Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.01.2013, 04:15 - Wzrost nienawiści, morderstwa i brak miłości braterskiej jest ogromny, a grzech opanował ziemię lotem błyskawicy

Moja szczerze umiłowana córko, wściekłość szatana wylewa się nad ziemią, gdy Duch Święty zwiększa Swoją Bożą Obecność w duszach wielu przez tę i inne Misje, zatwierdzone przeze Mnie.
Wzrost nienawiści, morderstwa i brak miłości braterskiej jest ogromny, a grzech opanował ziemię lotem błyskawicy.
Czas na przygotowanie do tego Wielkiego Dnia Mojego Powrotu musi się teraz rozpocząć z wielką starannością. Jeśli wy, Moi umiłowani uczniowie, odpowiecie na Moje Wezwanie, zwiększę waszą wiarę i wszędzie wasza liczba będzie się pomnażać.
Misja ta jest szczytem wszystkich wskazań przekazanych ludzkości przez Mojego Ojca do tych wszystkich, którzy byli przed wami. Czy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że gdy prorocy opisywali Dzień Pański to od początku odnosiło się to do Mojego Czasu, tego czasu, podczas którego wypełnię to ostateczne przymierze?
Mój plan jest taki, aby przyjść i dać wam życie wieczne, które obiecałem, gdy uwolniłem was z łańcuchów grzechu, przez Moją Śmierć na Krzyżu. Ci z was, którzy są wobec Mnie nieufni, niech wiedzą, że nigdy nie mógłbym was oszukać w takiej Misji jak ta. Nie mógłbym prosić was, abyście Mi pomogli ratować dusze, walczyć ze złym duchem czy zachęcać was do modlitwy, gdybym to nie był Ja, wasz Jezus, Który was teraz wzywa.
Moje biedne maleństwa, żyjecie na pustyni, nie z powodu waszych działań. Ja Jestem waszym jedynym wyjściem. Jeśli nie pójdziecie teraz za Mną, stracicie czas błąkając się, gubiąc i rozpraszając. Wasza wiara może być silna jedynie poprzez Święte Sakramenty. Dochowujcie wiary i chodźcie za Mną. Tylko o to was proszę. Ponadto módlcie się o zbawienie dusz.
Nigdy was nie potępię za to, że nie akceptujecie tych, Moich Świętych Orędzi. Ale nigdy nie wybaczę, jeśli będziecie bluźnili przeciwko Słowu Bożemu danemu przez moc Ducha Świętego. Jeśli nie wierzycie w Moje Orędzia, to odejdźcie i nadal oddawajcie Mi cześć.
Moi drodzy uczniowie, będziecie szybko działać, aby stworzyć dużą armię i silną obronę przed wrogami Boga. Gdy będzie ona rosła w siłę, proszę, zachęcajcie jak najwięcej Moich wyświęconych sług, aby wam pomagali. Ważne jest to, żeby bez względu na to, jak duży opór napotykają, nadal bezwzględnie zapewniali codzienną Mszę i Sakrament Komunii Świętej dla osób potrzebujących.
Wasz Jezus


29th January 2013, 04:15 - The rise of hatred, murder and lack of charity is intense and sin has infested the earth like wildfire

My dearly beloved daughter, the rage of Satan pours over the earth as the Holy Spirit increases His Divine Presence within the souls of so many, through this and other Missions, sanctioned by Me.
The rise of hatred, murder and lack of charity is intense, and sin has infested the earth like wildfire.
The time for the preparation for the Great Day of My Return must now begin with great care. As you, My beloved followers respond to My Call, I will increase your faith and you will multiply everywhere.
This Mission is the culmination of all instructions given to humanity through My Father, to all those who came before you. Don't you realise that the prophets, from the beginning, when they described the Day of the Lord, that this refers to My Time, the time in which I will fulfil the final covenant?
My Plan is to come and give you the eternal life I promised when I released you from the chains of sin, by My Death on the Cross. To those of you who are wary of Me, know that I could never deceive you in such a Mission as this one. I would not ask you to help Me save souls, fight the evil one, or encourage you to pray, were it not I, your Jesus, Who calls to you now.
My poor little ones, you are living in a wilderness, not of your own making. I Am your only way out. Unless you follow Me, now, you will waste time wandering, getting lost and being distracted. Your faith can only be kept strong through the Holy Sacraments. Keep your faith and follow Me. That's all I ask. Then pray for the salvation of souls.
I will never condemn you for not accepting these, My Holy Messages. But I will never forgive you if you blaspheme against the Word of God, given to you by the Power of the Holy Spirit. If you do not believe in My Messages, then walk away and continue with your devotion to Me.
My dear disciples, you will move quickly to create a large army and a strong defence against the enemies of God. As this increases in strength, please encourage as many of My sacred servants, as possible, to help you. It is important that, no matter how much resistance they encounter, that they must still provide the daily Mass and the Sacrament of Holy Communion to those in need.
Your Jesus