Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

02.01.2013, 06:29 - Maryja Panna: Nie wszyscy akceptują wolność. Wielu stanie po stronie złego ducha i odrzuci mojego Syna

Moje dziecko, wiele rzeczy będzie się teraz odsłaniać w świecie i wiele wydarzeń, które są konieczne, aby oczyścić dzieci Boże.
Ważne jest, aby serca wszystkich były otwarte na Prawdę Świętego Słowa Bożego. Jeśli nie otworzą swoich serc, nie będą w stanie przyjąć Prawdy mojego Syna, obiecanej ludzkości.
On przyjdzie wkrótce powtórnie, aby odkupić Swoje Królestwo na Ziemi. Będzie ono wyrwane ze złej władzy szatana. Wszystkim dzieciom Bożym zostanie ofiarowana wolność, jakiej potrzebują, by stać się jednym z moim Synem.
Nie wszyscy akceptują wolność. Wielu stanie po stronie złego ducha i odrzuci mojego Syna. Będą oni tak słabi, że nie zaakceptują Jego Obietnicy i nadal będą zaspakajać światowe ambicje.
Proszę was dzieci o hojność wobec tych dusz. One nie tylko odrzucą Miłosierdzie mojego Syna, ale będą także nękać i wyszydzać te odważne dusze, które powstaną i będą głosić Prawdę o Bogu.
Dzieci, nie ustawajcie w codziennej modlitwie i oddawajcie mojemu Synowi wszelkie obawy, jakie mogą się pojawiać. On was kocha i pragnie zdjąć z was ten smutek i ból. Chodźcie do mnie, waszej ukochanej Matki, a ja będę Go prosiła, aby was wzmocnił w wierności względem Niego.
Wasza kochana Matka
Matka Zbawienia


2nd January 2013, 16:29 - Virgin Mary: Not all will accept freedom. Many will side with the evil one and reject my Son

My child, much will now unfold in the world and many events are necessary, in order to purify God's children.
It is important that the hearts of all are opened to the Truth, the Holy Word of God. If they do not open their hearts, they will not be able to accept the Truth of my Son's promise to humanity.
He will come again, and soon, to redeem His Kingdom on Earth. It will be prised away from the evil grip of Satan. All of God's children will be offered the freedom they need to become one with my Son.
Not all will accept freedom. Many will side with the evil one and reject my Son. They will be so weak that they will not accept His Promise and will continue to pursue worldly ambitions.
I ask you children to be generous towards these souls. They will, not only reject my Son's Mercy, they will harass and sneer at all those brave souls, who will stand up and proclaim the Truth of God.
Keep in daily prayer, children, and then hand over any fears you may have to my Son. He loves you and wishes to unburden you of such sorrow and pain. Come to me, your beloved Mother, and I will ask Him to make you stronger in your allegiance to Him.
Your Beloved Mother Mother of Salvation