Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.02.2013, 02:19 - To życie, w mgnieniu oka, przejdzie w Nowe Życie w Nowym Powtórnym Raju

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu ludzi na świecie jest nieświadomych swojej duchowości. Są tak pochłonięci sprawami dotyczącymi ich codziennego życia, pracy, ich roli jako rodziców, ich zmagań, by zdać egzaminy i kształcić się, że zapominają o swoim życiu, gdy dobiegnie końca ich czas na ziemi.
To właściwe, że robią co mogą, aby wywiązać się z obowiązków, by się wyżywić i ubrać, ale kiedy zaniedbują swoje duchowe dobro, odmawiają sobie największych darów, jakie na nich czekają.
Wielu zapomina, że Mój Ojciec może zabrać życie w każdej chwili. Jeżeli dusze nie są przygotowane, będą tego żałować i mogą nie wejść do Nieba w chwili, gdy będą przechodzić z tego życia do następnego.
Tym, którzy prowadzą intensywny tryb życia trudno jest zastanowić się nad tym, co dzieje się wtedy, kiedy ten czas, przyznany im przez Boga, dobiega końca. Wielu postrzega śmierć, jako coś przerażającego, a nie jako coś, o czym chcieliby pomyśleć. I w ten sposób odrzucają Mnie, swojego Jezusa, swoją drogę do Królestwa Mojego Ojca. Ja, Jezus Chrystus, Jestem jedyną drogą do osiągnięcia życia wiecznego, życia, którego nie znacie.
Chciałbym wam powiedzieć, że na wszystkie dzieci Boże czeka wspaniałe życie. Obecne życie jest ważne, bo sposób w jaki przeżywacie swoje życie dane wam na ziemi, decyduje o waszej przyszłości.
Nigdy nie wolno myśleć o śmierci, jako o końcu. Trzeba natomiast myśleć o tym, jako o początku nowego wspaniałego życia. Czas spędzony na ziemi jest próbą. To jest pewien test i także na wiele sposobów oznacza on wygnanie. Urodziliście się jako grzesznicy, umrzecie również jako grzesznicy. Ale, niech to będą tacy grzesznicy, którzy będą się wzajemnie kochali, którzy będą traktowali innych z miłością i szacunkiem, a kto przeżywa swoje życie na Mój Obraz, może wiele oczekiwać.
Dzięki Mojemu wielkiemu współczuciu dla wszystkich dzieci Bożych, robię wielkie wyjątki dla dusz, które błąkają się zagubione i zdezorientowane. Szukam dusz, które nie chcą mieć nic wspólnego ze Mną i poruszam ich serca, aby odczuwali współczucie dla innych.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak Ja działam w głębi ich serc, ale robię to, aby przyciągnąć ich do Mnie. Przybiegam do każdej duszy, która Mnie wzywa, nawet jeśli nie jest pewna Mojego Istnienia. Odpowiadam natychmiast i słyszę wszystkie intencje. Ja Jestem Kochającym Bogiem. Ja nie Jestem tym, w którym łatwo budzi się gniew. Ja Jestem cierpliwy. Ja Jestem oczekujący. Ja Jestem wierny. Ja Jestem pełen Miłosierdzia. I Ja Jestem tym, który czeka na wszystkie dusze, aby rozpoznały Moje Wołanie, gdyż wkrótce będą mieli niewiele wątpliwości, co do tego, Czyj Głos słyszą, gdy przyciągnę ich, by poczuli miłość Boga.
To życie, w mgnieniu oka, przejdzie w nowe życie, w nowym, powtórnym Raju. Chociaż ten czas na ziemi może być pełen prób, presji, stresu, wzlotów i upadków, nie można go porównać z pokojem i chwałą życia, które czeka na wszystkich, którzy Mnie kochają.
Wasz Jezus


12th February 2013, 02:19 - This life will, in the blink of an eye, pass into a New Life, a New Renewed Paradise

My dearly beloved daughter, so many people in the world are unaware of their spirituality. So caught up in matters, concerning their daily lives, their jobs, their role as parents, their struggle to pass exams and to educate themselves, that they forget about their lives after their time on earth comes to an end.
It is only right that they do the best they can, in matters of responsibility, to feed and clothe themselves, but when they neglect their spiritual well-being, they are denying themselves the greatest gifts, which await them.
Many forget that My Father can take life at any time. If souls are not prepared, they will suffer regret and may not enter Heaven at the time when they pass from this life to the next.
It is difficult for those who lead busy lives to consider what happens when this time, accorded to them by God, comes to an end. For many they view death as frightening and not something they wish to think about. And so, they reject Me, their Jesus, their path to My Father's Kingdom. I, Jesus Christ, Am the only way to avail of eternal life, a life unknown to you.
I wish to tell you that there is a wonderful life for all of God's children, waiting for them. This life is important, because it is how you live the life, which is given to you on earth, which will determine your future.
You must never think of death, as the end. Instead, think of it as the beginning of a new and wonderful life. The time you spend on earth is a trial. It is a test and in many ways is an exile. Born sinners, you will also die as sinners. But, it will be those sinners who love one another, who treat others with love and respect and who live their lives in My Image, who have much to look forward to.
Because of My great Compassion for all of God's children, I make great exceptions for souls who wander, lost and confused. I pursue souls who do not want anything to do with Me and I stir their hearts, so that they feel compassion for others.
Many do not realise how I work, within their hearts, but I do this to entice them towards Me. For every soul who calls to Me, even if they are unsure of My Existence, I come running. I respond, instantly, and hear all intentions. I Am a Loving God. I Am not easily roused by anger. I Am Patient. I Am expectant. I Am Loyal. I Am all Merciful. I Am waiting for all souls to recognise My Call, for soon, they will be in little doubt as to Whose Voice they hear, beckoning them to feel God's Love.
This life will, in the blink of an eye, pass into a new life, a new renewed Paradise. While this time on earth may be full of trials, pressures, stress, ups and downs, it cannot compare with the peace and glory of the life, which awaits all those who love Me.
Your Jesus