Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.12.2012, 19:25 - Wiele nienawiści będzie się skupiać na tobie

Moja szczerze umiłowana córko, ciężar jaki został złożony na tobie, posłańcu wysłanemu, aby przygotować drogę dla Mojego Powtórnego Przyjścia, staje się coraz cięższy.
Wiele nienawiści będzie się skupiać na tobie i wielu, w tym również księży wewnątrz Mojego Kościoła będzie próbowało cię zniszczyć.
Tak samo będzie z tymi, którzy rozpowszechniają Moje orędzia. Jako niosący Prawdę, będą także atakowani słownie.
Jest to czas, kiedy musicie trwać w samotności i po prostu dalej robić to, co jest potrzebne, aby jak najwięcej ludzi miało dostęp do tych orędzi.
Gdy Moje Święte Słowo zacznie docierać do wielu zakątków, gniew przeciwko nim się pogłębi. Kiedy Orędzia będą rozszarpywane, a w niektórych przypadkach uważane za herezję, musicie dalej iść. Pozostańcie razem i nie słuchajcie tych trujących tyrad, które będą na was miotane.
Pozostańcie silni i odważni. Trwajcie przy Moim boku, gdy idziemy tą drogą na Kalwarię. Będzie to bardzo trudne dla wielu z was, nie popełnijcie błędu w realizacji tej trudnej Misji, która została przepowiedziana.
Błogosławię was wszystkich ostrzegając was, abyście się nie niepokoili, kiedy ataki stają się ostrzejsze. To z powodu Mojego Świętego Słowa, tak wiele nienawiści będzie wam okazywane. To jest cena, którą trzeba zapłacić za zbawienie dusz, w tym tych, którzy najbardziej was dręczą.
Wasz Jezus


31st December 2012, 19:25 - You will be the focus of much hatred

My dearly beloved daughter, the burden upon you, the messenger, sent to prepare the way for My Second Coming, is to become heavier.
You will be the focus of much hatred, and many, including priests from within My Church, will try to destroy you.
The same will be true of those who spread My Messages. As the carriers of the Truth, they too, will be verbally attacked.
This is the time when you must keep to yourself and simply continue to do what is needed to ensure that as many as possible are given access to these Messages.
As My Holy Word begins to reach many corners, the anger against them will deepen. When the Messages are pulled apart and, in some cases, declared heresy, you must keep moving. Remain together and do not listen to the poisonous rants, which will be hurled at you.
Remain strong and courageous. Keep by My side as we walk this path to Calvary. For make no mistake this difficult Mission has been foretold and it will be very difficult for many of you.
I bless you all as I warn you that you must not fret when the attacks become fiercer. It is because this is My Holy Word that much hatred will be shown. This is the price to be paid for the salvation of souls, including those who torment you the most.
Your Jesus