Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.02.2013, 19:00 - Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie

Moja szczerze umiłowana córko, schizma w Kościele katolickim, jak przepowiedziano, zostanie teraz ukazana całemu światu, aby ją zobaczył. Odejście Mojego szczerze umiłowanego Świętego Wikariusza, Benedykta XVI, oznacza początek końca. Przez ponad dwa ostatnie lata próbuję przez ciebie, Mój wybrany proroku, przygotować Mój Kościół na ziemi do tego smutnego wydarzenia.
Elity Masońskie przechwyciły władzę nad Moim Kościołem i będą narzucać najbardziej podstępne oszustwa Katolikom. Klucze Rzymu są teraz w Moich Rękach, zostały Mi przekazane przez Mojego Ojca. Będę kierował wszystkimi Moimi wyznawcami, aby Prawda została utrzymana, a Moje Święte Słowo pozostało nienaruszone.
Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie, a Moje Słowo, tak jak to było za Mojego Czasu na ziemi, będzie traktowane jako herezja.
Nie popełnijcie tego błędu, ponieważ oszustwo zostanie przedstawione światu tak, jak gdyby nowa władza reprezentowała Prawdę, ty, Moja córko, będziesz strasznie cierpiała w Moje Święte Imię, tak jak prorocy, który przyszli przed tobą.
Moi wyznawcy muszą zachować spokój i modlić się o zbawienie wszystkich Moich najświętszych sług, którzy będą wciągani do tej obrzydliwości. Wzywam ich do reagowania w następujący sposób:
Postępujcie zgodnie z Moim Nauczaniem. Nigdy nie odstępujcie od Słowa Bożego. Pozostańcie wierni waszym świętym obowiązkom i udzielajcie Świętych Sakramentów tak, jak zostaliście przeze Mnie pouczeni.
Nauczanie Kościoła katolickiego, w oparciu o jego ukształtowanie przez Mojego apostoła Piotra, pozostanie nieomylne. Teraz to się zmieni, kiedy podstawy zostaną zachwiane, przez zmiany, które mają nadejść.
Wkrótce nie rozpoznacie już Mojego Kościoła i będziecie czuć się bardzo nieswojo, gdy staniecie się świadkami tego, jak Moje Święte Słowo zostało zafałszowane.
Wasz Jezus


17th February 2013, 19:00 - The false prophet will now take over the Seat in Rome

My dearly beloved daughter, the schism within the Catholic Church, as foretold, will now be witnessed, for all the world to see. The departure of My dearly beloved Holy Vicar, Pope Benedict XVI, marks the beginning of the end. I have, through you, My chosen prophet, over the last two years, tried to prepare My Church on earth for this sad event.
The Masonic elite have grasped control over My Church and they will wield the most wicked deceit upon Catholics. The Keys of Rome are now within My Hands having been passed over to Me by My Father. I will direct all of My followers so that the Truth can be sustained and that My Holy Word remains intact.
The false prophet will now take over the Seat in Rome and My Word, just as it was in My Time on earth, will be treated as heresy.
Make no mistake, for as the deceit is presented to the world, as if the new reign represents the Truth, you, My daughter, will suffer terribly in My Holy Name just as the prophets, which came before you.
My followers must remain calm and pray for the salvation of all of My most sacred servants who will be caught up in this abomination. I call on them to respond as follows.
Continue to follow My Teachings. Never waive from the Word of God. Remain loyal to your sacred duties and administer the Holy Sacraments as you have been instructed by Me.
The Teachings of the Catholic Church, based on its formation by My Apostle Peter, remain infallible. Now this will change once the foundation is rocked by the changes to come.
Shortly, you will no longer recognise My Church and you will feel very uncomfortable when you witness how My Holy Word will be tampered with.
Your Jesus