Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.10.2012, 21:50 - Pragnę, aby Moja Armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty za Zwycięstwo Kościoła Reszty

Moja szczerze umiłowana córko, trzeba zachęcać wszystkich Moich wyznawców, aby dalej zakładali wszędzie grupy modlitewne.
Nadszedł czas, abym wołał i zbierał was wszystkich, tworząc Moją armię, aby marsz do wiecznego zwycięstwa mógł rozpocząć się już dziś.
9 listopada 2012 r., w drugą rocznicę Mojego pierwszego wezwania ciebie, Moja córko, pragnę, aby Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty za Zwycięstwo Kościoła Reszty.
Modlitwa Krucjaty (82) O zwycięstwo Kościoła Reszty
Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie naszą czcią, naszą wiernością i czynami głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam zyskać siłę i zaufanie, aby powstać i w każdej chwili głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam się potknąć ani opóźnić w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy postępować ciernistą drogą do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, Najdroższy Jezu, nasz Ukochany Zbawicielu i Odkupicielu. Łączymy się w ciele, umyśle i duchu z Twoim Najświętszym Sercem.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.
Proszę was, Moi drodzy wyznawcy, zbierzcie się, wzrastajcie i rozpowszechniajcie Moje Święte Słowo do każdego narodu. Proszę, abyście zawsze skupiali się na Mnie i pracowali ze Mną na drodze do ostatecznego zwycięstwa zbawienia.
Wasz Jezus


25th October 2012, 21:50 - I wish that My army recite this Crusade Prayer for the Victory of the Remnant Church

My dearly beloved daughter, you must encourage all of My followers to continue to set up Prayer Groups everywhere.
The time has come for Me to call out, and gather all of you, to form My army, so that the march to eternal victory can commence this very day.
On the 9th of November 2012, the second anniversary of My first call to you, My daughter, I wish that My army recite this Crusade Prayer, for the Victory of the Remnant Church.
Crusade Prayer (82) For the Victory of the Remnant Church
Jesus, King and Saviour of the world, to You do we pledge our honour, our loyalty and deeds, to proclaim Your Glory to all.
Help us to gain the strength, and the confidence, to stand up and declare the Truth at all times. Never allow us to falter or delay in our march towards victory, and in our plan to save souls.
We pledge our surrender, our hearts, and all that we possess, so that we are free of obstacles, as we continue the thorny road towards the gates of the New Paradise.
We love You, dearest Jesus, our beloved Saviour and Redeemer.
We unite ourselves in body, mind and spirit within Your Sacred Heart. Pour over us Your Grace of Protection.
Cover us with Your Precious Blood, so that we will be filled with courage and love to stand up and declare the Truth of Your New Kingdom. Amen.
I ask you, dear followers of Mine, to gather, grow and spread My Holy Word to every nation. I ask that you focus on Me, always, and work with Me towards the final victory of salvation.
Your Jesus