Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.11.2012, 18:50 - Ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy antychryst będzie przygotowywał swoje nadejście

Moja szczerze umiłowana córko, świat musi się teraz przygotować do wielkich zmian, na które pozwoliłem, aby przygotować ludzkość na Powtórne Przyjście.
Moi kochani wyznawcy wykonali wielką pracę, aby uratować miliony dusz dzięki modlitwom, które im dałem.
Moi ukochani wyznawcy, wasza wierność Mnie, waszemu Jezusowi, sprawiła, że przyprowadziliście do Mnie dusze, które są teraz bezpieczne, a które w przeciwnym razie mogłyby zostać wrzucone do Piekła.
Tak potężne są wasze modlitwy, że w odpowiednim czasie, kiedy już miliony akceptują Moje orędzia miłości i nadziei, to miliardy dusz będą ratowane.
Moja praca dokonywana przez was, Moi uczniowie, ratuje wiele tysięcy ludzi dziennie. Zatem nigdy nie pozwalajcie, aby wątpliwości, które oczywiście będą od czasu do czasu was nachodzić, powstrzymały was od modlitwy.
Teraz musicie słuchać.
Wiele się teraz wydarzy. Burze wzrosną na całym świecie, a ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy antychryst będzie przygotowywał swoje nadejście. Wkrótce się zaprezentuje.
Moja, córko, skup się na rozpowszechnianiu Mojego Słowa, mimo, że możesz napotykać wiele przeszkód. Niech nic nie opóźnia przekazywania wszystkim Moich orędzi.
Wszystko zmieni nie liczba ludzi, którzy otrzymają Księgę Prawdy czy Moje orędzia, lecz ilość osób, które odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.
Modlitwy osłabią siłę antychrysta.
Mój Ojciec ześle na ziemię kary, które zabiją tych przywódców i grupy, którzy odważą się krzywdzić Moje dzieci.
Moc Boga osłoni tych, którzy Go kochają.
Moc Boga będzie chronić tych, którzy się nawrócą.
Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie tak długo wylewał Swoje Łaski, aż Jego moc osłoni i ochroni wszystkie Jego dzieci na ziemi.
Idźcie w pokoju, nadziei i miłości. Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.
Wasz Jezus


5th November 2012, 18:50 - The earth will groan in pain as the antichrist prepares his entrance

My dearly beloved daughter, the world must now prepare for the great changes, which I have permitted, in order to prepare humanity for the Second Coming.
Much work has been done through My beloved followers, to save millions of souls; through the prayers I have given them.
Your loyalty to Me, your Jesus, My beloved followers, means that you have given souls over to Me who are now safe and who would, otherwise, have been cast into Hell.
So powerful are your prayers, that in time, as millions more accept My Messages of love and hope that billions of souls will be saved.
My work through you, My disciples, saves thousands and thousands of people daily. You must, therefore, never allow doubts, which will naturally assail you, from time to time, and which may prevent you from praying.
Now you must listen.
Much will happen now. The storms will increase all over the world and the earth will groan in pain as the antichrist prepares his entrance. It won't be long before he will present himself.
Keep focused, My daughter, on the spreading of My Word, although many obstacles may face you. Let nothing delay My Messages from being given to everyone.
It will not be the number of people who will receive The Book of Truth or My Messages, but the number of people who recite My Crusade Prayers, that will make the difference.
The prayers will weaken the power of the antichrist.
It will be the chastisements sent to earth by My Father, which will slay those leaders and groups who dare to hurt His children.
The Power of God will cover those who love Him. The Power of God will protect those who convert.
God, My Eternal Father, will keep pouring His Graces until His Power covers and protects all of His children on earth.
Go in peace, hope and love. Trust in Me, and all will be well. Your Jesus