Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.12.2012, 18:20 - Bóg Ojciec: Wkrótce będzie widoczne nowe Światło, nowe słońce

Moja najdroższa córko, to jest Orędzie wielkiej nadziei dla wszystkich Moich dzieci.
Już nadszedł czas na zmiany, jak przepowiedziano, kiedy ziemia się obróci, planety się zmienią, a klimat nie będzie już dla was przewidywalny.
Moja Wielka Moc przejawia się obecnie w Niebie, tak jak na ziemi, gdy prowadzę walkę z Moimi wrogami. Szatan i jego demony są pokonywane, ale bronią się zawzięcie. Wciągają przy tym Moje biedne dzieci, których serca są przepełnione politycznymi i światowymi ambicjami, do odgrywania roli w ich staraniach, aby ukrzyżować Moje dzieci.
Człowiek jest słaby. Łatwo go zwieść. Człowiek wierzy w kłamstwa ze względu na jego zaślepienie na Prawdę, ustanowioną przeze Mnie od początku Stworzenia. Wierzy on w kłamstwa wyrzucane z siebie przez złego ducha, gdyż przyciągają go obietnice władzy i przyjemności.
Moje dzieci muszą uznać chwalebne i wspaniałe Światło Mojego Królestwa. Ty, Moja córko, widziałaś to Światło i wiesz, jak ono jest Potężne. Znasz moc Bożą i jak cię ona ogarnia. Czy możesz sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy objawi się Mój Nowy Raj? Ty, Moja córko, dostrzegłaś tylko niewielką część tego chwalebnego i jaśniejącego Światła.
Ważne jest, abyście z radością w swoich sercach przyjęli Światło Mojego Syna. Gdy zaprosicie Go, aby was ocalił i zabrał do Jego Najświętszego Serca, poczujecie to Światło.
Światło Nowego Świtu - Nowej Ery - będzie powoli, lecz pewnie rozświetlało świat. Wkrótce będzie widoczne nowe Światło, nowe słońce. Będzie większe i będzie przyczyną wielkiego cudu.
To znak Mojej Mocy i Mojego Majestatu. To będzie cud, który udowodni, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć w pełni tajemnicy stworzenia.
Tylko Ja, Bóg, Stwórca Wszechświata, panuję nad wszystkim, co jest. Wszystkim, co będzie. Wszystkim, co może być. Żaden człowiek, żaden naukowiec nie może rozwiązać tych najświętszych tajemnic, ponieważ w tym momencie nie są one dla człowieka do zrozumienia.
Cuda Mojego Stworzenia i siła Mojej Mocy objawi się światu. Niech nikt nie popełni błędu, aby uwierzyć, że szatan i jego nikczemni zwolennicy mają jakąkolwiek moc, aby zdziałać cuda, które Ja Stworzyłem dla każdego pojedynczego stworzenia. Obiecałem ujawnić Prawdę, abyście wy, Moje dzieci, mogły zerwać pajęczynę zasłaniającą wam oczy.
Kiedy nadejdzie dzień Prawdy, aby została ona ostatecznie przez was przyjęta, dam wam najwspanialsze bogactwa, łaski i życie, którego nawet nie potrafilibyście przewidzieć, ponieważ przekracza to waszą wyobraźnię.
Jestem szczęśliwy, że dzielę się dziś z wami tym przesłaniem nadziei. Ufam, że przyniesie ona wiele radości i pokoju.
Moja Obietnica, aby zabrać was do ostatecznego dziedzictwa, stanie się wkrótce rzeczywistością.
Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy


27th December 2012, 18:20 - God the Father: Soon, a new Light, a new sun, will be seen

My dearest daughter, this is a Message of great hope for all My children.
The time for the changes, as foretold, when the earth will turn; the planets will change and the climates will no longer be predictable, is upon you.
My Great Power is now being manifested in Heaven, as it is on earth, as I lead the battle against My enemies. Satan and his demons are being defeated, but they put up a terrible defence. With them, they suck My poor children, whose hearts are filled with political and worldly ambitions, into playing a role, as they try to crucify My children.
Man is weak. Man is easily seduced. Because of his blindness to the Truth, laid down by Me, from the beginning of Creation, man believes in lies. He believes the lies, spewed out by the evil one, because he is attracted by the promises of power and pleasure.
My children must acknowledge the glorious and splendid Light of My Kingdom. You, My daughter, have seen this Light and you know how powerful it is. You know the Power of God, and how it envelops you. Can you imagine what this will be like when My New Paradise is revealed? You, My daughter, have glimpsed but just a small portion of this glorious and gleaming Light.
It is important to welcome the Light of My Son into your hearts. When you invite Him to salvage you, and take you into His Sacred Heart, you will feel this Light.
The Light of the New Dawn - the New Era - will slowly, but surely, illuminate the world. Soon, a new Light, a new sun, will be seen. It will be larger and will be the cause of much wonder.
This is a sign of My Power and My Majesty. It will be a miracle and will prove that man does not fully understand the secret of Creation.
Only I, God the Creator of the Universe, command all that is. All that will be. All that can be. No man, no scientist, can solve these most sacred secrets, as it is not for man to understand at this time.
The wonders of My Creation, and the force of My Power, will be shown to the world. Let no man make the error of believing that Satan, and his wicked followers, have any power to bring you the wonders which I have Created for every single creature. I have promised to reveal the Truth so that you, My children, can wipe away the cobwebs which cover your eyes.
When the Day comes for the Truth to be finally accepted by you, I will grant you the most splendid riches, graces and a life you could never envisage, for it is beyond your imagination.
I am happy to impart this Message of hope today. I hope it brings you much happiness and peace. My Promise, to bring you to your final inheritance, is to become a reality, soon.
Your Loving Father God the Most High