Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.02.2013, 23:50 - Tylko dzielni i odważni spośród was, którzy najbardziej Mnie kochają będą tymi, którzy poprowadzą Moją armię do zbawienia

Moja szczerze umiłowana córko, te dni, które już przychodzą, przynoszą ze sobą straszliwą ciemność i rozpacz, jakiej nigdy nie doświadczyliście w swoim życiu.
Ta ciemność będzie duchowa, a będzie spowodowana pustką tych dusz, które podążają za antychrystem i fałszywym prorokiem. Duchowy ból, jaki będą zadawać chrześcijanom, którzy nie będą chcieli słuchać herezji, będzie trudny do zniesienia.
Powiem wam tylko tyle, że poznacie w swoich sercach, iż ten ból odrzucenia, jaki będziecie odczuwali, będzie spowodowany tym, że wy poprzez podtrzymywanie Mojego Świętego Słowa, będziecie cierpieć w Moje Imię.
Nigdy nie kwestionujcie ogromnych żądań, jakie zostaną wobec was postawione ani nie traćcie zaufania, ponieważ to Ja, wasz Król, jestem tym, który ma Moc, by sprawić, że będziecie to mogli znieść. Nie możecie też nigdy zwątpić w to, że ta Armia Reszty, której teraz stajecie się częścią, pozostanie wierna Mnie, Jezusowi Chrystusowi, jak zostało przepowiedziane.
Nie słuchajcie tych, którzy starają się wam wmówić, że nie wolno wierzyć w te Moje Święte Orędzia dla świata, ponieważ oni są zwodzeni. Musicie modlić się za tych, którzy nie mają siły ani ducha rozeznania i którzy źle wybiorą przy rozwidleniu dróg. Wielu, którzy pójdą za fałszywym prorokiem, będą starali się ściągnąć was na tę samą drogę.
Brat będzie walczył przeciw bratu i siostrze, ojciec przeciw synowi, matka przeciw córce - wszystko w ramach poszukiwania Prawdy, ale tak wielu nie zobaczy błędów nauczania fałszywego proroka i zostaną dla Mnie straceni.
Tylko dzielni i odważni spośród was, którzy najbardziej Mnie kochają będą tymi, którzy poprowadzą Moją armię do zbawienia. Przyprowadzą ze sobą miliardy dusz, pod Moim Przewodnictwem, do bezpiecznego miejsca. Oto dlaczego nigdy nie wolno się wam poddawać.
Wasz Jezus


28th February 2013, 23:50 - It will only be the brave and courageous amongst you, who love Me the most, who will lead My army towards salvation

My dearly beloved daughter, these days, almost upon you, bring with them a terrible darkness and despair, the likes of which has never been witnessed in your lifetimes.
This darkness will be of the spirit and will be caused by the emptiness of those souls who follow the antichrist and the false prophet. The pain of the spirit, which they will inflict on Christians, who will refuse to listen to heresy, will be difficult to endure.
I only tell you this, so you will know in your hearts, that the pain of rejection you feel will be because you, by upholding My Holy Word, will suffer in My Name.
You must never question the huge demands, which will be made upon you, or lose confidence, for it is I, your King, who has the Power to ensure that you can bear this. Nor, must you ever doubt that this Remnant Army, of which you will now become part of in order to remain true to Me, Jesus Christ, has been foretold.
Do not listen to those who will try to tell you that you must not believe in these, My Holy Messages for the world, for they are being deceived. You must pray for those who will not have the strength or the Spirit of discernment and who will choose the wrong fork in the road. Many who will follow the false prophet, will try to drag you down the same road.
Brother will fight brother and sister, father against son, mother against daughter - all in their quest to follow the Truth, but so many will fail to see the errors of the teachings of the false prophet and will be lost to Me.
It will only be the brave and courageous amongst you, who love Me the most, who will lead My army towards salvation. They will bring with them billions of souls, under My Guidance, to safety. This is why you must never give up.
Your Jesus