Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.01.2013, 12:10 - Ignoruj pytania lub żądania stawiane tobie, aby zmienić Moje Słowa

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zapomnieć Kim jest twój Mistrz. Kiedy szarpią cię ze wszystkich stron i gdy Moi uczniowie wkładają wielkie ciężary na twoje ramiona, musisz się przeciwstawić. Złóż siebie w Moje Święte Dłonie, pozostań w samotności i proś Mnie, abym wszystkim pokierował.
Musisz tylko odpowiadać na Mój Głos. Każdy inny głos, który każe Ci wykonywać Moją Świętą Pracę na ich sposoby i interpretacje musi zostać zignorowany.
Wielu, którzy podążają za tą Misją muszą zrozumieć, że Moje Święte Słowo nie może być drobiazgowo analizowane, zmieniane lub dopasowywane do innych. Moje Słowo jest Święte. Zaakceptujcie z wiarą to, co mówię i bądźcie zadowoleni. Ubliżają Mi próby odnalezienia ukrytego znaczenia, sensacji czy przepowiadania przyszłości.
Nauczcie się słuchać Mojego Głosu. Niech on poruszy wasze dusze i bądźcie wdzięczni, że dałem wam ten Dar Moich osobistych Nauk i pragnień. Robię to z litości dla was, dlatego, że was kocham. Obrażają Mnie podważanie i żądanie udzielenia wam odpowiedzi, które chcecie usłyszeć.
Proszę, Moja córko ignoruj pytania lub żądania stawiane tobie, aby zmienić Moje Słowa lub znaczenia tego, co mówię. Nie rób tego, bo jak już mówiłem, nie udzielono ci takiej władzy. Nawet, jeśli te przebiegłe dusze, zasiewają trudne pytania, na które nie znasz odpowiedzi, zachowaj milczenie.
Wy, którzy w dalszym ciągu staracie się przyłapać Mnie na błędzie, kwestionując i krytykując Moje Święte Słowo, wiedzcie, że jesteście zaledwie biednymi, słabymi grzesznikami. Nie chodzi o to, że nie podoba Mi się zadawanie przez was pytań dla dobra waszych dusz. Chodzi o odmowę przyjęcia, że Ja, Jezus Chrystus, mógłbym kiedykolwiek kontaktować się ze światem tak, jak to teraz robię.
Jeśli weźmiecie Moje Słowo i przekręcicie je na własny sposób, stanie się bez znaczenia. Jeśli wtedy porozrywacie je, aby przeciwstawić się Mojej Świętej Misji uratowania tego ostatniego pokolenia, zostaniecie odrzuceni na bok.
Mój plan jest teraz pełen mocy, gdyż szybko prowadzę naprzód ludzkość Drogą Prawdy. Ci, którzy błąkają się i błądzą zostaną w tyle. Jest tylko tyle czasu, aby zbawić każdego z was. Dlaczego go marnujecie? Cenna jest każda minuta.
Dajcie Mi szansę, abym was prowadził, uczył i ocalił. Jeśli Ja Jestem po to by wam pomóc, to musicie Mi być posłuszni. Dopiero wtedy możecie być Mi posłuszni, kiedy oddacie Mi swoją wolę. Gdy to zrobicie skończy się zamęt w waszych duszach.
Wasz Jezus


13th January 2013, 12:10 - Ignore questions or demands made of you to change My Words

My dearly beloved daughter, you must never forget Who your Master is. When you are being dragged in every direction, and when My disciples place enormous loads upon your shoulders, you must resist. Place yourself in My Holy Hands, remain alone and ask Me to handle everything.
You must only respond to My Voice. Any other voice, which commands you to do My Holy Work, according to their ways, their interpretations, must be ignored.
Many, who follow this Mission, must understand that My Holy Word may not be scrutinised, changed or adapted to suit others. My Word is Sacred. Accept what I say, in faith, and be content. Trying to find hidden meanings, sensation, or seek fortune-telling, is offensive to Me.
Learn to listen to My Voice. Let it touch your soul and be thankful that I give you this Gift of My intimate Teachings and desires. I do this out of compassion for you and because I love you. To question and demand that I give you the answers you want to hear is insulting to Me.
My daughter, please ignore questions or demands made of you to change My Words or the meaning of what I say to you. You do not, as I have told you before, have the authority to do so. Even when those devious souls plant difficult questions, to which you do not have the answer, remain silent.
To those of you who continue to try and trip Me up, by challenging and criticising My Holy Word, know that you are but a poor weak sinner. It is not that you ask questions for the good of your soul, which I find displeasing. It is your refusal to accept that I, Jesus Christ, could ever communicate to the world as I do now.
If you take My Word and twist it to suit your way it will become meaningless. If you then tear it apart, in order to defy this, My Holy Mission to save this last generation, then you will be thrown to one side.
My plan is powerful now as I lead humanity quickly onwards along the Path of Truth. Those who wander and stray will be left behind. There is only so much time left to save each of you. Why do you waste it? Every minute is precious.
Allow Me the chance to lead you, teach you and salvage you. Obedience to Me, your Jesus, is required if I Am to help you. You can only obey Me when you surrender your will to Me. When you do this, confusion will no longer be present in your soul.
Your Jesus