Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


18.12.2012, 18:45 - Maryja Panna: Wszyscy, którzy promują aborcję i odpowiadają za jej wprowadzanie są winni grzechu śmiertelnego

Moje drogie dziecko, najświętsze Stworzenie mojego umiłowanego Ojca, życie tych dzieci w łonach matek jest niszczone milion razy na całym świecie.
Zły duch wpłynął na rządy we wszystkich częściach świata, aby mieć pewność, że aborcja jest nie tylko akceptowana, ale że będzie postrzegana jako coś dobrego.
Ile łez jest teraz wylewanych w Niebie! Wszyscy aniołowie i święci pochylają głowy w smutku.
Dzieci Boże zostaną zniszczone w wielkiej liczbie, gdy rozpoczyna się czas Wielkiego Ucisku.
Wojny, głód, morderstwa i samobójstwa wzrosną. Jednak grzech aborcji pociąga za sobą Gniew mojego Ojca bardziej niż niemal każdy inny grzech.
Kraje, które akceptują aborcję będą bardzo cierpieć z Ręki Boga. Ich kraje będą płakać, kiedy doświadczą kary. Wszystkie osoby odpowiedzialne za wprowadzenie takiego niegodziwego czynu będą potrzebowały wielu modlitw.
Moje dziecko, ważne jest, aby każdy odmawiał mój Święty Różaniec w każdy piątek aż do ostatniego tygodnia stycznia 2013 roku o powstrzymanie rozprzestrzeniania się aborcji.
Każde dziecko zamordowane w łonie matki staje się aniołem w Królestwie mojego Ojca. One modlą się każdego dnia za każdą matkę, która świadomie i bez wahania dokonała zabiegu, aby zakończyć w sobie życie tego dziecka. Ich modlitwy służą ratowaniu dusz swoich Matek.
Wszyscy, którzy promują aborcję i odpowiadają za jej wprowadzanie są winni grzechu śmiertelnego.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych grzeszników, ponieważ oni bardzo potrzebują Bożego Miłosierdzia.
Wasza kochana Matka
Matka Zbawienia


18th December 2012, 18:45 - Virgin Mary: All those who promote abortion and who are responsible for it being introduced are guilty of mortal sin

My dear child, the most sacred Creation of My beloved Father, the life of those babies in the womb, is to be destroyed a millionfold all over the world.
The evil one has influenced governments in all parts of the world to ensure that abortion is not only accepted, but that it will be seen as a good thing.
How many tears are now being spilled in Heaven! All the angels and saints bow their heads in sorrow. God's children will be destroyed in many numbers as the time for the Great Tribulation commences.
Wars, famines, murders and suicides will increase. It is the sin of abortion, however, which incurs the Wrath of My Father more than almost any other sin.
Countries who condone abortion will suffer greatly by the Hand of God. Their countries will weep when their punishment is witnessed. All those responsible for the introduction of such a vile act will need much prayer.
My child, it is important that everyone recites My Holy Rosary every Friday until the last week in January 2013 to stop the spread of abortion.
Every child murdered in the womb becomes an angel in My Father's Kingdom. They pray, every day, for each mother who intervened knowingly and without hesitation to end the life of the child within her. Their prayers are being used to salvage the souls of their Mothers.
All those who promote abortion and who are responsible for it being introduced are guilty of mortal sin. Pray, pray, pray for these sinners as they are in great need of the Mercy of God.
Your beloved Mother Mother of Salvation