Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.11.2012, 19:00 - Wkrótce nie będzie więcej grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy dusze odpadają ode Mnie i kiedy podlegają grzechowi, nigdy nie mogą się Mnie bać.
Gdy tylko zgrzeszycie, Moi ukochani wyznawcy, musicie natychmiast zwrócić się do Mnie.
Nigdy się nie wstydźcie ani nie krępujcie przybiec do Mnie, kiedy popełnicie grzech. To jest jedyny sposób odzyskania siły, aby ponownie chodzić ze Mną.
Jeśli nie zwracacie się do Mnie, lecz unikacie Mnie, będzie jeszcze bardziej osłabieni i narażeni na pokusy stawiane przed wami każdego dnia przez złego ducha.
Każde dziecko rodzi się obciążone grzechem. Grzech pierworodny musi zostać wykorzeniony przez Sakrament Chrztu. Nawet wtedy dusze nadal będą kuszone tak długo, jak długo ludzkość pozostaje pod panowaniem szatana.
Uwolnienie się od grzechu jest proste. Najpierw będziecie wiedzieć w swoim sercu, kiedy popełniliście grzech. Wielu ludzi w dzisiejszym świecie odrzuca grzech, jakby pozostawał on bez konsekwencji. Jednak gdyby ludzie mieliby to przyznać otwarcie, jak czują się po grzechu, to okazałoby się, że ich wewnętrzny spokój został rozdarty na pół.
Grzech jest odczuwany przez większość dusz, dopóki nie staną się tak zaciemnione, że tylko grzech może zaspokoić ich żądze. Dlatego musicie szukać przebaczenia u Boga po każdym grzechu. Jeśli tego nie zrobicie, grzech będzie gnił w was i trudniej będzie wam się oprzeć pokusie.
Kiedy odczuwacie skruchę w swoich sercach, zawołajcie Mnie, waszego ukochanego Jezusa, abym wam pomógł.
Każdy grzech może zostać odpuszczony z wyjątkiem grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Zawsze wołajcie Mnie o pomoc, bez względu na to, jak bardzo jesteście zawstydzeni z powodu grzechów, które popełniliście.
Moje serce wychodzi do wszystkich dzieci Boga. Jesteście Jego drogimi stworzeniami i On kocha was wszystkich pomimo waszych grzechów. Walczcie z grzechem poprzez szukanie odkupienia za każdym razem, gdy zgrzeszycie.
Wkrótce nie będzie więcej grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością.
Wasz Jezus


3rd November 2012, 19:00 - Soon sin will be no more. The scourge of sin will be a thing of the past

My dearly beloved daughter, when souls fall away from Me, and when they succumb to sin, they must never fear Me. As soon as you sin, My beloved followers, you must immediately turn to Me.
Never be ashamed or embarrassed to come running to Me after you commit a sin. This is the only way in which you can gain the strength to walk with Me again.
If you don't turn to Me, and instead avoid Me, you will be weakened even further, and you will leave yourself exposed to the temptations placed before you, every day, by the evil one.
Sin is something every child is born with. Original sin must be eradicated, through the Sacrament of Baptism. Even then, souls will still be tempted for as long as humanity remains under the reign of Satan.
To free yourselves from sin is simple. Firstly you will know, in your heart, when you have committed sin. Many people in the world today dismiss sin as being of no consequence. Yet, if people were to openly admit how they feel after they sin, you would find that their inner peace has been torn in two.
Sin is felt by most souls until they become so darkened that only sin will satisfy their lust. This is why you must seek the forgiveness of God, each time you sin. If you don't, then sin will fester within you and you will find it more difficult to resist temptation.
When you feel remorse in your hearts, call on Me, your beloved Jesus, to help you.
No sin cannot be forgiven, except, for the sin of blasphemy against the Holy Spirit. Always call Me to your aid, no matter how ashamed you are, because of the sins you commit.
My heart goes out to all of God's children. You are His precious creation and He loves you all despite your sins. Fight sin by seeking redemption, every single time you sin.
Soon sin will be no more. The scourge of sin will be a thing of the past. Your Jesus