Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.12.2012, 21:45 - Ja Jestem wszystko wybaczającym Bogiem, gotowym uwolnić was od grzechów, które was usidliły

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę dotrzeć do tych z was, którzy w tym czasie mają w swoim życiu kłopoty.
Wzywam tych spośród was, którzy jesteście głęboko pogrążeni w grzechu i zrozpaczeni, bo nie możecie nigdy i nigdzie znaleźć pocieszenia z powodu bólu, który odczuwacie. Możecie być winni grzechu ciężkiego, w tym zabójstwa, aborcji, przemocy, deprawacji seksualnej, lub może paraliście się okultyzmem, ale czy nie wiecie, że wystarczy się tylko zwrócić się do Mnie i poprosić Mnie o pomoc?
Ja Jestem wszystko wybaczającym Bogiem, gotowym uwolnić was od grzechów, które was usidliły. Te grzechy mogą być usunięte z waszego życia. Potrzeba tylko odwagi. Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu, którego bym nie odpuścił z wyjątkiem grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu.
To nie przekonanie, że grzesznicy nie mogą pozostawać w stanie łaski przez długi czas, powstrzymuje was od szukania Mojego Przebaczenia. Z dala ode Mnie trzyma was myśl, że mógłbym wam nigdy nie wybaczyć.
Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że zostanie ono okazane tym, którzy będą o nie poprosić.
Wzywam wszystkich, którzy nie są pewni Mojego Istnienia. Proszę, abyście Mi zaufali. Wyznając Mi grzechy, zwracając się do Mnie i prosząc, żebym wam wybaczył, otrzymacie odpowiedź, której pragniecie.
Odpowiem i poczujecie to w swoim sercu, kiedy będziecie odmawiali Modlitwę Krucjaty o Łaskę Mojego Miłosierdzia dla nieszczęsnych grzeszników.
Modlitwa Krucjaty (89) Dla nieszczęsnych grzeszników
Drogi Jezu, pomóż mi, biednemu, nieszczęsnemu grzesznikowi przyjść do Ciebie ze skruchą w duszy.
Oczyść mnie z grzechów, które zniszczyły moje życie.
Daj mi dar nowego życia, wolnego od kajdan grzechu i wolność, której pozbawiły mnie moje grzechy.
Odnów mnie Światłem Twojego Miłosierdzia.
Obejmij mnie Twoim Sercem.
Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł się do Ciebie przybliżyć i rozpal moją miłość do Ciebie.
Zmiłuj się nade mną, Jezu i uwolnij mnie od grzechu.
Uczyń mnie godnym wejścia do Twojego Nowego Raju. Amen.

Pamiętajcie, że dusze nie dlatego otrzymują pojednanie, że są godne wejść do Mojego Królestwa, ale dlatego, że Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że może uratować każdego grzesznika, jeśli tylko zdobędzie się na odwagę, która jest potrzebna, aby prosić Mnie o pomoc.
Kocham was wszystkich z nieprzemijającą żarliwą miłością. Nigdy nie odrzucajcie Mojej Miłości ani Miłosierdzia, ponieważ bez nich dalej będziecie tonąć w grzechu i zostaniecie dla Mnie straceni.
Kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę odpowiem w taki sposób, że bardzo trudno będzie ponownie odwrócić się wam ode Mnie.
Wasz ukochany Jezus


15th December 2012, 21:45 - I Am an all-forgiving God, ready to grant you freedom from the sins, which entrap you

My dearly beloved daughter, I desire to reach out to those of you who are troubled in your lives at this time.
I call on those of you who are in deep sin and who are despairing of ever finding comfort because of the pain you are in. You may be guilty of grave sin, including murder, abortion, violence, sexual depravity, or you may have dabbled in the occult, but don't you know that all you must do is to turn to Me and ask Me to help you?
I Am an all-forgiving God, ready to grant you freedom from the sins, which entrap you. These sins can be banished from your life. All it takes is courage. Remember there is not one sin, other than the sin of blasphemy against the Holy Spirit that I will not absolve you of.
It is not that sinners cannot remain in a state of grace for a long time, which blocks you from seeking My Pardon. It is the thought that I could never forgive you that keeps you away from Me.
My Mercy is so great that it will be given to those who ask for it.
I call out to all of you who are unsure of My Existence. I ask that you trust in Me. By confiding in Me, communicating with Me and asking Me to forgive you that you will receive the answer you crave.
I will respond and you will feel this in your heart when you recite the Crusade Prayer for the Grace of My Mercy for wretched sinners.
Crusade Prayer (89) For Wretched Sinners
Dear Jesus, help me a poor wretched sinner, to come to You with remorse in my soul. Cleanse me from the sins, which have destroyed my life.
Give me the gift of a new life free from the shackles of sin and the freedom, which my sins deny me. Renew me in the Light of Your Mercy.
Embrace me in Your Heart.
Let me feel Your Love so that I can become close to You and that my love for You is ignited. Have Mercy on me, Jesus, and keep me free from sin.
Make me worthy to enter Your New Paradise. Amen.
Remember it is not because souls are worthy to enter My Kingdom that they receive reconciliation. It is because My Mercy is so great that I can save every single sinner if only they would seek the courage they need to ask Me for help.
I love all of you with an abiding passion. Never reject My Love or Mercy as without them you will sink further into sin and remain lost to Me.
When you recite this prayer, I will respond in such a way that you will find it very difficult to turn away from Me again. Your beloved Jesus