Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.10.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Karzę niegodziwych, aby uratować niewinne dusze, zainfekowane przez kłamców

Moja najdroższa córko, Bożą Wiedzę pojmuje tylko niewiele z Moich dzieci, ale nawet w takim przypadku, tylko tyle pozwalam im wiedzieć.
Zrozumienie Mojego Świętego Słowa dla wielu jest trudne, choć jest bardzo proste.
Kocham Moje dzieci, ale zostały Mi porwane, kiedy Adam i Ewa stracili prawo do Mojego Boskiego Królestwa. Kuszone przez zazdrosnego węża - tego, któremu dano wszelką godność i łaskę - Moje dzieci odwróciły się od Chwały Królestwa na ziemi.
Odwróciły się plecami do życia wiecznego i z tego powodu cierpiały wszystkie ich dzieci, pokolenie po pokoleniu.
Mój Syn został następnie wysłany, aby ocalić Moje dzieci przed wiecznym Piekłem przez uwolnienie ich od Grzechu. Teraz przyjdzie zaszczepić na ziemi ten pierwotny Raj, który miał być ich udziałem.
Moja córko, obecnie czynione są przygotowania, aby rozpocząć walkę o dusze.
Powiedz Moim dzieciom, że obdarzam ich szczególnymi łaskami.
Te łaski dadzą im dodatkową siłę, gdy będą się modlić o złagodzenie kar. Dzięki modlitwom i prośbom Moich dzieci, mogą one nie tylko uratować dusze pogan, którzy Mnie obrażają, ale mogą także powstrzymać Moją Rękę, która opadnie, aby zatrzymać tych, którzy mówią w imieniu bestii.
Karzę Moje dzieci z ciężkim sercem. Robię to nie tylko po to, by ukarać tych, którzy powodują straszliwe zło, ale, aby powstrzymać ich od kradzieży dusz z powodu ich kłamstw.
Karzę niegodziwych, aby uratować niewinne dusze, zainfekowane przez kłamców.
Moje dzieci muszą być silne dla dobra wszystkich.
Modlitwa będzie bronią, która zabije bestię. Zatrzymanie skażenia nie nastąpi w wyniku wojen, czy przez moc osób wybieranych na wysokich stanowiskach lub tych, którzy prowadzą Moje kościoły na ziemi. Świat zostanie zbawiony przez wiarę tych, którzy są wierni Mnie, Bogu Najwyższemu i przez tych, którzy przyjmują Mojego Syna Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela.
Wy, Moje wierne dzieci, będziecie kluczem do zbawienia wszystkich Moich dzieci. Wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Wasze prośby o zbawienie grzeszników zostaną wysłuchane.
Kocham was. Dziękuję wam za miłość, którą okazujecie Mojemu Synowi i błogosławię was.
Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy


28th October 2012, 18:00 - God the Father: It is to save the innocent souls, infected by liars, that I punish the wicked

My dearest daughter, Divine Knowledge is grasped by only a few of My children and, even then, there is only so much I permit them to know.
Understanding My Holy Word is difficult for many and, yet, it is very simple.
I love My children, but they were snatched from Me when Adam and Eve forfeited their right to My Divine Kingdom. Tempted by a jealous serpent - he who was given every honour and favour - My children turned their back on a Glorious Kingdom on earth.
They turned their backs on eternal life and because of this all their children, generation after generation, suffered.
My Son was then sent to save My children from eternal Hell by freeing them from Sin. Now He will come to instil on earth the original Paradise, which was meant to be.
My daughter, there are now preparations being made for the battle for souls to commence. Tell My children that I am bestowing special graces upon them.
These graces will give them extra power when they pray to mitigate chastisements. Through the prayers and requests of My children, they can, not only save the souls of the heathen who offend Me, but they can halt My Hand, which will fall to stop those who speak on behalf of the beast.
I punish My children with a wretched heart. I do this, not just to punish those who cause terrible evil, but, to stop them from stealing souls through their lies.
It is to save the innocent souls, infected by liars, that I punish the wicked. My children must be strong for the sake of all.
Prayer will be the weapon, which will slay the beast. It will not be through war, through the power of those elected in high places or those who lead My churches on earth, that the infestation will stop. It will be through the faith of those who are loyal to Me, God the Most High, and those who accept My Son Jesus Christ, as Saviour, that the world will be saved.
You, My faithful children, will be the key to the salvation of all of My children. Your prayers will be heard. Your requests to save sinners will be answered.
I love you. I thank you for the love you show My Son and I bless you. Your loving Father
God the Most High