Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.10.2012, 10:05 - Kiedy będą próbowali utworzyć Sakrament w Moich Kościołach z obrzydliwości, powiedzą, że to z powodu praw dla par tej samej płci

Moja szczerze umiłowana córko, wizje dusz wpadających do piekła, które pozwoliłem ci pokazać, nie były po to, aby cię przestraszyć. Miały natomiast ukazać ci rzeczywistość. W ten sposób zrozumiesz teraz jak cierpię każdego dnia, gdy patrzę jak dusze pogrążają się w głębinach Piekła.
O, jeśli ludzie by tylko znali grozę Piekła i sposób w jaki bestia pożera takie dusze, unikaliby grzechu za wszelką cenę.
Te same dusze można jeszcze uratować, Moja córko, przez modlitwę o Łaskę Uwolnienia. W ten sposób wy, Moi uczniowie, przyniesiecie Mi ulgę od tego strasznego i rozdzierającego biczowania.
Ci, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego są przeznaczeni do ognia Piekła. Wielu ludzi popełnia te grzechy w przekonaniu, że jeśli naprawdę jest Bóg, to jest On miłosierny. I tak grzeszą nadal, aż przez usprawiedliwianie swoich grzechów stają się one w końcu w ich oczach bez znaczenia.
Mówią, że nie mają wyboru, ponieważ ich grzech był konieczny, bo przyniósł innym korzyść.
O grzechu zabójstwa powiedzą, że był po to, aby pomścić śmierć innego.
O grzechu prostytucji powiedzą, że był po to, aby pomóc wyżywić swoją rodzinę.
O grzechu aborcji powiedzą, że to było z korzyścią dla życia matki i aby ułatwić jej życie. W przypadku dewiacji seksualnych powiedzą, że to była przecież rzecz naturalna.
W przypadku tych, którzy uczestniczą w praktykach okultystycznych powiedzą, że to jest nieszkodliwa zabawa, a przecież gdy to robią, oddają cześć bestii.
Kiedy prześladują innych i niszczą nie tylko ich dobre imię, ale ich środki utrzymania powiedzą, że to było konieczną karą za ich grzechy.
Kiedy zniszczą inną osobę na umyśle, ciele i duszy poprzez dyktaturę powiedzą, że to dla jej własnego dobra.
Kiedy będą próbowali utworzyć Sakrament z obrzydliwości w Moich Kościołach, powiedzą, że to z powodu praw dla par tej samej płci, którzy mają takie same prawa jak inni.
Kiedy będą niszczyć Mój Kościół od wewnątrz powiedzą, że wszystkie kościoły są równe. Użyją wymówki, że jest tylko jeden Bóg, więc mogą wprowadzić kościół pogański.
Ci grzesznicy to właśnie te zagubione dusze, o których mówię.
Aby im pomóc, musicie przede wszystkim spojrzeć im w oczy. Myślcie o nich jak o swoich dzieciach lub swoich braciach czy siostrach. Popatrzcie na nich Oczami Boga. Wtedy odczujecie miłość. Ale odczujecie też trwogę, bo poznacie w swoich sercach to przerażenie, które ich czeka. Jak bardzo musicie się modlić, aby wkrótce ujrzeli Prawdę.
Jak bardzo musicie się modlić o zbawienie tych dusz.
Każde dziecko Boże jest kochane, łącznie z tymi, których dusze są czarne.
Ich grzechy muszą być zniszczone, zanim wszystkie dzieci Boże zjednoczą się w jedną rodzinę w Moim Nowym Królestwie.
Ty, Moja córko, otrzymałaś wszystkie łaski i amunicję, aby zniszczyć grzech i uratować nie tylko własną, ale także dusze innych.
Dziękuję ci, Moja córko, że odpowiedziałaś na Moje Wołanie.
Masz wiele do zrobienia.
Twój Jezus


21st October 2012, 10:05 - When they try to create a Sacrament, in My Churches, out of an abomination, they will say it was because of the rights of same sex couples

My dearly beloved daughter, the visions I allowed you to be shown, of souls plunging into Hell, was not to frighten you. Instead, it was to show you the reality. In this way you will now understand how I suffer, every day, as I watch souls plunge into the depths of Hell.
Oh if people only knew the terror of Hell, and the way in which the beast devours such souls, they would avoid sin at all costs.
Those same souls can still be saved, My daughter, through the prayer of the Grace of Immunity. By doing so, you, My disciples, will bring Me relief from this terrible heartbreaking scourge.
Those, who die in mortal sin, are destined for the fires of Hell. Many commit these sins, in the belief that if there really is a God, then, He is merciful. And so, they continue to sin, until they justify their sins, so that they become, eventually, in their eyes, to be of no consequence.
They will say that they had no choice because their sin was necessary in order to benefit others. With the sin of murder, they will say it was to avenge the death of another.
With the sin of prostitution, they will say it was to help their family put food on the table.
With the sin of abortion, they will say that it was to benefit the life of the mother and to make her life easier. In the case of sexual deviation, they will say that it was just a natural thing.
In the case of those who participate in the practices of the occult, they will say that it is harmless fun, yet they honour the beast when they do this.
When they persecute others and destroy not only their name, but their livelihoods, they will say that this was a necessary punishment, for the sins of others.
When they destroy another person in mind, body and soul through dictatorship, they will say it was for their own good.
When they try to create a Sacrament in My Churches, out of an abomination, they will say it was because of the rights of same sex couples who have the same rights as others.
When they destroy My Church, from within, they will say that all churches are equal. They will use the excuse that there is only one God, so they can introduce a pagan church.
These sinners are the lost souls I speak of.
To help them, you must first of all look into their eyes. Think of them as your children or your brothers or sisters. See them through the Eyes of God. Then you will feel love. But terror will fill you, because you know in your heart, the terror, which will face them.
How you must pray that they will see the Truth, soon. How you must pray for the salvation of these souls.
Every child of God, including those whose souls are black, is loved.
Their sins must be destroyed, before all God's children can unite, as one family, in My New Kingdom.
You, My daughter, have been given all the graces and the ammunition to destroy sin and to save, not only your own soul, but, the souls of others.
Thank you, My daughter, for having responded to My Call. You have much work to do.
Your Jesus