Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.02.2013, 22:45 - Człowiek w każdym czasie musi dążyć, aby być podobnym do Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, gdy katastrofy wzrastają na całym świecie, człowiek musi zawsze dążyć do tego, by być podobnym do Mnie w podstawowym zakresie.
Ważne jest, abyście w swoim codziennym życiu traktowali innych tak, jak was uczyłem podczas Mojego Czasu na ziemi. Zawsze, zanim cokolwiek zrobicie, musicie najpierw się zastanowić czy wasze działanie nie wpłynie na inną osobę w taki sposób, który może być przyczyną konfliktu. Gdy zostaniecie poproszeni o pomoc, udzielcie jej. Jeśli ktoś rozpoczyna z wami kłótnię, o której wiecie, że wyrządzi innym krzywdę, musicie ją przerwać. Sposób w jaki zwracacie się do innych, będzie miał bezpośredni wpływ na wasz spokój ducha. Gdy będziecie traktować innych niesprawiedliwie, mówić o nich źle lub próbować ich oszukiwać, będziecie działać przeciwko sobie. Ponieważ będę was sądził z tego, jak traktujecie innych. Cokolwiek dobrego jest w waszych sercach może być pielęgnowane, abyście mogli stać się naczyniem, traktujcie innych tak, jak chcielibyście być sami traktowani. Ponieważ każde działanie jakiego się podejmujecie, aby Mnie zadowolić, przynosi wielką Chwałę Bogu.
Zawsze szukajcie Prawdy w waszym codziennym życiu, gdyż to pomoże wam w walce ze złem, z którym się zmierzycie na każdym etapie tej wędrówki ze Mną.
Wasz Jezus


4th February 2013, 22:45 - Man must strive, at all times, to be like Me

My dearly beloved daughter, as the calamities grow, all around the earth, on a simple level, man must strive, at all times, to be like Me.
In your daily lives, it is important to treat others as I have taught you, during My Time on earth. You must always think, first, before you take any action, which will affect another person in ways, which could cause conflict. When you are asked for help, give it. If someone creates a row with you, which you know will cause hurt to others, you must stop this. How you communicate with others will have a direct effect on your peace of mind. Treat others unfairly, speak ill of them or try to cheat them, and you will do this unto yourself. For I will Judge you, as you treat others. Anything good within your hearts can be nurtured to enable you to become a vessel, so you can treat others as I would treat them. For, every action you take to please Me gives great Glory to God.
Always seek out the Truth in your daily lives, as it will help you in your struggle against the evil, which you will find yourselves pitted against, during every stage of this journey with Me.
Your Jesus