Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.10.2012, 17:50 - Nie możecie pozwolić, aby lęk przed przyszłością was przygniótł, ponieważ nie takie jest Moje pragnienie

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy przyjmują Moje orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. To jest niezrozumiałe.
Nigdy nie wolno im myśleć, że trzeba wszystko rzucić i zlekceważyć swoje codzienne życie, zaniedbywać pracę, rodzinę czy bliskich, aby ratować dusze.
Ja, wasz Jezus zawsze będę troszczył się o Moich. Nie musicie się Mnie obawiać. Proszę tylko o modlitwę, aby ratować dusze.
Nie możecie pozwolić, aby lęk przed przyszłością was przygniótł, ponieważ nie takie jest Moje pragnienie.
Oczekuję natomiast, od was czasu na modlitwie i ofiary, tak jak już wam to polecałem w tych Orędziach. Prowadźcie swoje codzienne życie tak jak przedtem, choć Moje Święte Słowo zmieni na zawsze sposób w jaki patrzycie na życie.
Nigdy nie będziecie mieć tych samych uczuć w stosunku do ziemskich dóbr jakie mieliście w przeszłości. Chociaż będą one nadal częścią waszego życia, lecz nie będą już panem waszego życia.
Musicie pamiętać, że nie można dwom panom służyć, bo jest jeden, a jest nim Bóg.
Nie oczekuję, Moi uczniowie, że wyrzekniecie się wszystkiego, by iść za Mną. Nie oczekuję, Moi uczniowie, że odwrócicie się od swoich codziennych obowiązków, aby iść za Moimi Orędziami. Nie, Ja tylko proszę was o waszą miłość. Musicie postępować zgodnie z Prawami Boga. Przeżyjcie swoje życie według Mojego Nauczania. Czcijcie Sakramenty. Okazujcie miłość wzajemną i módlcie się za dusze tych, którzy nie będą w stanie sobie pomóc.
Idźcie w pokoju pamiętając, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Miłość do ludzkości pokona czyny bestii i straszliwe cierpienia, jakie zadaje ona na tym świecie.
Zachowujcie pokój. Błogosławię was.
Wasz Jezus


21st October 2012, 17:50 - You must not allow fear of the future to overwhelm you for that is not My desire

My dearly beloved daughter, so many people who accept My Messages worry unnecessarily about the future of the world. This is understandable.
They must never feel that they must drop everything and ignore their day-to-day lives, neglect their job, their family, or loved ones, in order to save souls.
I, your Jesus, will look after My own, always. You have nothing to fear from Me. All I ask is for your prayers to save souls. You must not allow fear of the future to overwhelm you, for that is not My desire.
I do, however, expect your time in prayer and sacrifice, as I have instructed you in these Messages. Continue with your daily lives, although, My Holy Word will change the way in which you look at life, forever.
You will never feel the same about worldly goods; in the way you viewed them in the past. While they will continue to be part of your life, they will no longer be the master of your life.
You must remember that you cannot serve two masters, for there is one, and that is God.
I do not expect My disciples to renounce all to follow Me. I do not expect My followers to turn away from their daily responsibilities to follow My Messages. No, all I ask is your love. You must follow the Laws of God. Live out your lives according to My Teachings. Honour the Sacraments. Show love to each other, and pray for the souls of those who will not help themselves.
Go in peace, in the knowledge that My Mercy is great, and My Love for humanity will overcome the deeds of the beast, and the terrible suffering he inflicts in this world.
Be at peace. I bless you.
Your Jesus