Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

Moje drogie maleństwa, moje Serce się raduje, ponieważ Królowanie mojego Syna jest bardzo bliskie.
Z powodu wszystkich Jego cierpień, Jego odrzucenia przez niewdzięcznych ludzi i apostazji, która opanowuje ziemię, przyniesie On ludzkości wielką chwałę.
Przyjdzie w wielkim obłoku, a Jego Majestat owładnie każdą duszę, która padnie do Jego Stóp w zachwycie.
On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię.
Dzieci, musicie się przygotować, ponieważ będziecie potrzebowali wielkiej siły do poddania się Jemu. Będziecie musieli okazać pokorę i prosić Go o odkupienie waszych dusz, abyście mogli zobaczyć Światło Prawdy.
Wielu z was zostanie porwanych przez Jego Wielkie Miłosierdzie. Jednak inni zignorują Jego Obecność i Wielki Dar, który On przyniesie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych, którzy odrzucają istnienia życia wiecznego, gdyż ci ludzie potrzebują waszej pomocy. Przyniesie to wiele radości, jeśli zdobędziecie się w swoich sercach na to, aby prosić mojego Syna o zbawienie tych dusz.
Wy, moje dzieci, wkrótce zobaczycie koniec swojego cierpienia, ponieważ mój Syn w Swoim Miłosierdziu, ma wielkie plany dla każdego człowieka, który dziś żyje na ziemi.
Bądźcie wdzięczni za dar życia, który został wam dany, gdy się urodziliście.
Bądźcie wdzięczni z powodu Daru Życia Wiecznego, jaki mój Syn wkrótce przedstawi światu. Ten dar jest dla każdego grzesznika. To, czy go przyjmiecie czy nie, będzie zależało od waszej wolnej woli.
Chodźcie do mnie, dzieci, gdyż zabiorę was do schronienia w moim Niepokalanym Sercu i przygotuję was, abym mogła zabrać was do mojego Syna w gotowości na Jego Powtórne Przyjście.
Wasza kochana Matka
Matka Zbawienia


11th December 2012, 17:00 - Virgin Mary: He, so humble, will come in great glorious splendour and His Great Mercy will flood the earth

My dear little ones, my Heart rejoices because the Reign of my Son is very close.
For all His suffering, His rejection by ungrateful men and the apostasy, which covers the earth, He will bring great glory to mankind.
He will come on a great cloud and His Majesty will overcome every single soul who will fall at His Feet in ecstasy. He, so humble, will come in great glorious splendour and His Great Mercy will flood the earth.
Children, you must prepare because you will need great strength to surrender before Him. You will be required to show humility and beg Him to redeem your souls so that you can see the Light of the Truth.
His Great Mercy will be seized by many of you. Others, however, will ignore His Presence and the Great Gift, which He will bring.
Pray, pray, pray for those who refuse to accept the existence of eternal life, for these people need your help. It will bring great joy if you can find it in your heart to ask my Son to save these souls.
You, my children, will soon see the end of your suffering because my Son, in His Mercy, has great plans for every person alive on the earth today.
Be thankful for the Gift of life you have been given when you were born.
Be thankful because of the Gift of Eternal Life, which my Son will soon present to the world. This Gift is for every single sinner. It will be by your free will whether or not you will accept it.
Come to me, children, as I will take you into the refuge of my Immaculate Heart and prepare you so that I can take you to my Son in readiness for His Second Coming.
Your beloved Mother Mother of Salvation