Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


03.03.2013, 11:45 - Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane

Moja szczerze umiłowana córko, nie bój się nasilających się ataków na ciebie, bo Ja Jestem z tobą w każdej chwili, aby cię wzmocnić. Smutno Mi to mówić, że będziesz cierpieć wiele obelg, z powodu określonego w czasie przebiegu wydarzeń w Moim Planie Zbawienia.
Ponieważ jest to czas, w którym nie tylko gorliwi katolicy zostaną poddani próbie wiary i wierności Mnie, będzie to również największa próba dla wszystkich chrześcijan w każdej części świata.
Tym, którzy oskarżają cię o herezję, to powiedz: Ja, Jezus Chrystus, nigdy bym nie skłamał, bo Ja Jestem Prawdą. Nigdy nie mógłbym was zwodzić, bo to nie byłoby możliwe. Pamiętajcie, że to jest Moje Ciało, którym jest Kościół. Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a znaczy to, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane. Chcę przez to powiedzieć, iż Moje Ciało nie będzie już dłużej obecne od chwili, gdy Święta Eucharystia zostanie odrzucona przez duchownych w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. To się urzeczywistni i musicie się od tego odwrócić.
Proszę was o modlitwę za wszystkie dzieci Boże - wszystkie Moje wyświęcone sługi, w tym zwiedzionych fałszywych proroków. Ja jednak nigdy nie poproszę was o modlitwę za antychrysta, bo to nie jest możliwe.
Obudźcie się wszyscy i posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nie wolno wam wpadać w panikę, rozpacz ani tracić nadziei, bo ta obrzydliwość będzie ostatnim cierpieniem, którego wszystkie dzieci Boże będą musiały doświadczyć i znieść, zanim powrócę.
To będzie dzień Wielkiej Chwały, Wielkiej Radości, a Moje Przyjście przyniesie kres złu, które niszczy ziemię.
Zamiast się bać, radujcie się. Powinniście z niecierpliwością wyczekiwać Mojego Powtórnego Przyjścia, gdyż przyniosę Nowy Raj, który wam obiecałem.
Gdy nosicie Mój Krzyż, zawsze będzie to trudne. Czasy, w których teraz żyjecie, niosą ze sobą pewną formę ukrzyżowania, które dla większości chrześcijan będzie bardzo trudne do zniesienia - tak wielki będzie ich ból.
Te biedne dusze, które nie wierzą, że mówię Prawdę w tych Orędziach, muszą zapytać siebie o to: Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, który zasiądzie na Stolicy Piotrowej dzięki oszustwom. Jeśli tak, to przyjmijcie fakt, że to właśnie jest czas kiedy te wydarzenia będą się odsłaniać na waszych oczach. Nie chodzi tu o przyszłość - to ma miejsce już teraz. Przyjmijcie to z odwagą i przyjdźcie do Mnie z pełną ufnością, bo was kocham. Musicie mieć oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam uciekać od Prawdy.
Obrzydliwość już się zaczęła. Kiedy odrzucacie Mój Kielich, uniemożliwiacie Mi ratowanie dusz, których pragnę, aby dopełnić Przymierze obiecane Mojemu Ojcu.
Błogosławię was. Tęsknię za tym, by wasze serca się otworzyły, tak żebym mógł zabrać was do Mojego Chwalebnego Królestwa.
Wasz Jezus


3rd March 2013, 11:45 - My Church on earth is under attack and this means that My Body will be Crucified again, as foretold

My dearly beloved daughter, fear not the attacks, which are being mounted against you, for I Am with you every second to make you stronger. It saddens Me to tell you that you will suffer much verbal abuse, because of the timing of this, My Plan of Salvation.
For this is the time in which, not only will fervent Catholics be tested in their faith and their allegiance to Me, it will also be the greatest trial for all Christians in every part of the world.
To those who accuse you of heresy, I say this. I, Jesus Christ, would never lie, for I Am the Truth. I could never deceive you, for that would not be possible. Remember, it is My Body, which is the Church. My Church on earth is under attack and this means that My Body will be Crucified again, as foretold. By this, I mean, that My Body will no longer be Present, the minute the Holy Eucharist is discarded by ministers in the Holy See of Rome. This will become a reality and you must turn your back.
I ask you to pray for all of God's children - all My sacred servants, including the misguided false prophets. However, I will never ask you to pray for the antichrist, for that is not possible.
Wake up, all of you, and listen to what I must tell you. You must not panic, despair or lose hope, for this abomination will be the final torment, which all God's children will have to witness and endure before I come again.
That will be the day of Great Glory, Great Joy and My Coming will bring to an end the evil, which blights the earth.
Instead of fear, be joyful. You must look forward to My Second Coming, because I bring with Me, the New Paradise, promised to you.
When you carry My Cross it will always be difficult. The times in which you live now, bring with them a form of crucifixion, which most Christians will find very difficult to endure - so great will their pain be.
Those poor souls, who do not believe that I speak the Truth, through these Messages, must ask themselves this. Do you believe in the Holy Bible and the prophecies declared within its covers? Do you believe in the antichrist and the revelations about the false imposter who will take the Seat of Peter through devious means? If you do, then accept that this is the time for these events to unravel before your eyes. It is not for the future - it is now taking place. Accept this with courage and come to Me with complete trust, for I love you. I need you to keep your eyes wide open. You must not shy away from the Truth.
The abomination has now begun. When you refuse My Cup, you prevent Me from salvaging the souls I need to complete the Covenant promised to My Father.
I bless you. I long for your hearts to open, so that I can take you into My Glorious Kingdom. Your Jesus