from My Mission, the last of its kind on earth.
These times will see the division in My Church getting bigger; one side suffering to protect My Gospel, the other trying to reinvent My Church, modernise My Teachings and bring obscene laws into My Church.
Stand up with courage and unite for this time is almost upon you and you will hear of these new practices, none of which adhere to My true Gospel, My Teachings or the Truth.
These trials will loom like great barricades. You, My disciples, will feel trapped. You will feel helpless and your tears will flow.
Your weakness will be your strength. It is through your suffering, when you witness this terrible scourging, that you will become strong.
For every trial you endure in My Name, I will make you even stronger. Persevere and I will bless you with the grace of strength, courage and conviction.
You are My army, My ray of light, in the world. Every attempt will be made to extinguish this light, but it will be useless.
The ray of your light, your love for Me, will be illuminated so that it will become like a beacon of light and then a great fire. This Fire of the Holy Spirit, which will grip each one of you, will spread its flames to every corner of the world.
It will be you, My precious army, who will do this. You will be guided by Heaven. You will march forward. You will trample over the evil army of poor souls who are being dictated to by Satan and they will be powerless against you.
Soon afterwards the Glory of My great announcement will manifest in the world.
The announcement to herald My Second Coming will be sudden. It will also be unexpected, although you have been well prepared. By then you will be bequeathed with the great Gift of Eternal Life.
Your Jesus