Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

14.02.2013, 18:00 - To jest ostateczna bitwa. Mj Wikariusz upad. Mj Koci upadnie, ale wkrtce znw si podniesie

Moja szczerze umiowana crko, walka midzy krlestwem Mojego Ojca i sfer szatana wesza w kocu w ostatni faz.
Jak bardzo zy duch ogupia dzieci Mojego Ojca, w tym tych, ktrzy podaj za Prawd Mojego Nauczania. Nic nie jest takie, jak si wydaje. Moc Masonerii wzrosa i opanowali oni nie tylko wiat polityki, lecz take dom Boy, Moje Ciao na ziemi.
Koci katolicki jest w wikszej pogardzie ni jakikolwiek inny koci na ziemi, ktry gosi Moje wite Sowo. To dlatego, e nim kieruj i e przestrzega on Moich polece, danych ludzkoci, odkd oznajmiem, e Mj Aposto Piotr ma ustanowi Mj Koci na ziemi.
Zy duch skupia si na Moim Kociele na ziemi od wiekw dokonujc podziau Mojego Kocioa i ciko dowiadczajc wszystkich tych, ktrzy przyjmowali Moje wite Sakramenty.
Zy duch nigdy nie ustawa w realizacji swojego planu przeladowania Mojego Kocioa. Ten chytry, podstpny, arogancki, dumny i peen zarozumiaoci oszust, wierzy, e jego wadza jest wszechmogca. Ich celem zawsze s ci, ktrych obdarzono obowizkiem prowadzenia dzieci Boga do ycia wiecznego.
Mj Koci katolicki, przez jaki czas, strasznie cierpia z rki szatana. Nigdy szatan nie pozostawi go, by w spokoju wypenia swj wity obowizek wobec Mnie. A nastpnie, by sobie zapewni moliwo spowodowania jeszcze wikszych szkd, zy duch przenikn do Moich wywiconych sug, wysyajc swoje sugi, by wmieszali si pord nich. Byo to wtedy, gdy ohyda wesza do Mojego Kocioa.
Kiedy grzech zosta popeniony przez tych, ktrzy zostali powoani do pielgnowania dusz, to Mnie, Jezusa Chrystusa, oskarono i posadzono na awie oskaronych.
Najwikszym oszustwem ze wszystkich byo przekonanie czowieka, e to Ja, Jezus, Gowa Kocioa na ziemi zdradziem ludzko. Ludzko urodzia si w grzechu. Czowiek bdzie grzeszy, a do czasu Mojego Powtrnego Przyjcia. Odrzucenie Mnie, jako Zbawiciela wiata, z powodu grzechw czowieka, w tym tych ludzi, ktrzy byli odpowiedzialni za dusze, ktre zeszy na manowce, bdzie waszym upadkiem.
Zamiast Prawdy pozwolilicie, aby kamstwa bestii zdeprawoway wasze serca. Jestecie teraz pod wadz za w Moim Kociele i wielu padnie ofiar kamstwa, ktre zostanie przedstawione wam jako Prawda.
Prawda Mojego Nauczania zostanie wkrtce uznana za nieistotn i nieprawdziw. Wzburzenie Mojego Ojca z powodu tego skaenia w Moim Kociele na ziemi bdzie wkrtce odczuwalne wrd Jego sug w Moim Kociele w Rzymie. To jest ostateczna bitwa. Mj Wikariusz upad. Mj Koci upadnie, ale wkrtce znw si podniesie.
Wasz Jezus


14th February 2013, 18:00 - This is the final battle. My Vicar has fallen. My Church will fall, but soon it will rise again

My dearly beloved daughter, the battle has finally entered its last stage between My Father’s Kingdom and the realm of Satan.
How the evil one fools My Father’s children, including those who follow the Truth of My Teachings. Nothing is as it seems. The power of Masonry has increased and they infest, not only the political world, but, the House of God, My Body on earth.
The Catholic Church is despised, more than any other Church on earth, which proclaims My Holy Word. This is because it has been guided by Me and has adhered to My instructions, given to humanity, since I declared that My Apostle Peter was to establish My Church on earth.
My Church on earth has been the focus of the evil one, who has, throughout the centuries, divided My Church and scourged all those who practice My Most Holy Sacraments.
Not once did he, the evil one, relent in his plan to persecute My Church. Cunning, deceitful, arrogant, boastful and full of self-importance, he, the deceiver, believes his power is almighty. He targets, always, those who have been accorded the responsibility to lead God’s children to eternal life.
My Catholic Church has, for some time, suffered terribly, by the hand of Satan. Not once, have they been left to do their holy duty to Me, in peace. Then to ensure that he, the evil one, could cause even more harm, he infiltrated those sacred servants of mine by sending his own servants to mix amongst them. It was then that the abomination of evil entered My Church.
When sin was committed by those appointed to nurture souls, it was I, Jesus Christ, Who was accused and put into the dock.
The biggest deceit of all was when the evil one convinced man that it was I, Jesus, Head of the Church on earth, Who betrayed humanity. Humanity was born with sin. Man will sin, until the time of My Second Coming. To discard Me, as the Saviour of the World, because of the sins of man, including those whose responsibility was for souls who have been led astray, will be your downfall.
Instead of the Truth, you will allow the lies of the beast to corrupt your hearts. You are now under the control of evil in My Church and many will fall prey to the lies, which will now be presented to you, as the Truth.
The Truth of My Teachings will soon be declared as irrelevant and untrue. My Father’s Rage at this infestation in My Church, on earth, will soon be felt amongst his servants, in My Church in Rome. This is the final battle. My Vicar has fallen. My Church will fall, but soon it will rise again.
Your Jesus