Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.11.2012, 18:00 - Uroczyście wam obiecuję, że przemiana będzie szybka

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest abyś zawsze pamiętała, że gdy cierpisz, to ból, który odczuwasz, nie jest tylko twoim. Znosisz Mój ból. Ból, o którym mówię, nie jest tym, który znosiłem podczas Mojego Ukrzyżowania, lecz tym, któremu dziś stawiam czoło, gdy patrzę na ludzkość i czuję jej ból.
Ludzie cierpią na świecie ze względu na mrok ich duszy. Cierpią nawet ci, którzy prowadzą proste życie i którzy próbują przestrzegać Mojego Nauczania. Mogą czuć się nieszczęśliwi w swoich zmaganiach o miłość wzajemną. Oni także cierpią z powodu wątpliwości, których doświadczają w swojej wierze.
Tak wielu nie rozumie sensu życia wiecznego ani faktu, że życie nie kończy się, gdy człowiek umiera na tej ziemi. To dlatego tak wielu z nich nie jest przygotowanych do przyszłego życia.
Wielu ludzi w przeszłości nie przygotowało się odpowiednio i są albo w Piekle albo w Czyśćcu.
Temu pokoleniu jest dany Dar, z którego nie korzystały żadne inne pokolenia. U wielu po prostu nastąpi natychmiastowa przemiana z tego życia bez konieczności doświadczenia śmierci, jaką znacie.
Moje Powtórne Przyjście przyniesie ze sobą ten niezwykły Dar. Dlatego nie bójcie się. Radujcie się, bo przyjdę do was, aby przynieść wam szczęśliwą przyszłość.
W ten sposób o tym myślcie. Chociaż będziecie znosić pewne trudności i będziecie musieli stać się świadkami tego, w jaki sposób Moje Istnienie będzie poddawane krytyce, to nie potrwa to długo.
Zdaję sobie sprawę, że wielu z was to napawa niepokojem, ale uroczyście obiecuję, że przemiana będzie szybka. A gdy już będziecie świadkami Nowego Jeruzalem, jak zstępuje na Nową Ziemię, Nowy Raj, ogarnie was zachwyt.
Żadne słowa nie opiszą tego pięknego Stworzenia. Moje Serce tryska Miłością, kiedy myślę o tym, jak wy i wasi bliscy będą reagować ze zdumieniem. Będzie to wówczas, gdy tajemnica ostatecznego przymierza stanie się dla was jasna.
W końcu nastąpi prawdziwe zrozumienie Mojej Obietnicy powtórnego przyjścia.
Świat stanie się jedną świętą rodziną i będzie żył w zgodzie i w jedności z Boską Wolą Mojego Ojca.
Gdy odbędzie się pierwsze zmartwychwstanie umarłych, będzie to czas ponownego zjednoczenia. Ci, którzy zostali oczyszczeni na ziemi, poprzez to oczyszczenie, dołączą do tych, którzy również zostali oczyszczeni w Czyśćcu, aby żyć w Nowym Raju.
Dużo się zmieni, ale wszyscy ci, którzy idą za Mną i połączą się ze Mną w Mojej Nowej Erze Pokoju, w której będę królował przez Swoje duchowe kierownictwo, znajdą spokój duszy.
Nareszcie zniknie cierpienie powodowane rządami szatana na tej ziemi.
Okaże się wówczas, że warto było znieść każdy ból, każde cierpienie, każdą modlitwę, każdy wysiłek po to, aby zebrać dusze, które upadają, i które opierają się i cały czas walczą.
Nowy Raj jest gotowy. Potrzebujecie jedynie przygotować wasze dusze i iść w kierunku bram. Ci z was, którzy odkupią się w Moich Oczach, otrzymają klucze do otwarcia bram.
Wytrwajcie w tym nadchodzącym ucisku, gdyż to musi się wydarzyć, jak zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.
Wasze modlitwy złagodzą wiele z niego i Mój Ojciec będzie interweniował na każdym możliwym etapie, aby zapobiec złym uczynkom wobec Swoich cennych dzieci.
Wasz Jezus


11th November 2012, 18:00 - I solemnly promise you that the transition will be swift

My dearly beloved daughter, it is always important to remember that when you suffer it is not your pain only, which you feel. It is My pain you endure. The pain I speak of, is not that which I endured during My Crucifixion, but that which I face today as I watch and feel the pain of humanity.
People are suffering in the world because of their darkness of soul. Even those who live simple lives and who try to follow My Teachings are suffering. They can feel wretched as they struggle to love each other. They also suffer because of the doubts, which they experience in their faith.
So many do not understand the meaning of eternal life or the fact that life does not end when a person dies on this earth. This is why so many do not prepare themselves for the next life.
Many people in the past did not prepare adequately and are either in Hell or Purgatory.
This generation is being given a Gift, which no other generation has benefited from. Many will simply make the transition from this life instantly without having to experience death, as you know it.
My Second Coming will bring with it this extraordinary Gift. So do not fear. Rejoice, for I come to you to bring you a prosperous future.
Think of it like this. While you will endure some difficulties, and you will have to witness the way in which My Existence will be denounced, it will not last long.
I realise many of you worry but I solemnly promise you that the transition will be swift. Then, when you witness the New Jerusalem as it descends upon the New Earth, the New Paradise, you will be filled with ecstasy.
No words can describe this beautiful Creation. My Heart bursts with Love when I think of how you and your loved ones will react with wonder. That will be when the mystery of the final covenant will become clear to you.
The clarity of My Promise to come again will be truly understood at last.
The world will become one holy family and will live an existence in accordance with, and in union with, the Divine Will of My Father.
This is going to be a time of re-union, as the first resurrection for the dead will take place. Those who have been cleansed on this earth, through the purification, will join those who have also been purified in Purgatory to live in the New Paradise.
Much will change but all those who follow Me and join Me in My New Era of Peace, over which I will reign through My spiritual direction, will find peace of soul.
At last the suffering experienced, under the reign of Satan on this earth, will be no more.
Every pain, every suffering, every prayer, every effort endured by you to gather the souls who languish behind and who kick and struggle all the way, will be worth it.
The New Paradise is ready. All you need to do is to prepare your souls and walk towards the gates. Those of you, who redeem yourselves, in My Eyes, will be given the keys to open the gates.
Persevere during this coming tribulation for it is something, which must happen as it has been foretold in My Father's Book.
Your prayers will mitigate much of it and My Father will intervene at every possible stage to prevent evil deeds from being inflicted on His precious children.
Your Jesus