Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.12.2012, 11:40 - Ostrzeżenie oczyści dzieci Boże przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec przygotował świat na Moje Pierwsze Przyjście, tak też ma On teraz przygotować Swoje dzieci na Moje Powtórne Przyjście.
Całe Niebo cieszyło się, kiedy się urodziłem, ponieważ wiedzieli, że zostałem wysłany, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Teraz Hierarchia wszystkich aniołów i wszyscy święci radują się, gdyż obecnie trwają przygotowania do przygotowania świata na powitanie Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego po raz kolejny.
Tylko ojciec zna daty, ale mogę wam powiedzieć, że nastąpi to niedługo po Ostrzeżeniu.
Jest to czas, na który Mój Ojciec cierpliwie czekał. Wreszcie będzie mógł wrzucić do otchłani bestię i jego demony, którzy chodzą po ziemi dręcząc Jego dzieci.
Ostrzeżenie oczyści dzieci Boże przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście.
Jest to konieczne, ponieważ wiele osób będzie teraz prosić o przebaczenie za swoje grzechy, czego w innym przypadku by nie zrobili.
Trzęsienia ziemi, burze, powodzie i zmiany pogody będą się łączyć, aby oczyścić ziemię z trucizny. Lądy, morza i powietrze zostaną również oczyszczone w gotowości na Nowy Raj, kiedy niebo i ziemia połączą się w jedno.
Wszystko jest starannie przygotowane według Bożych Planów Mojego Ojca. Bardzo niewielu ludzi zna Boże prawa, które panują w Królestwie Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach.
Wiele nauczyliście się od proroków i przez Moje Nauczanie. Jednak wiele pozostaje dla was tajemnicą. Kiedy z czasem zostaną wam ujawnione tajemnice, wtedy zrozumiecie przyczynę ludzkiego cierpienia.
Wielu z was, wykształconych teologów przestrzega najlepiej jak potrafi przepisów Prawa ustanowionych przeze Mnie.
Powinniście jednak wiedzieć, że miłość, którą Bóg obdarza Swoje dzieci, przewyższa każdą teologiczną argumentację.
To samo dotyczy prostej duszy, która czuje do Mnie, jej ukochanego Jezusa prawdziwą miłość, nie analizując dlaczego.
Musicie wiedzieć, że to dzięki ufaniu we Mnie i przyjęciu, że Moja miłość jest Miłosierna i Cierpliwa, wypełnię Obietnice złożone przez Mojego Ojca.
Jego Boska Wola w końcu zostanie wypełniona. Tylko Jego Wola może zapewnić pokój między Jego dziećmi. Będzie to objawienie, aby całe jego Stworzenie pokochało go i zaakceptowało Jego Miłość i Dary, które chce zlać na Swoje dzieci.
Świat dotychczas ujrzał tylko przebłysk cudów stworzonych przez Mojego Ojca.
Jego dzieci mają być jeszcze świadkami Prawdziwej Chwały Królestwa, która czeka na nich, przygotowana przez Niego.
Po wielu bólach i cierpieniach, spowodowanych przez nienawiść sprowadzoną na ziemię przez upadłych aniołów, kierowanych przez szatana, wszystko zostanie teraz rozwiązane.
Ostateczna bitwa doprowadzi do zniszczenia zła, które zostanie ostatecznie dokonane.
Ostrzeżenie jest Cudem, na który pozwolił Mój Ojciec, aby sprawić, żeby jak najwięcej Jego dzieci mogło wejść do Mojego Nowego Królestwa.
Ze względu na apostazję i błędy doktrynalne rozpowszechniane przez zwiedzionych wyświęconych sług w ciągu ostatnich czterdziestu lat, jest to jedyny sposób, aby szybko zjednoczyć ludzkość.
Rozmiar świata w tym momencie oznacza, że można uratować miliardy przez ten Cud Oświetlenia Sumienia.
Ponieważ czas zmierza do Wielkiego Ucisku, Ja, Baranek Boży, objawię światu prawdziwe znaczenie treści Pieczęci danej Janowi.
Księga Prawdy jest tym Słowem Bożym, które zostało dane ludzkości już wcześniej i aktualnym do teraz poprzez Księgę Mojego Ojca. Przypomina ona dzieciom Bożym tę Prawdę, gdyż tak wiele ją zapomniało.
Będzie również ujawniać niektóre tajemnice czasów ostatecznych, jak zostały one podane Danielowi, aby wszyscy z was byli przygotowani do wejścia do Nowego Raju z własnej wolnej woli.
Nie odrzucajcie Prawdy, jaka jest wam obecnie przekazywana, gdyż zachowalibyście się wtedy podobnie jak chory, który odmawia leczenia choroby. Bez tej Prawdy będziecie źle przygotowani, aby wejść do Mojego Nowego Raju.
Wasz Jezus


8th December 2012, 11:40 - The Warning will purify God's children in preparation for My Second Coming

My dearly beloved daughter, just as My Father prepared the world for My First Coming, so also does He now prepare His children for My Second Coming.
The whole of Heaven rejoiced when I was born, for they knew that I was sent to save humanity from eternal damnation. Now the Hierarchy of all the angels and all the saints rejoice for now the preparations are underway to prepare the world to welcome Me, Jesus Christ, the Son of Man once again.
Only My Father knows of the dates but I can tell you that it will take place not too long after The Warning has occurred.
This is the time My Father has waited patiently for. Finally He can throw the beast and his demons, who walk the earth tormenting His children, into the abyss.
The Warning will purify God's children in preparation for My Second Coming.
It is necessary because it will mean that many people will now seek forgiveness for their sins; who would not otherwise have done so.
The earthquakes, the storms, the floods and unseasonal weather will combine to purge the earth of poison. The land, sea and air will also be purified in readiness for the New Paradise, when the Heavens and Earth will merge as one.
All is carefully organised, according to the Divine Plans of My Father. Very little is known amongst men of the Divine Laws, which govern My Father's Kingdom on earth and in the Heavens.
Much has been taught to you, through the prophets and through My Teachings. Yet much remains a mystery to you. When the mysteries are revealed to you, in time, you will then understand the reason for human suffering.
Many of you learned scholars of God adhere, as best you can, to the Laws laid down by Me. Know then that the Love that God has for His children surpasses any theological reasoning.
The same is true of the simple soul who feels a genuine love, without analysing why, for Me their beloved Jesus.
By trusting in Me, and accepting that My Love is Merciful and Patient, then know that I will fulfil the Promises made by My Father.
His Divine Will be done at last. Only His Will can ensure peace among His children. This will be the manifestation so that all His Creation will love Him, accept His Love and the Gifts, which he wishes to shower upon His children.
The world has glimpsed just a fraction of the wonders created by My Father.
His children have yet to witness the True Glory of the Kingdom He has waiting for them.
After much pain and suffering, caused by the hatred inflicted upon the earth by the fallen angels, led by Satan, all will now be resolved.
The final battle will see the destruction of evil being finally completed.
The Warning is a Miracle, permitted by My Father, to ensure that as many of His children as possible can enter My New Kingdom.
Because of the apostasy and the doctrinal errors, spread by misguided sacred servants, over the last four decades, this is the only way to unite humanity quickly.
The size of the population of the world at this time means that billions can be saved through this Miracle of the Illumination of Conscience.
As the time moves now into the Great Tribulation I, the Lamb of God, will reveal to the world the true meaning of the contents of the Seals, given to John.
The Book of Truth is the Word of God, given to mankind already up to now through My Father's Book. It reminds God's children of the Truth, as so many have forgotten it.
It will also reveal some of the mysteries of the end times, as given to Daniel, so that all of you are prepared to enter the New Paradise by your own free will.
Do not reject the Truth, as it is now being given to you, for it would be akin to a sick man refusing treatment for an illness. Without the Truth you will be ill prepared to enter My New Paradise.
Your Jesus