Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.03.2013, 11:05 - Modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje. Mocy modlitwy, a szczególnie Różańca Świętego, który czyni bestię bezsilnym, nie można lekceważyć. Aby zbawić więcej dusz, należy również odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję i odmawiajcie je, abyście mogli się skupić na różnorodnych prośbach w każdej grupie modlitewnej. Jeśli na przykład modlicie się Modlitwą Krucjaty O Łaskę Ochrony, to róbcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna skoncentrowała się tego dnia na wyborze Modlitw Krucjaty, które wzywają Bożą ochronę dla dusz. Potem w innym dniu, skupcie się na wyborze modlitw, które są wam dane dla ochrony księży i duchownych.
Te grupy Modlitw Krucjaty, gdy powstaną na całym świecie, będą zbroją niezbędną, aby pokonać przeciwnika na więcej sposobów niż sobie to możecie wyobrazić.
Nadal będę dawał wam Dary nowych modlitw, które przyniosą ze sobą szczególne cuda. Bez takiej interwencji nie mógłbym ocalić dusz, których tak pragnę.
Idźcie i planujcie spotkania Modlitw Krucjaty w oparciu o podaną wam formę, dzielcie je jednak na części, dzięki czemu będziecie mogli skoncentrować się na szczególnych intencjach. Nie ma potrzeby, aby wspólnie odmawiać wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście odmawiali jak najwięcej w jednym tygodniu.
Przynosicie Mi tak wielką radość i pocieszenie, Moi drodzy wyznawcy. Daję wam Moje błogosławieństwo siły i odwagi, w waszych dalszych staraniach o ratowanie dusz. Kocham was.
Wasz Jezus


7th March 2013, 11:05 - Prayer will, and can, save humanity

My dearly beloved daughter, it is important that My disciples on earth understand how prayer will, and can, save humanity. The power of prayer and, especially, the recital of the Holy Rosary, which renders the beast impotent, cannot be underestimated. To save more souls you must also recite the Divine Mercy Chaplet.
Choose the Crusade Prayers I give you and say them, so that you can focus on different requests during each prayer group. If, for example, you are praying the Crusade Prayer for the Grace of Immunity do this in a way, so that the prayer group, that day, can concentrate on a selection of Crusade Prayers, which calls on God's protection for souls. Then on another day, focus on a selection of prayers, which are given to you for the protection of priests and clergy.
These Crusade Prayer groups, when formed all over the world, will become the armour necessary to defeat the enemy in more ways than you can believe possible.
I will continue to give you the Gifts of new prayers, which bring with them special miracles. Without such intervention I could not save the souls I so desire.
Go and plan your Crusade Prayer meetings based on the format given to you, but break them into parts, so that you can focus on special intentions. There is no need to recite all prayers together, although I urge that you do recite as many as possible during any one week.
You bring Me such joy and comfort, My precious followers. I grant you My blessings of strength and courage as you continue your quest to save souls. I love you.
Your Jesus