Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.11.2012, 19:00 - Mam Orędzie, które muszę przekazać narodowi amerykańskiemu

Moja szczerze umiłowana córko, mam Orędzie, które muszę przekazać narodowi amerykańskiemu.
Moi najukochańsi wyznawcy, musicie strzec teraz Mojego Świętego Słowo i słuchać.
Stajecie teraz przed z wieloma prześladowaniami z powodu grzechów waszych rodaków i tych, którzy mają władzę nad waszymi prawami dotyczącymi aborcji. Ten największy grzech, którego jesteście winni miliony razy, przebija Moje Serce jak gdyby miecz je wielekroć przeszył.
Wasze grzechy niemoralności i wasza miłość do materialnego bogactwa głęboko Mnie obrażają. Nie jesteście Mi wierni w sposób, jakiego oczekuję od was. Ci z was, którzy odpadli od Prawdy muszą Mnie wzywać, abym mógł otworzyć im oczy.
Kocham wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale obawiam się, że grzech wbił tak szeroki klin, że wielu z was wpadnie w otchłań rozpaczy, jeśli nie zaakceptuje Istnienia Boga.
Ważne jest, aby się dużo modlić, gdy moc szatana przenika wiele z waszych praw. Większość praw, które mają być wprowadzone przez tych ateistów, którzy są wśród was, będzie odrażających w Oczach Mojego Ojca.
Jak bardzo płaczę z powodu oszustwa, które zostało wam przedstawione. Moi biedni święci słudzy wśród was zostaną zgnieceni jak owady pod stopami tych przywódców, którzy się wypierają Mnie, waszego Jezusa.
To jest czas, kiedy modlitwa musi być codziennym zadaniem, aby wasz naród mógł być uratowany i włączony do Moich dwunastu narodów w Nowym Raju.
Oto Modlitwa Krucjaty (85), aby uratować Stany Zjednoczone Ameryki z rąk oszusta
O drogi Jezu, okryj nasz naród Twoją najcenniejszą ochroną. Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Przykazaniom Bożym. Pomóż Amerykanom powrócić do Boga. Otwórz ich umysły na Prawdziwą Drogę Pana.
Otwórz ich zatwardziałe serca, aby z radością przyjęły Twoją Rękę Miłosierdzia. Pomóż temu narodowi powstać przeciw bluźnierstwom, które mogą nam być narzucone, aby zmusić nas do wyparcia się Twojej Obecności.
Błagamy Cię, Jezu, abyś nas zbawił, chronił nas od wszelkiej szkody i przytul nasz naród do swojego Najświętszego Serca. Amen.
Idź, Mój ludu i nigdy nie bój się okazywać swojej miłości do Mnie ani też nie zapieraj się swojego chrześcijaństwa.
Wasz Jezus


17th November 2012, 19:00 - I have a Message, which I must impart for the American People

My dearly beloved daughter, I have a Message, which I must impart for the American people. My dearly beloved followers, you must heed My Holy Word now and listen.
You are facing much persecution because of the sins of your fellow countrymen and those who are in control of your laws of abortion. This greatest sin, of which you are guilty millions of times over, has cut My Heart like as if a sword pierced it several times.
Your sins of immorality and your love of material wealth deeply offends Me. You have no allegiance to Me in the way in which it is expected of you. Those of you who have fallen away from the Truth must call on Me so I can open your eyes.
I love all of God's children in the United States of America, but I fear that sin has driven a wedge so wide that many of you will fall into an abyss of despair, unless you accept the Existence of God.
It is important that you pray hard as the power of Satan has infiltrated many of your laws. The laws, more of which are to be introduced by those atheists amongst you, will be abhorrent in My Father's Eyes.
How I weep because of the deceit with which you are presented. My poor sacred servants amongst you will be crushed like insects under the feet of those leaders who deny Me, your Jesus.
This is a time when prayer must be your daily goal so that your nation can be saved and included amongst my twelve nations in the New Paradise.
Here is a Crusade Prayer (85) to save the United States of America from the hand of the deceiver
O dear Jesus, cover our nation with Your most precious protection. Forgive us our sins against God's Commandments. Help the American people to turn back to God. Open their minds to the True Path of the Lord.
Unlock their hardened hearts, so that they will welcome Your Hand of Mercy. Help this nation to stand up against the blasphemies, which may be inflicted upon us to force us to deny Your Presence.
We beseech you, Jesus, to save us, protect us from all harm and embrace our people in Your Sacred Heart. Amen. Go, My people, and never, be afraid to demonstrate your love for Me; or deny your Christianity.
Your Jesus