Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.01.2013, 17:50 - Ci ludzie będą niszczyć Moje Kościoły i niewielu będzie mogło składać codzienne Ofiary

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę, aby Moi uczniowie bez strachu przyjęli zmiany, które na nich czekają. To właśnie z powodu tych zmian człowiek może zostać oczyszczony.
Nikczemne działania wojenne i zniesienie waszych praw, mające doprowadzić do kontroli nad tym jak wasze kraje są kierowane. Gdyby ta ostateczna bitwa między królestwem Mojego Ojca i diabła oraz jego złych duchów nie wydarzyła się, to zło nie mogłoby zostać zniszczone.
Nieustannie będą dokładać wszelkich starań, aby przejąć wasze waluty i osobisty dostęp do pieniędzy. Ale wasze modlitwy mogą powstrzymać tych złych przywódców dokonujących tej próby zniewolenia. Ci ludzie będą niszczyć Moje Kościoły i niewielu będzie mogło składać codzienne Ofiary. Jednak, znajdą się wśród nich tacy, którzy się nie poddadzą dzięki łasce Bożej.
Będą prześladować Kościół i doprowadzą do wielkiego podziału wśród przywódców Kościołów chrześcijańskich, lecz jednak będą księża i duchowni, którzy wytrwają ponieważ odmówią poddania się tej presji.
Będą starali się znieść Sakramenty Chrztu, Komunii Świętej i Spowiedzi, ale jednak ci wierni i odważni wyświęceni słudzy będą nadal Mi służyli.
Pamiętajcie, że wasze modlitwy osłabią oddziaływanie i nasilenie tych prób. Kiedy Moje wybrane dusze będą modliły się o te akty Miłosierdzia, szczególnie będę odpowiadał na ich wołanie.
Wasz Jezus


20th January 2013, 17:50 - These people will destroy My Churches and few will be allowed to offer the daily Sacrifices

My dearly beloved daughter, I wish that My disciples will embrace the changes, which will lie ahead, without fear. It is because of these changes that man can be purified.
The evil acts of war and the abolition of your rights, brought about to control the way in which your countries are run, will soon come about. If this final battle between My Father's Kingdom and the devil and his evil spirits were not to take place, then evil could not be destroyed.
There will be attempts made, constantly, to take over your currencies and your personal access to money. But your prayers can stop these wicked leaders from inflicting this attempt at slavery. These people will destroy My Churches and few will be allowed to offer the daily Sacrifices. Yet, there will be those among them, which will remain standing because of the Grace of God.
They will persecute the Church and cause a big division amongst leaders in the Christian Churches and, yet, there will be priests and clergy still left standing because they will refuse to submit to this pressure.
They will try to stop the Sacraments of Baptism, Holy Communion and Confession and, yet, these faithful and brave sacred servants will continue to serve Me.
Remember your prayers will dilute the impact and severity of these trials. When My chosen souls pray for these acts of Mercy, especially, I will respond to their calls.
Your Jesus