Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.03.2013, 09:45 - Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do wszystkich na świecie, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby słuchali.
Tak wielu z was trudno będzie zaakceptować cierpienie, z którym będziecie musieli się zmierzyć się w Moje Imię. Do tej pory, wasze cierpienie było ograniczone do smutku, jaki odczuwaliście w waszych duszach za grzechy człowieka i Ofiarę, jakiej dokonałem, aby ocalić ludzkość od jej niegodziwości. Teraz będziecie wyśmiewani za waszą Wiarę i będą was zawstydzać, gdy będziecie przestrzegać Mojego Nauczania i Praw Boga.
Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba. Akceptacja tego, że Ja teraz kontaktuję się ze światem, aby przygotować go na Moje Powtórne Przyjście, nie jest czymś, co ludzie łatwo przyjmą. Bo kim jest Mój prorok? I kim są ci, którzy byli przed nią w Moje Imię? Skąd wiecie, że ona mówi Prawdę, gdy tak wielu fałszywych proroków i oszustów powoduje zamieszanie w waszych myślach? Nigdy nie było proroka zesłanego z Nieba, który by nie cierpiał ośmieszania, wyśmiewania, urągania, dręczenia i znęcania. Ani jednego. Wielu z nich zostało zamordowanych. Możecie być pewni, że gdy owoce Mojej Pracy, przekazane tym prorokom, skutkują modlitwami i nawróceniami, to zostali oni wysłani na świat przez Boga, po to, by Jego dzieci zostały przygotowane do powrotu do Niego.
Musicie być świadomi, że Moi prawdziwi prorocy wytrzymają próbę czasu, a dla tych, którzy ignorują Orędzia przekazywane ludzkiej rasie pozostanie płacz i zgrzytanie zębami. Kiedy atakujecie Moje Święte Słowo dane prawdziwemu prorokowi, przeszkadzacie Woli Bożej. Możecie nie czuć teraz wstydu. Możecie wierzyć, że bronicie Mojego Słowa, kiedy atakujecie Moich proroków, ale z czasem, gdy szkoda, którą wyrządzacie tej Mojej Ostatniej Misji na ziemi, zostanie wam objawiona, przyniesie to wam straszny lęk i smutek.
Jeśli Mnie kochacie, musicie mieć oczy otwarte i uważnie czytać Moje polecenia. Jeśli nie będziecie słuchali Moich ostrzeżeń dawanych z Miłości Bożej, odrzucicie Prawdę. Prawda tylko może was uratować. Prawda jest tlenem potrzebnym do podtrzymania życia waszych dusz. Bez tej Prawdy nie ujrzycie Mnie wyraźnie ani nie będziecie w stanie dokonywać właściwych wyborów. Pamiętajcie, Ja Jestem Prawdą. Beze Mnie nie macie życia.
Wasz Jezus


6th March 2013, 09:45 - Many of you will reject this Call from Heaven because of fear

My dearly beloved daughter, I call to all those in the world who believe in Me, Jesus Christ, to listen.
So many of you will find it difficult to accept the suffering you will have to face in My Name. Up to now, your suffering has been limited to the sorrow you have felt in your souls for the sins of man and for the Sacrifice I made to save humanity from its wickedness. Now, you will be ridiculed for your Faith and made to feel ashamed when you uphold My Teachings and the Laws of God.
Many of you will reject this Call from Heaven because of fear. To accept that I now communicate with the world, to prepare it for My Second Coming, is not something people can accept easily. For who is My prophet? And who are those who came before her in My Name? How do you know she speaks the Truth with so many false prophets and imposters who confuse you? Never has there been a prophet, sent from Heaven, who has not suffered ridicule, abuse, torment and cruelty. Not one. Many were murdered. You can be assured that when the fruits of My Work, given to such prophets, result in prayer and conversion, that they have been sent by God, into the world, to prepare His children, so that they will come back to Him.
Be aware that My true prophets will withstand the test of time and for those who ignore the Messages they bring to the human race, there will be screaming and gnashing of teeth. When you attack My Holy Word, given to a true prophet, you interfere with the Will of God. You may feel no shame now. You may believe you are defending My Word when you attack My prophets, but in time the damage you do to this, My last Mission on earth, when revealed to you, will bring you terrible fear and sorrow.
If you love Me, you must keep your eyes open and read carefully My instructions. If you fail to heed My warnings, given to you because of God's Love, you will reject the Truth. The Truth can only save you. The Truth is the oxygen needed to sustain the life of your soul. Without the Truth you will not see Me clearly, nor will you be able to make the right choices. Remember I Am the Truth. Without Me, you have no life.
Your Jesus