Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.02.2013, 11:20 - Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług

Moja szczerze umiłowana córko, ogromny gniew panuje teraz w Niebie, gdy Korona Cierniowa opada, by zmiażdżyć Moje Ciało, Kościół katolicki na ziemi.
To proroctwo przekazywane wam w szczegółach przez ostatnie dwa lata, staje się już rzeczywistością. Teraz, gdy Moje inne Objawienia wkrótce się wypełnią, bardzo niewielu Moich wyświęconych sług będzie mogło zignorować Moje Apele do rasy ludzkiej, w tej nieludzkiej godzinie w waszym czasie.
Ta nikczemna grupa zaczęła swoją kampanię, aby pozbyć się z ziemi Prawdy Mojego Nauczania. Mój Święty wikariusz został zmuszony, by tak postąpić i w wyniku tego bardzo cierpi. Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług.
Wielu z nich nie ma pojęcia, gdy jest im przedstawiane oszustwo. Ani nie wiedzą, że fundament Mojego Kościoła, Kościoła katolickiego, został zmiażdżony w pył. W jego miejsce powstanie ohyda i będę interweniował i wysyłał znaki w celu ostrzeżenia każdej duszy, o znaczeniu modlitwy, aby mogły one rozpoznać Prawdę od fikcji.
To nie upadek Kościoła Katolickiego, który wkrótce stanie się oczywisty, podzieli świat. Sprawi to ich zaangażowanie się w tworzenie Nowego Światowego Kościoła, jednej światowej religii, która wprowadzi pogaństwo i bałwochwalstwo.
Fałszywy prorok jest dobrze przygotowany, a jego czas nadchodzi. We współpracy z antychrystem rzucą świat na kolana. Nie będzie to oddanie przez nich hołdu Bogu, lecz bestii.
Nalegam, aby wszyscy Moi uczniowie, Moi chrześcijańscy wyznawcy, wszędzie zachowali spokój. Módlcie się o pokój i pozwólcie Mi, waszemu Jezusowi, abym poprowadził was w tym czasie.
Wzywam wszystkich Moich kardynałów, biskupów i Moich wyświęconych sług, aby zjednoczyli swoje owce i pozostali wierni Mojemu Nauczaniu. Zwróćcie szczególną uwagę na to, o co was poproszą, abyście głosili, bo tu nastąpi zmiana. Wasze homilie będą obmyślone i pisane dla świeckiego świata i nie będą posiadały prawdziwej wartości.
Ażeby odebrano to jako troskę o nowoczesny wizerunek Kościoła katolickiego, zostanie wam to przedstawione, jako promocja pełnego zjednoczenia, czyli wszystkie religie sprowadzone do jednego, tak zwanego Chrześcijańskiego Kościoła Zjednoczonego. Wszystkie zewnętrzne znaki mogą początkowo wydawać się takie same, ale tego się po was spodziewają, że właśnie tak to będziecie postrzegać. Powoli nie rozpoznacie już Mojego Pisma Świętego, gdyż nowe słowa, zwroty i nowe formy przedstawiania Sakramentów zostaną wam przedłożone.
Będzie panika wśród prawdziwych, wiernych, konserwatywnych kapłanów, którzy będą zaniepokojeni nową, współczesną formą jaką przyjmie Kościół, kiedy ponownie zaczną promować nowy typ współczesnego Kościoła alternatywnego.
Nastąpi to przez siatkę masonów, którzy przeniknęli do każdego zakątka Kościoła katolickiego, rządów i mediów, która tę obrzydliwość przedstawi jako wielką innowację.
To jest początek końca. Moja Obecność zostanie dyskretnie wygnana z nowej ceremonii Mszy.
Cały przepych i ceremonia będą maskować puste tabernakulum, gdyż Mój Ojciec nie pozwoli na Moją Boską Obecność.
Musicie pozostać zjednoczeni, jeśli jesteście katolikami i nadal uczestniczyć w codziennej Mszy i Komunii św. Ponieważ wszyscy Chrześcijanie muszą wiedzieć, że oni także zostaną zwabieni do Nowej Światowej Religii, uknutej przez narody, które są w zmowie ze zdrajcami Mojego Kościoła katolickiego. Chcą stworzyć świecką, humanistyczną fasadę - fasadę, maskującą zło, które będzie subtelnie promowane.
Bitwa się rozpoczęła, ale wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście silniejsi niż myślicie. Ja Jestem tu zawsze. Dobrze was przygotowałem. Aby przetrwać, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (100) O przetrwanie chrześcijaństwa
"O Drogi Jezu, błagamy Cię o umiejętności, aby przetrwać próby, z jakimi mamy teraz do czynienia, gdy ostatni prawdziwy Papież kończy swoją Misję dla Ciebie.
Pomóż nam przetrzymać straszne sponiewieranie, z jakim będziemy musieli się teraz zmierzyć z powodu upadku Kościoła, jaki znaliśmy.
Nigdy nie pozwól nam odejść od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.
Pomóż nam milczeć, gdy na swoich barkach będziemy czuć ciężar ataków mających nas skłonić do odwrócenia się od Ciebie i od Sakramentów, które dałeś światu.
Okryj swoją Armię potężną Miłością, której potrzebujemy, jak tarczy, aby chroniła nas przed fałszywym prorokiem i antychrystem.
Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozprzestrzeniać się i pomnażać, aby mógł przylgnąć do Prawdy i pomagać Ci prowadzić naszych braci i siostry na Drodze Prawdy, by odpowiednio się przygotować do Twojego Powtórnego Przyjścia. Amen."
Nie martwcie się, Moi wyznawcy. Wszystko jest w Moich Świętych Dłoniach. Bądźcie cierpliwi. Nie uzasadniajcie jakiegokolwiek swojego działania w Moje Imię, bo gdy tak będziecie czynić, to będziecie tylko bronić Mojego Słowa, podczas, gdy waszym zadaniem jest tylko i wyłącznie głosić Moje Słowo.
Wasz Jezus


13th February 2013, 11:20 - Masonry has infiltrated My Church, on earth, and soon the schism, as foretold, will create division and disquiet amongst My faithful servants

My dearly beloved daughter, there is a rage in Heaven, at this time, as the Crown of Thorns descend to crush My Body, the Catholic Church, on earth.
This prophecy given to you, in much detail, over the last two years, has come to pass. Now, as My other Revelations will soon be realized, very few of My sacred servants will be able to ignore My Pleas to the human race, at this ungodly hour in your time.
They, the wicked group have begun their campaign, to rid the earth of the Truth of My Teachings. My Holy Vicar has been forced into this action and will suffer greatly as a result. Masonry has infiltrated My Church on earth and soon the schism, as foretold, will create division and disquiet amongst My faithful servants.
Many have no idea as to the deceit with which they are being presented. Nor do they know that the foundation of My Church, the Catholic Church, has been crushed to dust. In its place, will rise the abomination and I will intervene and send signs in order to warn every soul of the importance of praying, so that they can discern Truth from fiction.
It is not the collapse of the Catholic Church, which will soon become evident, which will divide the world. It will be their involvement in the creation of a New World Church, a one-world religion, which will introduce paganism and idolatry.
The false prophet has prepared well and his time is coming. In collaboration with the antichrist they will bring the world to its knees. It won't be to God they will pay homage, it will be to the beast.
I urge all My disciples, My Christian followers, everywhere, to remain calm. Pray for peace and allow Me, your Jesus, to guide you at this time.
I call on all of My cardinals, My bishops and My sacred servants, to unite your flock and remain loyal to My
Teachings. Pay close attention to what you will be asked to preach for it will change. Your homilies will be devised and written for a secular world and they will have no substance.
In a bid, to be seen to modernise the Catholic Church, this is what will be presented to you -the promotion of all-inclusive congregations - all religions rolled into one, so-called Christian Unified Church. All the outward signs may, at first, seem the same, but that is what you are meant to see. Slowly you will no longer recognise My Holy Scripture, as new words, phrases and new formats to the presentation of the Sacraments will be placed before you.
There will be a panic amongst those true loyal conservative priests who will be alarmed at the new modern format the Church will embrace when they will re-launch a new type of modern alternative Church.
It will be through the network of masonry, which is infiltrated in every corner of the Catholic Church, governments and the media, that this abomination will be presented as a great innovation.
This is the beginning of the end. My Presence will be discreetly banished for the new ceremony of the Masses.
All the pomp and ceremony will mask an empty tabernacle, for My Divine Presence, will no longer be permitted, by My Father.
You must remain united and, if you are Catholic, continue to attend daily Masses and Holy Communion. For all Christians you must know that, you too, will be lured into the New World Religion, plotted by nations who are in league with the traitors of My Catholic Church. They wish to create a secular, humanistic, façade - a façade, which masks the evil it will promote, subtly.
The battle has begun, but you, My beloved followers, are stronger than you think. I Am here always. I have prepared you well. You must, to survive, say this Crusade Prayer.
Crusade of Prayer (100) For the survival of Christianity
O dear Jesus, we beg You for the skills to survive the trials we now face, as the last True Pope finishes his Mission for You. Help us to sustain the terrible abuse we will now have to face because of the collapse of the Church, which we once knew. Never let us deviate from the Truth of Your Divine Word.
Help us to remain silent when the attacks are placed upon our shoulders to entice us to turn our backs on You and the Sacraments you gave the world.
Cover Your Army with the powerful Love we need, like a shield, to protect us against the false prophet and the antichrist.
Help Your Church on earth to spread and multiply, so that they can adhere to the Truth and help you lead our brothers and sisters on the Path of Truth to prepare ourselves, adequately, for Your Second Coming. Amen.
Do not fret, My followers. Everything is in My Sacred Hands. Be patient. Do not justify any of your actions, in My Name, for when you do this, you defend My Word, when all you need to do is to proclaim My Word.
Your Jesus