Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


11.11.2012, 22:00 - Rzymscy Katolicy Msze będą musieli odprawiać w miejscach schronienia lub bezpiecznych Kościołach

Moja szczerze umiłowana córko, musicie się zjednoczyć i szukać tych dusz, które nie znają Prawdy.
Wyciągnijcie ramiona. Nawołujcie je do słuchania Prawdy. Ich życie i ich dusze mogą zostać zgubione, jeśli nie pomożecie im przyjść do Mnie.
Krucjata, Misja reszty Kościoła na ziemi będzie tak samo trudna, jak w średniowieczu. Nie będzie ona dotyczyć walki fizycznej, jak armia, która stacza bitwę w zwykłej wojnie.
To będzie wojna duchowa, chociaż niektóre wojny będą językiem spustowym ze względu na miliony grup modlitewnych nakierowanych na osłabienie siły antychrysta.
Modlitwy te zostały napisane w niebie i są związane z obietnicą nadzwyczajnych Łask.
Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz; każdego dziecka, każdego wyznania, każdej płci, każdej religii i ateistów. To jest Moje największe pragnienie.
Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które zlewam na was, już przynoszą owoce. Wkrótce dam moce przyciągania tysięcy nowych dusz przez Łaski Modlitw Krucjaty.
Pewnie myślicie, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia? Odpowiedź jest prosta. Dzięki temu, że jesteście chronieni przez Mojego Ojca i kierowani bezpośrednio przeze Mnie, osiągniecie sukces. To sprawi, że na pewno nie zawiedziecie. Podczas, gdy będziecie doświadczać wielu rozproszeń i awantur, a także wewnętrznych walki, których należy się spodziewać w tej pracy, Ja zawsze będę przy was.
Pamiętajcie, przygotowujemy się teraz do przykrych następstw wynikających z nadchodzącej schizmy, które uderzą w Moich biednych wyświęconych sług, z powodu nadchodzącej schizmy, która ma wybuchnąć w Kościołach chrześcijańskich.
Tak więc, podczas gdy armia reszty będzie prowadzona przez księży i innych duchownych chrześcijańskich, wielu będzie świeckimi sługami, ponieważ będzie to czas, w którym będzie brakowało kapłanów.
Wy, Moi uczniowie, będziecie potrzebowali gromadzić i przechowywać Hostie Komunii, gdyż będą one trudno dostępne. Ci z was, którzy są Rzymskimi Katolikami Msze będą musieli odprawiać w miejscach schronienia lub bezpiecznych Kościołach.
Misja, podobna do prześladowań Żydów, przez niemiecki nazizm, kiedy Żydzi byli ścigani, zostanie utworzona w celu wykorzenienia tak zwanych zdrajców Kościoła Nowego Świata, o którym będą wam mówili, że jest dla wszystkich religii.
Zostaniecie oskarżeni o bezczeszczenie Mszy i nowo utworzonej postaci Mszy, gdzie Ja nie będę obecny w Świętej Eucharystii, gdyż będzie to obrzydliwością w Oczach Mojego Ojca.
Moje Ciało i Krew będą obecne w Mszach odprawianych w tych ośrodkach i ostojach, gdzie będziecie ślubować wierność Przeistoczeniu, aby sprawować Sakrament Najświętszej Ofiary Mszy, by był autentyczny i akceptowany przez Mojego Ojca.
Będę was nadal pouczał, gdy na całym świecie będziecie w dalszym ciągu zakładać Grupy Modlitewne Jezus do Ludzkości.
Już wiele z nich jest codziennie tworzonych. Dziękuję tym, którzy postępują według Moich Instrukcji i okazują posłuszeństwo.
Zachowujcie pokój. Musicie być bardziej ufni. Odłóżcie strach na bok, ponieważ on nie pochodzi ode Mnie. Wzrastamy teraz i rozprzestrzeniamy się w każdym zakątku ziemi. Wkrótce wszyscy pójdą w te ślady, a kiedy to nastąpi, modlitwy będą zmieniać świat poprzez nawrócenie.
Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast Mi odpowiedzieliście w tej ważnej misji, największej jaka została zorganizowana, aby doprowadzić wszystkich grzeszników do domu Ojca i uratować od wpływów i pokus bestii.
Wasz Jezus


11th November 2012, 22:00 - Roman Catholics, will need to hold Masses in refuges or Churches of safety

My dearly beloved daughter, you must gather together and search out those souls who are ignorant of the Truth.
Hold out your arms. Beckon them to listen to the Truth. Their lives and their souls may be lost, unless you help them to come to Me.
The Crusade, the Mission of the remnant Church on earth, will be just as challenging as those in the Middle Ages. It will not involve physical warfare, when an army fights a combat in normal war.
The war will be a spiritual one, although some wars will be a trigger, for millions of prayer groups setting up to dilute the power of the antichrist.
These prayers were written in Heaven and promise extraordinary Graces.
They have one purpose only and that is to save the souls of everyone; every child; every creed; each sex; every religious denomination and atheists. This is My greatest desire.
You, My disciples, are under My direction. The Graces I pour over you are already bearing fruit. Soon the powers I will give, through the Graces of the Crusade Prayers, will draw thousands of new souls.
How, you may think, can a small prayer group achieve such conversions? The answer is simple. It is because you are protected by My Father, and guided by Me directly, that you will succeed. You cannot fail. While you will experience many distractions and rows, as well as inner fighting, which is to be expected in this work, I will be at your side always.
Remember we are now preparing for the fallout of My poor sacred servants, which will be as a result of the coming schism, which is to erupt in the Christian Churches.
So, while the remnant army will be led by priests and other Christian clergy, many will be lay servants, as this will be a time where there will be a shortage of priests.
You, My disciples, will need to gather and store Communion Hosts for they will be difficult to access. Those amongst you, who are Roman Catholics, will need to hold Masses in refuges or Churches of safety.
A mission, similar to the German Nazi persecution where the Jews were hunted down, will be created to root out so called traitors of the New World Church, which you will be told is for all religions.
You will be accused of defiling the Mass, and their newly formed presentation of Mass, where I will not be present in the Holy Eucharist, for this will be an abomination in My Father's Eyes.
My Body and Blood will be present in the Masses held in those centres and refuges where you pledge allegiance to the Transubstantiation to render the Sacrament of the Holy Sacrifice of the Mass to be authentic and accepted by My Father.
I will continue to instruct you as you continue to set up the Jesus to Mankind Prayer Groups around the world. Many are already being formed every day. I thank those who have followed My instructions and show obedience.
Be at peace. You must be more confident. Leave fear aside as it is not from Me. We are now growing and spreading to every corner of the earth. Soon all will follow and when that happens, the prayers will change the world through conversion.
I love you all. I am thankful and touched that you immediately responded to Me through this important Mission, the biggest orchestrated in order to bring all sinners home to the Father and safe from the influence and temptations of the beast.
Your Jesus