Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.11.2012, 17:25 - Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów czy kamieni szlachetnych

Moja szczerze umiłowana córko, Jestem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości i wkrótce podejmę w końcu Moją Koronę i panowanie nad ziemią.
Jednak Korona Cierniowa nadal pozostaje na Mojej Najświętszej Głowie, aż do nadejścia wielkiego dnia, gdy w końcu zasiądę na tronie obiecanym Mi przez Mojego Ojca.
Jestem jedynym Prawdziwym Królem, Jedynym Prawdziwym Bogiem, ale noszę Koronę Cierniową tak okrutnie nałożoną przez ręce niewdzięcznego człowieka.
Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów czy kamieni szlachetnych. Jeszcze nie dziś. Nie, zamiast tego nadal będą Mnie ranili przez okrutnie odrzucenie zbawienia, które osiągnąłem dla nich, gdy Mnie ukrzyżowali.
Czekam i czekam na ludzkość, aby podniosła wzrok i otworzyła oczy na Prawdę.
Jednak tak niewielu chrześcijan żyje w zgodzie z Moim Nauczaniem. Są osłabieni przez zewnętrzne naciski i milczą, gdy świat przyjmuje grzech, jakby był czymś dobrym.
Moja Korona jest gotowa i przybędę w Chwale. Wszyscy ludzie zobaczą Mnie jak przychodzę z Nieba.
Wydarzenie to będzie trwało wiele godzin i ludzie silnej wiary będą cieszyć się i wydawać okrzyki radości.
Tak wielu będzie się wstydziło i bało, gdy Mnie zobaczą. Nawet wtedy, gdy poproszą Mnie o wybaczenie im, udzielę go im, aż do ostatniej chwili.
Strzeżcie się tych, którzy będą podawali się za Mnie. To bardzo ważne, gdyż przyjdę tylko w tym jednym dniu.
I nie będę chodził po ziemi jak człowiek, gdyż na to nie zezwolił Mój Ojciec. Niech żaden taki człowiek was nie zwiedzie.
Moje panowanie jest bliskie i niech wszyscy, którzy nie uznają Mnie, Mojego Istnienia czy proroctw zawartych w Księdze Mojego Ojca wiedzą, że nie można tego powstrzymać.
Szatan i jego zwolennicy nie mają nade Mną władzy. Jedyna moc, która się liczy, to moc Boga, który kocha wszystkie Swoje dzieci.
Przygotujcie się do Mojego Nowego Królestwa i się radujcie. Wyczekujcie tego dnia, gdyż będzie to dzień, gdy na zawsze skończą się wszystkie ludzkie cierpienia.
Tylko ci, którzy postępują zgodnie z Moim Nauczaniem doświadczą Mojego Nowego Raju.
Moi uczniowie muszą tworzyć krąg modlitwy, aby ocalić dusze tych, którzy nie przyjdą do Mnie, nawet w ostatnim dniu.
Proszę, módlcie się Modlitwą Litanii o Łaskę Ochrony dla tych, którzy nie mają siły, by sami mogli sobie pomóc.
Wasz Jezus


25th November 2012, 17:25 - Not for Me will they place a crown of emeralds or precious stones

My dearly beloved daughter, I Am Christ, the Saviour of the human race and I will soon take up My Crown and reign over the earth at last.
The Crown of Thorns still remain, however, in place on My Sacred Head, until the great day comes when I will finally sit upon the throne promised to Me by My Father.
I Am the only True King, the only True God, yet I wear a Crown of Thorns so cruelly placed by the hands of ungrateful man.
Not for Me will they place a crown of emeralds or precious stones. Not even today. No, instead they still hurt Me by cruelly rejecting the salvation which I achieved for them when they crucified Me.
I have waited and waited for humanity to lift their eyes and open them in order to see the Truth.
Yet, so few Christians follow My Teachings. They are weakened by external pressures and remain silent as the world embraces sin as being a good thing.
My Crown has been prepared and I will arrive in Glory. No man will fail to see Me as I come from Heaven. This event will take place over a number of hours and it will take a strong man of faith to shout and rejoice.
So many will be shamed and frightened when they see Me. Even then, if they ask Me to forgive them, I will do so right up until the very last second.
Beware of those who claim to be Me. This is very important for I will only come on the one day.
I will not walk the earth as a man for this has not been permitted by My Father. Let no such man deceive you.
My reign is near and let all those who fail to acknowledge Me, My Existence, or the prophecies contained in My Father's Book know that it cannot be stopped.
Satan and those who follow him have no power over Me. The only power which matters is the Power of God who loves all of His children.
Prepare for My New Kingdom and be joyful. Look forward to the day for this will be the day when all human suffering ends for good.
Only those who follow My Teachings will experience My New Paradise.
My disciples must create a circle of prayer in order to save the souls of those who will not come to Me even on the last day. Please pray the Litany Prayer for the Grace of Immunity for those who do not have the strength to help themselves.
Your Jesus