Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.01.2013, 21:00 - Nie słuchajcie przesadnych twierdzeń, które możecie usłyszeć o końcu czasów

Moja szczerze umiłowana córko, gdy pragnę przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, muszę poprosić, aby wszyscy Moi wyznawcy całkowicie Mi zaufali. Kocham was. Zawsze będę odpowiadał na wasze modlitwy, by złagodzić złe czyny, które są planowane na świecie przez wrogów Boga.
Chronię was, Moi umiłowani wyznawcy. Podczas gdy ja nigdy nie mógłbym skrywać przed wami Prawdy, to jestem zmuszony ostrzec was przed mylącymi proroctwami, które zostały w tym czasie przyniesione na świat przez fałszywych proroków, a które wprowadzają przerażenie w serca dusz.
Ręka Mojego Ojca, jak już wcześniej mówiłem, spadnie na nikczemnych ludzi, gdy będą się starali zabrać z ziemi dzieci Boga, zanim będą one gotowe do wejścia do Mojego Królestwa.
Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby strach zniszczył nadzieję a przerażenie niszczyło miłość. Miłość zniweczy zło. Miłość wzrośnie w świecie i będzie rozprzestrzeniana dzięki Łasce Boga w odpowiedzi na modlitwy Jego dzieci.
Nie słuchajcie przesadnych twierdzeń, które możecie usłyszeć o czasach ostatecznych. Nie pozwólcie, aby takie opowieści, z których wiele sprowadza się do fikcji, niepokoiły was czy napełniały lękiem.
Ja, Jezus Chrystus, w Moim Miłosierdziu zniszczę zło, gdyż nigdy nie zrezygnuję z dusz. Bóg jest Miłością. Moc Boga jest Wszechmocna.
Bóg jest Miłosierny. Nigdy o tym nie zapominajcie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo nie możecie pozwolić, by wasze serca były niespokojne, kiedy modlitwa może złagodzić wiele zła na świecie. Poddajcie się Mi w miłości, nadziei i radości, a zabiorę wszystkie wasze lęki i niepotrzebne zmartwienia.
Gdy przygotowujecie się do wielkiego święta, zawsze jesteście radośni i podekscytowani. I choć wiele zamieszania i trudnych porażek może się wydarzyć przed tym wielkim dniem, wszystko zostanie zapomniane, kiedy słońce wstanie o świcie tego, tak bardzo oczekiwanego dnia.
Tak oto powinniście patrzeć na Moje Powtórne Przyjście. Chociaż zło, którego będziecie świadkami podczas przygotowań będzie wywoływać w was lęk i wstręt, będzie ono trwało krótko i wszystko to zostanie szybko zapomniane.
Zachowajcie spokój. Nigdy nie traćcie nadziei na Moje Wielkie Miłosierdzie. Nigdy nie opuszczę tych, którzy Mnie kochają.
Wasz Jezus


8th January 2013, 21:00 - Do not listen to exaggerated claims you may hear about the end times

My dearly beloved daughter, when I wish to prepare the world for My Second Coming, I must ask that all of My followers trust in Me, completely. I love you. I will always respond to your prayers, in order to mitigate the evil acts, which are being planned in the world by the enemies of God.
I protect you, My beloved followers. While I could never hide the Truth from you, I must warn you against the inaccurate prophecies, which are being delivered by false prophets in the world at this point in time, and which create terror in the hearts of souls.
The Hand of My Father, as I have told you before, will fall on those wicked people, when they try to take God's children from the earth before they are fit to enter My Kingdom.
You must never allow fear to destroy hope, or terror to destroy love. Love will destroy evil. Love will increase in the world and be spread because of the Grace of God, in response to the prayers of His children.
Do not listen to exaggerated claims you may hear about the end times. Do not allow such tales, many of which amount to fiction, to upset you or frighten you.
I, Jesus Christ, in My Mercy, will destroy evil, as I will never give up on souls. God is Love. God's Power is Almighty. God is Merciful. Never forget that.
Pray, pray, pray, for you must not allow your hearts to be troubled when prayer can mitigate much of the evil in the world. Surrender to Me in love, hope and joy and I will take away all your fears and unnecessary worries.
When you are preparing for a great celebration you will always be joyful and excited. And, although many disruptions and difficult setbacks may occur before the great day, all will be forgotten when the sun rises at dawn on the much anticipated day.
This is how you must look upon My Second Coming. While the evil you will witness in the lead up will frighten and disgust you, it will be short lived, for soon it will have all been forgotten.
Be at peace. Never lose hope in My Great Mercy. I will never forsake those who love Me. Your Jesus