Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.11.2012, 15:20 - Maryja Panna: Kochający Bóg nie wywołałby konfliktów ani nie spowodowałby rozłamu

Moje kochane dzieci, musicie modlić się w tym czasie za wszystkich Bożych wizjonerów na świecie. Cierpią wiele i w ramach ich misji i poza nią wywołano niezgodę.
Wielu ludzi ich odrzuca. A jeszcze więcej odrzuca tych wizjonerów i proroków, którzy sprawili, że ich misja jest znana w świecie.
Musicie się połączyć w jedno, jeśli naprawdę kochacie mojego Syna. Nie może być wśród was miejsca na zazdrość, oszczerstwa i nienawiść. Gdy tak się dzieje, oznacza to, że to zły duch skusił do odrzucenia, nie tyle samego proroka, co Świętego Słowa mojego Syna.
W tym czasie nie wolno pozwalać sobie na podziały, aby nie tworzyć barier wśród tych, którzy wypełniają Nauczanie mojego Syna.
Gdzie są podziały jest i rozproszenie. Ono wstrzymuje przepływ modlitwy i opóźnia was w pomaganiu zbawiania dusz.
Kochający Bóg nie wywołałby konfliktów ani nie spowodowałby rozłamu. Oczernianie innych w Imię Boga jest grzechem w Oczach mojego Ojca.
Gdy to robicie obrażacie mojego Syna, który zawsze powtarza, że trzeba kochać się wzajemnie, jak brat i siostra.
Gdy wykorzystujecie Imię mojego Syna, aby zepsuć opinię innych, musicie błagać mojego Syna, aby wam przebaczył.
Dzieci, to jest czas, aby być silnym i czcić mojego Syna, pamiętając wszystko, czego was nauczył.
Wiele przepowiedzianych wydarzeń teraz uwidoczni się na świecie.
Nie ma czasu na podziały wśród tych, którzy oddają cześć mojemu Synowi.
Wkrótce chrześcijanie zostaną zmuszeni do podziałów. Dlatego zjednoczeni, staniecie się silną Armią godną głoszenia Słowa Bożego.
Podzieleni zostaniecie wessani do próżni, gdzie pogańskie prawa zostaną narzucone waszemu Kościołowi.
Gdy tworzycie podziały, nie możecie być jednością.
Tylko ci o silnej wierze, zjednoczeni w Sercu mojego Syna, będą posuwać się naprzód w Armii mojego Syna.
Wasza kochana Matka
Matka Zbawienia


29th November 2012, 15:20 - Virgin Mary: A Loving God would not generate conflict or cause a rift

My dear children, you must pray for all God's visionaries in the world at this time. They suffer much and discord has been created within and outside of their missions.
Many people reject them. Even more reject those visionaries and prophets who have made their missions known to the world.
You must unite as one if you truly love my Son. There must be no room for jealousy, slander or hatred among you. When this happens the evil one has tempted you to dismiss, not the prophet, but the Holy Word of my Son.
This is a time when no division must be allowed to create barriers amongst those who follow the Teachings of my Son. When there is division there is distraction. This stops the flow of prayer and delays you in helping to save souls.
A Loving God would not generate conflict or cause a rift. To slander another in the Name of God is a sin in my Father's Eyes. When you do this you offend my Son who has always said that you must love one another as brother and sister.
When you use the Name of my Son to damage the reputation of others, you must beg my Son to forgive you. It is time children to be strong and to honour my Son by remembering all that He has taught you.
Many events foretold are now about to be seen in the world. There is no time for division amongst those who honour my Son.
Soon, divisions will be forced upon Christians. This is why united you will become a strong army worthy to proclaim the Word of God.
Divided, you will be sucked into a vacuum where pagan laws will be forced upon your Church. When you cause division there can be no unity.
Only those strong of faith, united within the Heart of my Son, will forge ahead in my Son's army. Your beloved Mother
Mother of Salvation