Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.01.2013, 22:50 - Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz ofiaruję

Moja szczerze umiłowana córko, gdy ta misja nadal się rozwija po całym świecie, nastąpią nowe cuda, które będą dane tym, którzy okropnie cierpią. Kiedy przyszedłem po raz pierwszy, Moje Miłosierdzie rozszerzyło się na te dusze, które potrzebowały Mojej Pomocy.
Ci, którzy będą przeniknięci brakiem wiary, będą nękani straszliwymi cierpieniami fizycznymi. Tym, którzy przychodzą do Mnie, złagodzę cierpienie. Zrobię tak, by rozpalić wiarę ich duszach, ale dokona się to tylko przez moc Ducha Świętego, dzięki któremu będą mogli zostać uzdrowieni.
Przynieście Mi swoje cierpienia. Przynieście Mi swoje obawy. Przynieście Mi swój ból. Przyjdźcie do Mnie przez modlitwę, a Ja będę słuchał. Chciałbym wziąć was wszystkich w Moje Święte Ramiona i chronić was.
Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz ofiaruję. Jest on w formie Modlitwy Krucjaty i uleczy wasze umysły, ciała i dusze.
Przez tę modlitwę przekazuję cenny Dar Uzdrowienia. Odmawiając ją będziecie wiedzieli, że ta prośba o pomoc, przyniesie wam i tym, których obejmiecie tą modlitwą, wielkie dary z Nieba. Dodana będzie do niej specjalna ochrona, dla odnowy tych zagubionych, którzy nie są pewni swojej wiary i którzy odczuwają znużenie. Mogą cierpieć z powodu wątpliwości. Mogą cierpieć z powodu fizycznych chorób, które odbierają im zdolność pozwolenia Mi, bym przyniósł im pokój, miłość i pocieszenie.
Aby otrzymać to błogosławieństwo dla uzdrowienia, proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (94) O uleczenie ciała, umysłu i duszy
O Drogi Jezu, padam przed Tobą, znużony, chory, w bólu i tęsknocie za usłyszeniem Twojego Głosu.
Niech dotknie mnie Twoja Boska Obecność, aby mój umysł, ciało i dusza zostały zalane Twoim Boskim Światłem.
Wierzę w Twoje Miłosierdzie.
Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o łaskę zaufania Ci, abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, bym odzyskał zdrowie i mógł podążać Drogą Prawdy i pozwolił Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.
Amen.
Najpierw musicie zatroszczyć się o swoją wiarę. Potem przez łaskę Mojego Miłosierdzia, będę odpowiadał na wasze prośby o uzdrowienie zgodne z Moją Świętą Wolą.
Wasz ukochany Jezus


15th January 2013, 22:50 - Please take this new Gift of Healing I present to you now

My dearly beloved daughter, as this Mission continues to grow and expand around the world, it will come with new miracles, which, in My Love and Compassion, will be given to those who suffer terribly. When I came the first time, My Mercy was extended to those souls who needed My Help.
There will be those who will be infiltrated by a lack of faith and who will be afflicted by terrible physical suffering. Those who come to Me, I will ease their suffering. I will do this to ignite the faith of their souls, but it will be by the Power of the Holy Spirit, by which they can only be healed.
Bring Me your sufferings. Bring Me your worries. Bring Me your pain. Come to Me, through your prayers, and I will listen. I wish to take you all in My Sacred Arms and protect you.
Please take this new Gift of Healing I present to you now. It is in the form of a Crusade Prayer and will cure you in mind, body and soul.
By this prayer, I bequeath the precious Gift of Healing. By reciting it you will know that this request for help will bring down upon you, and those you include in this prayer, great gifts from Heaven. As such, it comes with a special protection for the renewal of those lost, who are unsure of their faith, and who feel a sense of weariness. They may be suffering from doubts. They may be suffering with physical diseases, which are destroying their ability to allow Me to bring them peace, love and comfort.
To receive this blessing for healing please recite this Crusade Prayer.
Crusade Prayer (94) To cure the mind, body and soul
O dear Jesus, I lay myself before You, weary, sick, in pain and with a longing to hear Your Voice.
Let me be touched by Your Divine Presence, so that I will be flooded by Your Divine Light through my mind, body and soul. I trust in Your Mercy.
I surrender my pain and suffering completely before You and I ask that You give me the grace to trust in You, so that You can cure me of this pain and darkness, so that I can become whole again and, so that I can follow the Path of Truth and allow You to lead me to life in the New Paradise.
Amen.
It is your faith that must concern you, first. Then, by the grace of My Mercy, will I respond to your request for healing, according to My Holy Will.
Your beloved Jesus