Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.11.2012, 18:45 - Tym, którzy przestrzegają Bożych Praw będzie się przypisywać cechy demoniczne i będą poszukiwani

Moja szczerze umiłowana córko, Moi uczniowie muszą zrozumieć, że próby, których doświadczają w Moje Imię, tylko uczyni ich silniejszymi.
Wy, wszyscy wyznawcy tych Świętych orędzi, nigdy nie wolno wam pozwolić, aby obaliły was ataki innych ludzi.
Nawet, jeśli tak zrobią, gdy będą deptać po was, a potem kopać, gdy będziecie leżeć bezbronni, wiedzcie, że Ja wtedy was podźwignę. Za każdym razem będziecie stawali się silniejsi, a potem wasz strach zmaleje.
Módlcie się za tych ludzi, ponieważ to nie jest ich wina. Oszust ich wykorzystuje, aby odłączyć was od tej Misji.
Teraz musicie przyjąć do wiadomości, że Moje Miłosierdzie wkrótce obmyje ludzkość niczym płomień ognia i pochłonie duszę każdego człowieka. Kiedy tak się stanie, świat posteruje na spokojne wody. Tak wielu się nawróci i to jest dobre. Ale antychryst przyjdzie jak sztorm w nocy i zburzy to poczucie pokoju.
Będzie on zakłócał ludziom życie, choć z początku tego nie zauważą. Stanie się bardzo potężnym światowym przywódcą i nigdy nie wolno spojrzeć mu w oczy. Spuszczajcie wzrok. Zaufajcie Mi proszę i módlcie się, aby ci, nad którymi on zapanuje, mogli zostać odkupieni.
Musicie się dobrze przygotować, podobnie jak na nadchodzący huragan, kiedy jesteście o nim uprzedzeni. Nie pozostawiacie żadnej części domu bez ochrony. Uszczelniacie wejścia. Izolujecie siebie i wasze rodziny przed niebezpieczeństwem. Ten człowiek otrzymał wiele mocy od bestii, musicie więc chronić siebie przed nim, bo inaczej doprowadzi on do splamienia waszych dusz.
Jego złość będzie starannie ukryta przed wami i jeśli się nie przygotujecie, wpadniecie w jego pułapkę.
Walka między dobrem i złem odbędzie się w tym samym czasie, zarówno na ziemi, jak i poza nią.
Problem tej wojny będzie polegał na tym, że ci którzy będą stali po stronie antychrysta i fałszywego proroka będą postrzegani, jako czyniący wielkie dobro dla świata.
Tym, którzy przestrzegają Bożych Praw będzie się przypisywać cechy demoniczne i będą poszukiwani.
Moje miejsce Schronienia dla was jest właśnie tam, dokąd pragniecie uciec. Każda kropla Mojej Krwi z Mojego Najświętszego Serca będzie wylewać się na was, aby was chronić.
Nigdy nie czucie się rozczarowani. Nigdy nie czujcie się samotni. Połączyłem was wszystkich przez tę i inne misje. Przyjdzie czas, gdy pomogę ocalić dusze miliardów tym wszystkim, którzy wypełniają polecenia przekazywane przez wszystkich prawdziwych proroków i wizjonerów.
Nawet 20 milionów was, dzięki waszej wytrwałości, próbom, cierpieniom i modlitwie może uratować większość ludzkości.
Taka jest Moja obietnica dla was.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkich braci i siostry. Ponieważ zjednoczeni, wszyscy staniemy się częścią Mojego Nowego Królestwa i wszystko będzie dobrze.
Choć wymaga to jeszcze wiele pracy, aby nawrócić rodzaj ludzki, nie miejcie wątpliwości.
Nie przyjdzie to łatwo, ale moce i łaski, które przyznam tej Misji, zapewnią, że Święta Wola Mojego Ojca zostanie wypełniona tak jak powinna.
Wasz Jezus


25th November 2012, 18:45 - Those who follow the Laws of God will be demonised and sought out

My dearly beloved daughter, My disciples must understand that the trials they endure, in My Name, will only make them stronger. To all those followers of these Holy messages, you must never allow attacks by other people to knock you down.
Even when they do, when they trample all over you and then kick you while you lie there defenceless, know that I will then raise you up. You will, each time, become stronger and then your fear will be lessened.
Pray for those people because it is not their fault. They are being used by the deceiver to turn you away from this Mission.
Now you must be told that My Mercy will soon wash over humanity like a flame of fire and it will engulf the soul of every man. When this happens the world will be steered into a calmer place. So many will convert and that is good. But like a storm in the night, the antichrist will arrive and dismantle this sense of peace.
He will interrupt people's lives, although they will not notice at first. He will become a very powerful world leader and you must never look him in the eye. Cast your eyes downwards. Place your trust in Me and pray that those he infests can be redeemed.
Just as it is with any storm which you know is coming, you must prepare well. Do not leave any part of your house without protection. Batton down the hatches. Insulate you and your family from harm. This man has been given many powers by the beast, so you must protect yourselves from him or he will be responsible for causing you to stain your soul.
His wickedness will be carefully hidden from you and you could, if you are not prepared, fall into his trap. The battle between good and evil will take place both on earth and outside of it, all at the same time.
The problem with this war is that those who side with the antichrist and the false prophet will be seen to be doing great good in the world.
Those who follow the Laws of God will be demonised and sought out.
My Refuge is where you need to flee. My Sacred Heart will, with every drop of My Blood, be poured over you in order to protect you.
Never feel disillusioned. Never feel alone. I have joined all of you together through this and other missions. In time, all those who follow the instructions I give through all genuine prophets and visionaries will help salvage the souls of billions.
Even 20 million of you, through your perseverance, trials, sufferings and prayers can save most of humanity. This is My promise to you.
Pray, pray, pray for all of your brothers and sisters. For united we will all become part of My New Kingdom and all will be well. Be in no doubt, however, that much work needs to be done to convert the human race.
It will be no easy feat, but the power and graces, which I will accord to this Mission, will ensure that the Holy Will of My Father can be completed in the way it must be.
Your Jesus