Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.02.2013, 22:00 - Popełniacie największy błąd, kiedy zakładacie, że tylko zatwardziali grzesznicy są wrzucani do ognia piekielnego

Moja szczerze umiłowana córko, gdy świat doświadczy Ostrzeżenia podzieli się na dwie części.
Pierwsza część będzie się składała z tych, którzy zaakceptowali Spowiedź i których dusze zostały ogarnięte Duchem Świętym. Od tego dnia ich nawrócenie będzie pełne i dlatego będą cierpieli z rąk tych, którzy odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia.
Druga część będzie się składać z tych zatwardziałych dusz, które są wierne bestii i które z pełną świadomością, tego co robią, zaprzedali swoje serca i dusze szatanowi. Ponieważ wierzą oni w tak zwany raj, jaki on im obiecał, a który oczywiście nie istnieje. Ich przeznaczeniem jest wieczne cierpienie w ogniu Piekła.
Są również te dusze, które nie wierzą w Boga ani we Mnie, ich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielu z nich nie przyjmie Mojego Miłosierdzia. Nie dbają oni o stan swoich dusz, bo są przekonani, że to nie ma znaczenia. To są ateiści - wielu z nich to ludzie dobrego serca, ale uważają, że mają kontrolę nad swoim życiem, a oddawanie się ziemskim rozkoszom doda im sił w tym życiu i to wystarczy, aby osiągnąć pokój i zadowolenie, ale tak oczywiście nie będzie, bo jest to niemożliwe, dopóki grzech nie zostanie wykorzeniony.
Ich upór doprowadzi do tego, że jeśli się nie zmienią i nie przyjmą Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będą mogli pójść do Ojca Mojego. Nie będą mieli wstępu do Raju, który On stworzył dla wszystkich Swoich dzieci.
Popełniacie największy błąd, kiedy zakładacie, że tylko zatwardziali grzesznicy są wrzucani do ognia piekielnego. Niestety, wszyscy, którzy odrzucają Boga, nie mogą być blisko Boga ani nie mogą zostać zmuszeni, by Go przyjąć. Ich wolna wola jest wielkim Darem danym im przez Boga. Ona nie może zostać im zabrana siłą pod żadnym pozorem. To ich własna, wolna wola, będzie dyktowała im ich los. Albo wybiorą Moją Dłoń i wejdą do Raju albo przyjmą kłamstwa zasiewane w ich umysłach przez szatana, co przypieczętuje ich przeznaczenie.
Wasz Jezus


24th February 2013, 22:00 - The biggest mistake you can make is to assume that only hardened sinners are cast into the fires of Hell

My dearly beloved daughter, when the world experiences The Warning it will divide into two parts.
The first part will consist of those who have accepted the Confession, and whose souls have been engulfed with the Holy Spirit. From that day on, their conversion will be complete, and because of this, they will suffer by the hands of those who reject My Hand of Mercy.
The second part will be made up of those hardened souls whose loyalty is to the beast and who have pledged their hearts and souls to Satan, deliberately and in the full knowledge as to what they are doing. For they believe in the so- called paradise he has promised them, which of course does not exist. Their destiny is eternal suffering in the fires of Hell.
There are also those souls who do not believe in God or Me, their Saviour, Jesus Christ. My Mercy will not be accepted by many of them. They will not care about the state of their souls because they believe that it does not matter. These are the atheists - many of whom are good people at heart, but who believe that they control their own lives and that their pursuit of worldly delights will sustain them in this life; that this will be sufficient to bring them peace and satisfaction, which of course, cannot be, for it is impossible until sin is eradicated.
Their stubbornness means that, unless they change and accept Me, Jesus Christ, they cannot go to My Father. They cannot be given access to the Paradise He has created for all His children.
The biggest mistake you can make is to assume that only hardened sinners are cast into the fires of Hell. Sadly all those who reject God, cannot be near God, nor can they be forced to accept Him. Their free will is the great Gift given to them by God. It cannot be taken away from them through force of any kind. It will be by their own free will, which will dictate their fate. They will either choose My Hand and enter Paradise, or accept the lies planted in their minds by Satan, which will seal their destiny.
Your Jesus