Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.11.2012, 19:40 - Nieważne, jak bardzo wasz dobytek na tej ziemi jest dla was ważny, on nie jest nic wart

Moja szczerze umiłowana córko, podczas zmian, które bardzo szybko wybuchną na świecie, nikomu, nigdy nie wolno zapomnieć, że to Bóg stworzył świat i że to z Jego Ręki i tylko przez Jego Moc przyjdzie koniec w taki sposób jak wiecie.
Żaden rząd, przywódca ani człowiek nie może mieć władzy nad istnieniem ludzkości czy śmiercią, tylko Bóg może decydować, kiedy dusza może opuścić ciało.
Nieważne, jak bardzo wasz dobytek na tej ziemi jest dla was ważny, on nie jest nic wart. Jednak wiele osób spędza większą część swojego życia na realizowanie marzeń o sławie, bogactwie i zbieraniu rzeczy materialnych, które mogą im być zabrane w każdej chwili.
Dlatego właśnie te dusze, które darzę głębokim współczuciem, cierpią z powodu straty bogactwa. Pozwalam, aby zostali ogołoceni ze wszystkiego, abym mógł je oczyścić.
Wielu ludzi na świecie dużo straciło z rąk zepsutych i chciwych organizacji. Jednak choć potrzebują oni jedzenia i dachu nad głową, to zezwalam na te cierpienia.
Bowiem dopiero wtedy, te dusze zwrócą się do Mnie o pomoc. Jest to forma oczyszczenia, aby człowiek mógł przyjść do Mnie w pokorze, gdyż posiadanie tej cechy jest konieczne, aby wejść do Mojego Królestwa.
Nie bójcie się, gdy znajdziecie się w takim położeniu. Będzie ono trwało tylko chwilę, a jest ono wynikiem waszego błędnego mniemania. Z czasem wszystko będzie dobrze. Będzie to czas zastanowienia się nad waszą przyszłością i miejscem, które mam dla was w Moim Nowym Raju.
Musicie zasłużyć na prawo pójścia ze Mną. Wasz czas na ziemi jest tymczasowy. Wiele dusz, które widzą świat jako miejsce cudów materialnych muszą zrozumieć, że one są tylko przedsmakiem obfitych i wspaniałych darów, czekających na wszystkich, którzy będą żyć w Nowej Chwalebnej Erze.
Wasz czas jest tutaj przeniknięty cierpieniem, niezadowoleniem, nienawiścią i rozpaczą z powodu obecności szatana.
Nie widzicie go, ale on i jego upadli aniołowie wszędzie szturchają, popychają i kuszą ludzkość przez cały dzień.
Wiele osób nie może pogodzić się z faktem jego istnienia i to jest bardzo niepokojące. Jednak wielu może odczuć tę nienawiść, gdy pada ofiarą wściekłości innej osoby. Nienawiść może pochodzić tylko z jednego źródła. Nie jest ona czymś, co istnieje samo z siebie. Ona wylewa się z paszczy bestii.
Dusze, które pozostają otwarte, ponieważ nie akceptują istnienia grzechu, będą łatwym celem tego złego ducha. Będą one ulegały pokusom, jakie on postawi przed nimi, zazwyczaj poprzez grzechy ciała. Dusze te są łatwym łupem i nie będą cierpieć tak, jak te dusze, które stawiają mu opór. Zły duch koncentruje się bowiem najbardziej na duszach, które kochają Mnie, swojego Jezusa, i które z pokornym sercem przestrzegają Mojego Nauczania.
Są to te dusze, które niezwykle trudno pozyskać szatanowi. Są to te same dusze, które poprzez swoje modlitwy i cierpienia dla Mnie, sprawiają, że kuli się on i wyje w bólu nie do zniesienia.
Mówię do tych, którzy Mnie kochają: to dzięki swojej wytrwałości i wytrzymałości możecie pokonać jego władzę, która słabnie z godziny na godzinę dzięki tej Misji.
Kiedy jesteście bez powodu atakowani słownie lub gdy jesteście oczerniani w Moje Imię, to wiedzcie, że wasze modlitwy ratują dusze.
Proszę, zachowujcie milczenie podczas tych ataków, bo gdy zajmujecie się swoimi napastnikami, udzielacie złemu duchowi dużo mocy.
Moi umiłowani uczniowie, bądźcie silni, ze względu na Mnie. Będę was podtrzymywać i wkrótce wasze cierpienie dobiegnie końca.
Wasz Ukochany Jezus


28th November 2012, 19:40 - No matter how much your belongings on this earth are important to you, they are worth nothing

My dearly beloved daughter, during the changes, which will very soon erupt in the world, no one must ever forget that it was God who created the world and that it will be by His Hand and through His Power alone that it will come to an end, in the way that you know it.
No government, no leader or man can control the existence of humanity or the death, which only God can decide, when souls can leave the body.
No matter how much your belongings on this earth are important to you, they are worth nothing. Yet many people spend most of their lives pursuing a dream of fame, wealth and the gathering of material things, which can be taken away from them at any moment.
This is why those souls, for whom I feel a deep compassion, suffer loss of wealth. I permit them to be stripped of all so that I can purify them.
Many people in the world have lost much by the hands of corruption and greedy organisations. Yet, while they need to eat and have a home to live in, I permit this suffering.
For it is only then that such souls will turn to Me for help. This is a form of purification so that then a man can come before Me in humility, a quality which is essential to possess, in order to enter My Kingdom.
Do not be afraid when you find yourself in this position. It will only be for a while and is a result of your own making. In time all will be well. This will be a time to reflect on your future and the place, which I hold for you in My New Paradise.
You must earn the right to come with Me. Your time on earth is temporary. Many souls who see the world as a place of material wonders must understand that they are but a glimpse of the exuberant and glorious gifts, which await all those of you who will live in the New Glorious Era.
Your time here is infiltrated with suffering, discontent, hatred and despair due to the presence of Satan.
You cannot see him but he and his fallen angels are everywhere prodding, pushing and tempting humanity all day.
Many people cannot accept the fact of his existence and this is very worrying. Yet, many will not deny the hatred they can feel when they are a victim of another person's rage. Hatred can only come from one source. It is not something, which exists on its own. It pours from the mouth of the beast.
For souls who leave themselves open, because they will not accept that sin exists; they will be easy targets of the evil one. They will be drawn into the temptations he places before them, usually through sins of the flesh. These souls are easy prey and will not suffer like the souls who resist him. Souls who love Me, their Jesus, and who follow My Teachings with a humble heart are the ones which the evil one concentrates on the most.
These are the souls, which Satan finds extremely difficult to win over. These are the same souls who, through their prayers and suffering for Me, make him cringe and howl in agony.
To those of you who love Me, it is only through your perseverance and endurance that you can overcome the grip which he has, which weakens by the hour because of this Mission.
If and when you are attacked verbally, for no known reason, or when you are slandered in My Name, then know that your prayers are saving souls.
Please remain silent during these attacks, for when you engage with your attackers you give much power to the evil one. Keep strong, My beloved disciples, for My sake. I will hold you up and soon your suffering will come to an end.
Your Beloved Jesus