Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.12.2012, 15:30 - U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej

Moja szczerze umiłowana córko, wielu Moich wyświęconych sług staje w obliczu strasznego wyzwania. To przekona ich, aby wybrali jedną z dwóch różnych dróg. Każdy z nich będzie musiał wybrać drogę z własnej, wolnej woli. Ponieważ wkrótce obrzydliwość da się poznać.
Wielu Moich wyświęconych sług nie będzie z początku od razu wiedziało, co się dzieje. Dopiero wtedy, gdy przeczytają listy od tych, który są na wysokich stanowiskach, znajdą się w trudnej sytuacji.
Ci, którzy podtrzymują Moje Święte Słowo, dane człowiekowi przez Dar Pisma Świętego, będą wystawieni na próbę i wezwani do przyjęcia poprawek. Zmiany te zostaną im przekazane i będzie się od nich oczekiwać przełknięcia tego i przyjęcia za Prawdę. Sprowadzą się one do jednego.
Będą nalegać, aby Moi Święci, wyświęceni słudzy zaakceptowali tolerowanie grzechu.
Będą mówić, że Bóg jest zawsze miłosiernym Bogiem i że kocha wszystkich. Tak, to jest prawda. Ale potem, polecą zaakceptowanie praw, które są obrzydliwością w Moich Oczach. U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej.
Inni zostaną poproszeni o zaakceptowanie nowego rodzaju ceremonii, która zastąpi Msze i Obecność Mojej Świętej Eucharystii.
Będzie to uważane za całościowe posunięcie, by połączyć wszystkich chrześcijan i inne religie w jedno. Będzie to początek końca.
Dzień, kiedy codzienne ofiary Mszy zostaną zniesione będzie początkiem wszystkich wydarzeń, które zaczną wtedy następować tak, jak przepowiedział Jan Ewangelista. To będzie czas powstania bestii, a jego wpływ będzie wielki. Pozyska on serca i dusze wielu kapłanów. Jego celem będzie zaprzestanie odprawiania wszystkich Mszy i bezczeszczenie Najświętszej Eucharystii.
On już to robi poprzez czarne msze, które odbywają się w wielu kościołach katolickich. Rdzeń niewiernych sług spiskuje przeciwko Mojemu Kościołowi i zwiodą oni wielu.
Bądźcie czujni. Otwórzcie oczy i proście Mnie o siłę, jakiej potrzebujecie, aby stanąć przeciwko temu podłemu i nikczemnemu planowi.
Ta walka wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi będzie okrutna. Kapłan przeciw Kapłanowi. Biskup przeciw Biskupowi. Kardynał przeciw Kardynałowi.
Niech będzie wiadomo, że będę prowadził tych z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy Mnie znacie i kochacie. Będę wami kierował. Dam wam siłę, abyście poradzili sobie z tymi wrogami Boga. Nie jesteście sami.
Nigdy nie wolno wam słuchać kłamstw przekazywanych czy przedstawianych wam w Moje Święte Imię. Tylko wy znacie Prawdę w swoich sercach. Słuchajcie swoich serc. Pozostańcie wierni wszystkiemu, co wam powiedziano, gdyż jest to Prawo Boże.
Jeśli jest wam przedstawiane cokolwiek, co wydaje się być w sprzeczności z Moim Nauczaniem, to musicie się od tego odwrócić.
Wasz Jezus


23rd December 2012, 15:30 - The family unit, and the destruction of it, will be at the root of everything

My dearly beloved daughter, many of those sacred servants of Mine, are to face a terrible challenge. This will be one, which will convince them to take one of two separate paths. It will be up to each, by his own free will, as to which path he must choose. For the abomination will make itself known shortly.
Many of My sacred servants will not be immediately aware of what is happening. It will only be when they read letters, given to them from those in high places, that they will find difficulty.
Those who uphold My Holy Word, given to man through the Gift of the Holy Bible, will be challenged and urged to accept amendments. These amendments will be given to them and they will be expected to swallow them, and accept them as The Truth. They amount to one thing.
They will urge those holy sacred servants of Mine, to accept tolerance of sin.
They will be told that God is an ever-merciful God and that He loves everyone. Yes this part is true. But then, they will be instructed to condone laws, which are an abomination in My Eyes. The family unit, and the destruction of it, will be at the root of everything.
Others will be asked to accept a new type of ceremony, which will replace the Mass and the Presence of My Holy Eucharist.
It will be deemed as an all-inclusive move to join all Christians and other religions as one.This will be the beginning of the end.
The day the daily Sacrifices of the Mass are cut will be the beginning of all events to unfold, as foretold to John the Evangelist. It will be the time of the rise of the beast and his influence will be great. He will win over the hearts and souls of many priests. His aim is to stop all Masses and to desecrate the Holy Eucharist.
He already does this, through black masses, held in many Catholic Churches. The core of disloyal servants is plotting against My Church and they will mislead many.
Be alert. Open your eyes and beg Me for the strength you are going to need, in order to stand up against this vile and wicked plan. This battle within My Church on earth will be vicious. Priest against priest. Bishop against Bishop. Cardinal against Cardinal.
Let it be known that those amongst you, My sacred servants, who know Me and love Me, I will lead you. I will guide you. I will give you the strength to deal with these enemies of God. You are not alone.
You must never listen to lies, given or presented to you, in My Holy Name. Only you know the Truth in your hearts. Listen to your heart. Remain loyal to all that you have been told is the Law of God.
If you are presented with anything, which seems to be in contradiction of My Teachings, then you must turn your back. Your Jesus