Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.12.2012, 12:15 - Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana

Moja szczerze umiłowana córko, dzień, w którym przyjdę, aby odzyskać Moje Dziedzictwo obiecane Mi przez Mojego Ojca, nastąpi nagle.
Podczas, gdy przygotowuję całą ludzkość do tego wielkiego wydarzenia, ten dzień przyjdzie niespodziewanie. Czas na wrzucenie bestii do otchłani jest bliski, a potem dwanaście narodów będzie radować się pokojem i jednością.
W tym czasie święci w niebie i wszyscy, którzy umarli w Mojej Łasce, powstaną ze sprawiedliwymi, którzy przetrwają Ucisk. Wszyscy zostaną wskrzeszeni i otrzymają Dar doskonałych ciał, który pokona śmierć znaną ludzkości od grzechu Adama. Będą się cieszyć pokojem i dobrobytem pod Moim Duchowym Panowaniem, dopóki Moje Królestwo nie zostanie przekazane Mojemu Ojcu.
Będzie to pierwsze zmartwychwstanie, a trwało będzie przez tysiąc lat panowania w doskonałej harmonii, zgodnie z Boską Wolą Mojego Ojca.
W tym czasie grzesznicy, którzy Mnie odrzucili, będą cierpieli. Drugie Zmartwychwstanie nie jest znane ludzkości, a jego szczegóły nie zostały ujawnione nikomu innemu jak tylko prorokom Danielowi i Janowi Ewangeliście.
Te tajemnice z czasem zostaną ujawnione, ponieważ teraz nie są one do waszej wiadomości.
Moc Boga się objawi, gdy zakończy się walka o ocalenie dusz. Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana. Taka jest Moja Obietnica. Wypełnię proroctwa ustanowione przez Mojego Ojca.
Zwracam się do tych pośród was, którzy czują się zdezorientowani - nie macie się czego obawiać. Wszystko jest teraz w Moich Świętych Dłoniach, ale bądźcie pewni, że liczy się tylko odpuszczenie grzechów. Nastąpi to wtedy, gdy wszyscy poprosicie Mnie o Dar Odkupienia. To jest takie proste.
Wasza miłość do Mnie przyniesie Dar Życia. Śmierć, jak wiecie, nie będzie miała władzy ani nie będzie już więcej wam zagrażać. Swoją przyszłość powinniście więc przyjąć z radością w sercach, ponieważ jest największym Darem Boga i tylko godne dusze odziedziczą takie bogactwo. Zachowujcie pokój. Ufajcie mi. Kochajcie Mnie. Tylko to się liczy.
Wasz Jezus


17th December 2012, 12:15 - The power of death over humanity will be defeated finally

My dearly beloved daughter, the day I come to reclaim My Inheritance, promised to Me by My Father, will be sudden.
While I prepare all of humanity for this great event, the day will come unexpectedly. The time for the beast to be cast into the abyss is near, and then the twelve nations will enjoy peace and unity.
During this time the saints in Heaven, and all those who died in My Favour, will be raised with the righteous who will survive the Tribulation. All will be resurrected and be given the Gift of perfect bodies, which will overcome the death known to humanity since the sin of Adam. They will enjoy peace and prosperity under My Spiritual Reign until My Kingdom is handed over to My Father.
This will be the first resurrection and will be followed by a one thousand year reign of perfect harmony according to the Divine Will of My Father.
During this time, sinners who denied Me will suffer. The Second Resurrection is not known to mankind, nor have the details been revealed to anyone other than the prophets Daniel and John the Evangelist.
These secrets will be revealed, in time, for they are not for your knowing now.
The Power of God will be manifested when the battle to salvage souls will succeed.The power of death over humanity will be defeated finally. This is My Promise. I will fulfil the prophecies laid down by My Father.
Those among you who are confused, have no fear. All is now in My Holy Hands, but be assured all that matters is the forgiveness of sin. This will be when all of you ask Me for the Gift of Redemption. It is that simple.
Your love for Me will yield the Gift of Life. Death, as you know it, will have no control or hold over you again. Your future is something to welcome with joy in your hearts for it is the greatest Gift of God and only those deserving souls will be bequeathed with such wealth. Be at peace. Trust Me. Love Me. That is all that matters.
Your Jesus