Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.10.2012, 20:30 - Pragnę wezwać wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę wezwać wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby modliły się o swoją wiarę.
Tak, jak to będzie w innych krajach chrześcijańskich, wasza wiara zostanie zaatakowana i zostanie podjęty każdy wysiłek, aby wymazać wszelkie Moje ślady, ślady waszego Jezusa.
Musicie tworzyć jak najwięcej grup modlitewnych, tak żebyście dzięki zjednoczeniu poprzez Moje Najświętsze Serce otrzymali łaski, by przetrzymać to prześladowanie.
Z czasem wiara chrześcijańska zostanie zakazana wraz z innymi religiami, które oddają cześć Mojemu Ojcu.
Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie chronieni z Niebios, ale musicie modlić się o siły, ponieważ demokracja zostanie postawiona na głowie, do góry nogami.
Jako największy naród na świecie, głoszący wolność poprzez demokrację, wkrótce zostaniecie pozbawieni prawa do bycia krajem chrześcijańskim.
Choć to prawo zostanie wam zabrane, będzie to postrzegane, jako ruch demokratyczny. Te nowe prawa wkrótce zostaną wprowadzone w waszym narodzie i będą uznawane za globalne prawa chroniące każdego człowieka przy jednej światowej religii.
Prawa te będą bezcześcić Moje Święte Imię, ale Ja was nie opuszczę. Dam wam wszelką niezbędną pomoc. Tylko musicie Mnie o to prosić.
Strzegę was i chronię, gdyż czas obalenia Kościołów chrześcijańskich jest bliski.
Mogą zamknąć kościoły, Moje dzieci; tak zmieniać Moje Sakramenty, że okażą się bezużyteczne; zastraszać Moje wyświęcone sługi i znęcać się nad wami, ale to będzie to bezcelowe. Ich moc nie będzie dorównywać prostocie wiary, pokorze duszy i miłości do Mnie, waszego Jezusa.
Wasz Ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


23rd October 2012, 20:30 - I wish to call upon all of God's children in the United States of America

My dearly beloved daughter, I wish to call upon all of God's children in the United States of America to pray for their faith.
Just as it will be in other Christian countries, your faith will be attacked, and every attempt will be made to wipe out all traces of Me, your Jesus.
You must form as many Prayer Groups as you can, so that united through My Sacred Heart, you will be given the graces to withstand such persecution.
The Christian faith will be banned, in time, along with other religions, which honour My Father.
You, My beloved followers, will be protected from the Heavens, but you must pray for strength, for the shift of democracy is about to turn on its head, upside down.
As the greatest nation in the world to proclaim freedom, through democracy, you will soon be denied the right to be a Christian.
This right, although denied to you, will be seen as a democratic move. These new laws, soon to be introduced into your nation, will be seen as inclusive laws, so that everyone is protected, under a one-world religion.
These laws will desecrate My Holy Name, but I will not forsake you. I will give you all the help you need. All you need to do is ask Me.
I watch and protect you, as the time for the overturn of Christian Churches is close.
They may close down, My children; tamper with My Sacraments, so that they are rendered useless; discourage My sacred servants and bully you, but it will be of no use. Their power will be no match for your simplicity of faith, humility of soul and love for Me, your Jesus.
Your beloved Saviour Jesus Christ