Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


27.02.2013, 15:30 - Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji

Moja szczerze umiłowana córko, codzienne Msze będą jeszcze przez jakiś czas odprawiane i przynaglam wszystkich Moich wyznawców, aby dalej w nich uczestniczyli, tak jak do tej pory.
Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji. Zostanie ogłoszony inny rodzaj ofiary składanej Bogu i natychmiast się zorientujecie, kiedy to nastąpi, ponieważ fałszywy prorok przerwie odprawianie Mszy. Mszę Świętą zastąpi ogólnoświatowy, pogański rytuał i wy, Moi ukochani wyznawcy, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, rozpoznacie czym on będzie.
Nigdy, przenigdy, nie wolno porzucić Kościoła, który dałem światu, a który jest oparty na Moim Nauczaniu i Ofiary Mojej śmierci na Krzyżu, wraz z Najświętszymi Darami, którymi was obdarowałem.
Wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście Moim Kościołem. Moi ukochani księża i duchowni pobłogosławieni darem Ducha Świętego nigdy Mnie nie opuszczą. Was także nie opuszczą. I tak Mój Kościół będzie żył dalej, ponieważ nigdy nie może umrzeć. Kościołem jest Moje Ciało na ziemi i dlatego nigdy nie może zostać zniszczony. Jednak będzie on zmiażdżony, dręczony i odrzucony, a następnie pozostawiony na pustyni, aby umarł. Choć Moi wrogowie będą próbowali zniszczyć każdą oznakę życia, Mój Kościół ponownie się podniesie. Ale pamiętajcie, że nigdy nie umrze, chociaż może się tak wydawać.
Mój Kościół na ziemi zostanie zmniejszony i nie z własnej winy stanie się armią reszty.
Mój odrzucony, Prawdziwy Wikariusz, będzie walczył w prowadzeniu dzieci Boga na miarę swoich możliwości. To Ja, Jezus Chrystus, poprowadzę was, podniosę i uwolnię was od zła, które zostanie wam narzucone; zła, które zakończy się w sposób nagły i straszny dla tych wszystkich, którzy są po stronie antychrysta i jego niewolników.
Wasz Jezus


27th February 2013, 15:30 - My Holy Eucharist must still be received by you. You must not stop your daily Sacrifice, as it will not be you who will be forced to make this decision

My dearly beloved daughter, the daily Masses will continue for some time and I urge all My followers to continue to attend them, as before.
My Holy Eucharist must still be received by you. You must not stop your daily Sacrifice, as it will not be you who will be forced to make this decision. It will be declared to become a different kind of sacrifice to God and you will know, instantly, when it will happen, for the practice of the Holy Mass will be stopped by the false prophet. In the place of the Holy Mass will be a one-world pagan ritual and you, My beloved followers, blessed with the Gift of the Holy Spirit will recognize it, for what it will be.
You must never ever abandon the Church I gave to the world, which is based upon My Teachings, and the Sacrifice of My death on the Cross, presented to you with the most Sacred Gifts.
You, My beloved followers, are My Church. My beloved priests and clergy, blessed with the Gift of the Holy Spirit, will never forsake Me. Nor, will they forsake you. And so, My Church will live on, as it can never die. The Church is My Body on earth, and therefore, can never be destroyed. Yet it will be crushed, tormented and discarded and then left in the wilderness to die. While every attempt to destroy every last morsel of life will be made by My enemies, My Church will rise again. But remember, it will never die, although it might appear this way.
My Church on earth will be reduced in size and will become, through no fault of its own, the remnant army.
My True Vicar, discarded, will fight to lead God's children to the best of his ability. It will be I, Jesus Christ, who will guide you, lift you and deliver you from the evil, which will be forced upon you; an evil, which will come to an abrupt and terrible end, for all those who side with the antichrist and his slaves.
Your Jesus