Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


10.10.2012, 21:50 - Pogaństwo będzie wymuszane na wszystkich Kościołach Bożych

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz światu, że musi się obudzić ze swojego uśpienia. Jeśli nie, to nie zobaczą jak się ujawniają niegodziwe plany, które zapowiadałem jakiś czas temu.
Mówię o powszechnej dominacji, która została zorganizowana, aby zniszczyć chrześcijaństwo.
Mój Kościół jest dziesiątkowany cegła po cegle. Moi wyświęceni słudzy celowo są atakowani do granic wytrzymałości.
Mój Kościół jest również zbezczeszczony przez tych, którzy oddają cześć bestii.
Ci obłudni oszuści nie są chrześcijanami. Praktykują okultyzm i przenikają wszystkie organizacje, w tym różne Kościoły i religie. Ich szczególnym celem jest Kościół katolicki.
Ten Kościół jest najbardziej przez nich znienawidzony. Ich kłamstwa sprawiły, że katolicy są zbyt zawstydzeni, aby powstać i bronić swojego Kościoła.
Ich kłamstwa sprawiły, że bardzo trudno jest Chrześcijańskim Kościołom stawać w obronie Świętych Sakramentów w formie nakazanej przez Boga.
Pogaństwo będzie wymuszane na wszystkich Kościołach Bożych i biada człowiekowi, który stanie do obrony Prawdy Bożej.
Nadszedł czas na podział ludzkości. Przyjdę i podzielę ziemię.
Ci, którzy będą wierni Mojemu Nauczaniu, zostaną przygarnięci do Mojego Łona. Ci, którzy przeciwstawiają się Bogu i bluźnią przeciw Prawdzie, zostaną odrzuceni.
Bitwa już się rozpoczęła. Dowody są przedstawiane.
Jest jeszcze czas, aby wybrać pomiędzy kłamstwami tej satanistycznej grupy, która przychodzi przebrana za owce, a Prawdą, o której powiedzą wam, że jest kłamstwem.
Musicie być czujni przez cały czas. Miejcie oczy szeroko otwarte. Odwracajcie się od tych, co będą bluźnić przeciw Mojemu Imieniu, Mojemu Ciału, Mojemu Słowu.
Wasz Jezus


10th October 2012, 21:50 - Paganism will be enforced on all of God's Churches

My dearly beloved daughter, tell the world that they must awaken from their slumber. If they don't, they will fail to see the wicked plans, I foretold some time ago, unfold.
I speak about global domination, which is being orchestrated to destroy Christianity.
My Church is being decimated, brick by brick. My sacred servants are being pushed beyond their endurance, deliberately.
My Church is also being desecrated by those who practice adoration of the beast.
These false imposters are not Christian. They practice in the occult and infiltrate all organisations, including different churches and different religions. They target, in particular, the Catholic Church.
This is the Church they hate the most. Their lies have meant that Catholics are embarrassed to stand up and defend their Church. Their lies have made it very difficult, for all Christian Churches, to defend the Holy Sacraments, as dictated by God.
Paganism will be enforced on all of God's Churches and woe to the man who stands up to defend the Truth of God.
The time has come for the division of humanity. I will come and divide the earth.
Those loyal to My Teachings will be taken into My Bosom. Those who defy God, and blaspheme against the Truth, will be cast away.
The battle has already begun. The evidence is being presented.
There is still time to choose between the lies of this satanic group, who comes dressed as lambs, or the Truth, which you will be told is a lie.
You must be alert at all times. Keep your eyes open. Turn your back when My Name, My Body, My Word. is blasphemed against. Your Jesus