Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.01.2013, 19:22 - Bóg Ojciec: Dlatego tylko cud może uratować ludzką rasę

Moja najdroższa córko, Mój Najdroższy Syn, który wycierpiał tak okrutną śmierć za Moje dzieci, przygotowuje się na Swoje Wielkie Miłosierdzie.
Udzieliłem Mu, aż do chwili obecnej, czas niezbędny do przyprowadzenia jak największej liczby dusz do Jego Bożego Miłosierdzia, żeby nie trzeba było rezygnować z ani jednej zabłąkanej duszy. Czas jest bardzo bliski na Mój Dar dla ludzkości.
Czas, kiedy Mój Syn, Mesjasz, przyszedł, by żyć na ziemi, został zaprzepaszczony przez ludzkość, która Go odrzuciła. Kiedy drugi raz daję Mu pozwolenie na ponowne przyjście, nie będzie inaczej. Zostanie On odrzucony.
Dlatego tylko cud może uratować ludzką rasę. Ale ten cud może nastąpić dopiero wtedy, kiedy Ja, Bóg, Stwórca wszystkiego, co jest, będę mógł zapewnić, żeby wolna wola człowieka pozostała nietknięta. Nigdy nie wolno ingerować w ten Dar wolnej woli. Kiedy człowiek ofiaruje ją jako dar dla Mnie, jest to najcenniejszy i najdoskonalszy dar ze wszystkich.
Przedstawiając im dowód ich grzechów, Mój Syn może zachęcić dusze, aby odpowiedziały na Jego wezwanie. Następnie, gdy okażą skruchę, Jego Miłosierdzie ogarnie miliardy dusz, które w przeciwnym wypadku, nigdy nie zostałyby uratowane.
Błagam was, drogie dzieci, abyście się dobrze przygotowały.
Wasz Kochający Ojciec
Bóg Najwyższy


26th January 2013, 19:22 - God the Father: This is why only a miracle can save the human race

My dearest daughter, My Precious Son, who suffered such a cruel death, on behalf of My children, is preparing for His Great Mercy.
I have granted Him, up to now, the time required to bring as many souls as possible under His Divine Mercy without having to forgo one stray soul. The time is very near for My Gift to humanity.
The time when My Son, the Messiah, came to live on earth was squandered by humanity, They rejected Him. The second time, as I grant permission for Him to come again, will be no different. He will be rejected.
This is why only a miracle can save the human race. But this miracle can only be when I, God the Creator of all that is, can ensure that the free will of man remains untouched. This Gift of free will can never be interfered with. When a person offers it up as a gift to Me, it is the most precious and perfect gift of all.
By presenting to them the proof of their sins, My Son can encourage souls to respond to His call. Then when remorse is shown, His Mercy will encompass billions of souls, who could never have been saved otherwise.
I beseech you, dear children, to prepare well.
Your Loving Father God the Most High