Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.12.2012, 19:45 - Wszystkie narody świata są zjednoczone z Bogiem. Wszystkie są częścią tej samej rodziny.

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy obdarzam miłością serca waszych rodziców, to daję wam zaledwie przebłysk miłości, którą posiadam dla was w Moim Sercu.
Dziecko, które jest karmione czystą miłością rodziców, jest błogosławione, gdyż jest to kosztowanie miłości, jaką Bóg ma dla wszystkich Swoich dzieci.
Moja miłość jest szczególnie obecna w sercu komórki jaką stanowi rodzina, gdyż miłość, która ją tworzy, przypomina Świętą Rodzinę.
Wszystkie narody świata są zjednoczone jako jedno z Bogiem. Wszystkie są częścią tej samej rodziny. W niektórych rodzinach jest dużo miłości i wszystkie dzieci żyją w harmonii z rodzicami.
W innych rodzinach jest rozłam, kiedy dzieci schodzą z uczciwej drogi, rodzina popada w rozpacz.
Kiedy dziecko schodzi z drogi Prawdy wplątuje się w czyny o nieobliczalnych skutkach, doprowadza ono do destrukcji swojej rodziny.
Kiedy ono cierpi i jest uzależnione od grzesznych przyjemności ciała, sprawia straszne cierpienie swoim rodzicom.
Gdy nie pozwala im, aby mu pomogli, to oni nie tylko są smutni i sfrustrowani, ale chorują ze zmartwienia.
Kiedy odwraca się od swoich braci i sióstr sprawia im ból i cierpienie i odrzuca ich, odrzuca całą swoją rodzinę.
Taka rozbita rodzina, choć nadal stanowiąca wspólnotę, jednak już bez tego krnąbrnego syna, nie może odnaleźć spokoju.
Oni poświęciliby wszystko, żeby tylko uratować swoje biedne zagubione dzieci od zniszczenia przez samych siebie szans na szczęście w życiu.
Tak samo jest z dziećmi Boga, które odrzucają Jego Rękę Miłości i Miłosierdzia. To sprawia, że płacze On z żalu.
Ci, Moi wyznawcy, którzy widzą te zagubione dusze, które przemierzają świat szukając ukojenia w rzeczach, a nie w Bogu, również czują smutek w swoich sercach. Czują także strach, gdyż wiedzą, że jeśli te biedne dusze nie poproszą Mnie, ich Jezusa, abym ich uratował, to mogą one zostać utracone na zawsze.
Mój Żyjący Kościół na ziemi, składający się z wszystkich Moich wyznawców, musi mi pomóc uratować każdą pojedynczą duszę.
Ponowne spotkanie bez wszystkich członków Bożej Rodziny będzie bolesne, gdyby choć jedna dusza została dla Mnie utracona.
My, wszystkie dzieci Boże, stanowimy jedno. Poprzez modlitwę przyprowadźcie Mi wszystkie dusze, włącznie z tymi pośród was, którzy nie akceptują istnienia Boga i tymi, którzy są uwikłani w tak grzeszne życie, i nie łatwo im się z niego wyrwać.
Następnie sprowadźcie Mi dusze tych zwiedzionych grzeszników, którzy wpadają do każdej pułapki zastawionej na nich przez złego.
Tam, gdzie jest wola, ze strony Moich uczniów, aby pomóc uratować dusze, będę zwiększać liczbę tych dusz tysiąckrotnie. To wam obiecuję. Wasze wysiłki nie pójdą na marne. Każda drobina waszego cierpienia, jakie znosicie w Moje Imię, ofiarowana Mi dobrowolnie, zostanie wykorzystana do uratowania większości ludzkości.
Kocham wasze rodziny tak, jak was kocham. Kochajcie swoich braci i siostry tak jak byście ich kochali, gdyby należeli do waszych własnych rodzin, a ja wyleję na was łaski.
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i udowodnijcie to modląc się za nich, a Ja będę ratować ich dusze.
Wasz Jezus


1st December 2012, 19:45 - All nations of the world are united as one with God. All are part of the same family

My dearly beloved daughter, when I bestow love in the hearts of your parents this will give you but just a glimpse of the love I hold for you in My Heart.
A child who is nurtured by the pure love of his parents is blessed for this is a taste of the Love, which God has for all of His children.
My Love is especially present in the heart of the family unit, for the love, which forms it, becomes reminiscent of the Holy Family.
All nations of the world are united as one with God. All are part of the same family. In some families there is much love and all the children are in harmony with their parents.
In other families there is division, with children wandering off and falling into despair.
When a child wanders off the path of Truth and finds himself embroiled in wayward deeds, he causes much disruption in his family.
When he is in pain and is addicted to sinful pleasures of the flesh, he causes terrible anguish for his parents.
When he refuses to allow them to help him, they are not only saddened and frustrated, but they become ill with worry.
When he turns his back on his brothers and sisters, causes them pain and anguish, and rejects them, he is rejecting his entire family.
This broken family, although united, save for the wayward son, cannot find peace.
They would sacrifice everything if only to save their poor distracted child from destroying his chance of happiness in life. The same is true of God's children who reject His Hand of Love and Mercy. How this makes Him weep with sorrow.
For those followers of Mine who witness these lost souls, who wander the world seeking solace in things not of God, they also feel sorrow in their hearts. They also feel fear because they know that unless these poor souls ask Me, their Jesus, to save them, then they would otherwise be lost forever.
My Living Church on earth, comprised of all of My followers, needs to help Me to salvage every single soul. Without all of God's Family it will be a painful reunion, were just one soul be lost to Me.
We are one, all of God's children. Bring Me, through your prayers, the souls of those amongst you, including those who will not accept the Existence of God and those who are embroiled in such sinful lives, they cannot find an easy escape.
Then bring to Me the souls of those deluded sinners who fall into every trap laid down before them by the evil one.
Where there is a will, on the part of My disciples, to help salvage souls, I will multiply those souls one thousand times. This I promise you. Your efforts will not go to waste. Every scrap of your suffering, which you endure in My Name, offered to Me willingly, will be used to salvage most of humanity.
Love your family as I love you. Love your brothers and sisters as you would in your own family and I will shower you with graces. Love your enemies and prove it by praying for them and I will salvage their souls.
Your Jesus