Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.03.2013, 14:05 - Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki

Moja szczerze umiłowana córko, szatan szaleje ze złości przeciwko Mojemu Kościołowi na ziemi, a jego skażenie wciąż rozprzestrzenia się w jego murach.
Ten przebiegły oszust, który dotąd cierpliwie czekał, wkrótce ogłosi swoje panowanie nad Moimi biednymi, niczego nie podejrzewającymi wyświęconymi sługami. Ból, jaki zada będzie dla Mnie bardzo trudny do zniesienia, a jednak jego panowanie zakończy się ostatecznym oczyszczeniem od zła najgłębszego rdzenia Mojego Kościoła.
Precyzyjnie wypracowywał sobie pozycję i wkrótce jego pompatyczna postawa będzie widoczna pośród jego prześwietnego dworu. Jego duma, arogancja i obsesja na własnym punkcie będzie z początku starannie ukrywana przed światem. Świat zewnętrzny westchnie z ulgą, gdy usłyszy brzmienie trąb ogłaszających jego kadencję, jako głowę Mojego Kościoła.
Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale on nie będzie wierny Mnie, Jezusowi Chrystusowi, gdyż nie ma w sobie żadnej miłości do Mnie. On jest wierny bestii i będzie się bardzo wyśmiewał i szydził z Moich wyświęconych sług, którzy będą go wspierać.
Ten, który odważy się zasiadać w Mojej Świątyni i który został wysłany przez złego ducha, nie może mówić prawdy, bo nie pochodzi ode Mnie. Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki, zanim wypluje go on ze swoich podłych ust.
Moje Ciało jest Moim Kościołem. Mój Kościół jest wciąż żywy, ale tylko ci, którzy mówią Prawdę i zachowują Święte Słowo Boże, mogą być częścią Mojego Kościoła na ziemi. Teraz, kiedy ma się ujawnić ostateczna zniewaga przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi przez Stolicę Piotrową, w końcu zrozumiecie Prawdę.
Księga Prawdy, przepowiedziana Danielowi, na czasy ostateczne, nie zostanie zlekceważona przez członków Mojego Kościoła, gdyż jej zawartość przyprawi o mdłości Moich ukochanych, wyświęconych sług, kiedy zdadzą sobie sprawę, że mówię Prawdę.
Fałszywy prorok - który będzie udawał przywódcę Mojego Kościoła - jest gotowy do noszenia szaty, która nie została dla niego przygotowana.
On zbezcześci Moją Świętą Eucharystię i podzieli Mój Kościół na pół i jeszcze raz na pół.
Będzie starał się oddalić wiernych wyznawców Mojego ukochanego Świętego Wikariusza Papieża Benedykta XVI, mianowanych przeze Mnie.
Wykorzeni tych wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu robiąc z nich kozły ofiarne.
Jego działania nie będą natychmiast widoczne, ale wkrótce będą widoczne znaki, gdy wyruszy on na poszukiwanie poparcia wpływowych przywódców światowych i tych na wysokich stanowiskach.
Kiedy obrzydliwość się zakorzeni, zmiany będą gwałtowne. Wkrótce potem ogłosi stworzenie zjednoczonego Kościoła katolickiego, połączonego z wszystkimi wyznaniami i innymi religiami.
Stanie na czele nowej ogólnoświatowej religii i będzie panował nad pogańskimi religiami. Włączy też ateizm pod wątpliwym pretekstem, że ateistom zależy na tak zwanych ludzkich prawach. Wszystkie grzechy w Oczach Boga zostaną uznane za dopuszczalne przez ten nowy, obejmujący wszystkich Kościół.
Każdy, kto ośmieli się mu sprzeciwić zostanie odszukany i ukarany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy się mu sprzeciwią zostaną ekskomunikowani i pozbawieni tytułów. Inni będą zastraszani i prześladowani, wielu księży będzie musiało się ukrywać.
Zwracam się teraz do tych Moich biednych wyświęconych sług, którzy już teraz rozpoznają Mój Głos: Proszę, słuchajcie Mnie, gdy wychodzę wam naprzeciw przynosząc pocieszenie. Nigdy nie poprosiłbym was o odrzucenie Mojego Kościoła na ziemi, ponieważ to Ja, wasz ukochany Zbawiciel go stworzyłem. Złożyłem Moje Ciało jako Żywą Ofiarę, aby was zbawić. Otrzymaliście obowiązek dawania o Mnie świadectwa, aby ocalić dusze tych, których nauczacie i prowadzicie.
Tylko Mi zaufajcie i nadal Mi służcie. Nie wolno przyjąć jakiejkolwiek doktryny przedstawianej wam, o której natychmiast będziecie wiedzieli, że nie jest zgodna z Moim Nauczaniem. Musicie robić to, co mówi wam serce, ale pamiętajcie o tym:
Ten okres na pewno przyniesie wam doświadczenie głębokiego bólu i ciężkiego smutku i zapłaczecie widząc zbezczeszczenie Mojego Kościoła. Ale musicie rozpoznać kłamstwa, które mają być wam przedstawione, ujrzeć je takimi jakimi są - uwłaczaniem Mojej śmierci na Krzyżu.
To zniszczenie może spowodować załamanie struktury Mojego Kościoła. Zmiany i przystosowanie budynków wraz z nową świątynią utworzoną dla jednego światowego kościoła będą wykonane i zlokalizowane w Rzymie.
Bądźcie pewni, że wtedy, gdy Moja Świątynia będzie profanowana, Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel wszystkich ludzi, zostanę odrzucony i wrzucony do rynsztoka.
Wasz Jezus


8th March 2013, 14:05 - He has been sent to dismantle My Church and tear it up into little pieces

My dearly beloved daughter, Satan is in a rage against My Church on earth and his infestation continues to spread within its walls.
The cunning imposter, who has lain in waiting in the wings, patiently, will soon declare his reign over My poor unsuspecting sacred servants. The pain he will inflict is too hard for Me to bear, and yet, his reign will culminate in the final purging of evil from within the core of My Church.
He has carefully manipulated his position and soon his pompous demeanor will be seen amidst his splendid court. His pride, arrogance and self-obsession will be carefully hidden from the world in the beginning. To the outside world, a sigh of relief will be heard as the trumpets peal out to announce his term as head of My Church.
My Body is My Church, but it will not be to Me, Jesus Christ, he will pledge his loyalty, for he does not possess any love for Me. His loyalty is to the beast and how he will laugh and sneer at My sacred servants who will support him.
He who dares to sit in My Temple, and who has been sent by the evil one, cannot speak the truth, for he does not come from
Me. He has been sent to dismantle My Church and tear it up into little pieces before he will spit it out from his vile mouth.
My Body is My Church. My Church is still alive but only those who speak the Truth and adhere to the Holy Word of God can be part of My Church on earth. Now that the final insult is to be manifested against Me, Jesus Christ, through the Chair of Peter, you will finally understand the Truth.
The Book of Truth, foretold to Daniel, for the time of the end, will not be taken lightly by members of My Church, for its content will sicken My beloved sacred servants when they realise that I speak the Truth.
The false prophet - he who poses as the leader of My Church - is ready to wear the robes, which were not made for him.
He will desecrate My Holy Eucharist and will divide My Church in half and then by half again.
He will make efforts to dismiss those loyal followers of My beloved Holy Vicar Pope Benedict XVI, appointed by Me. He will root out all those who are loyal to My Teachings and throw them to the wolves.
His actions won't become apparent immediately, but soon the signs will be seen as he sets out to seek the support of influential world leaders and those in high places.
When the abomination takes root the changes will be sudden. Announcements by him to create a united Catholic Church by linking up with all faiths and other religions will come soon after.
He will head up the new one-world religion and will reign over pagan religions. He will embrace atheism by waivering the stigma he will say is attached in the pursuit of so-called human rights. All sins, in the Eyes of God, will be deemed acceptable by this new inclusive-Church.
Any one who dares to challenge him will be sought out and punished. Those priests, bishops and cardinals who oppose him will be excommunicated and stripped of their titles. Others will be bullied and persecuted with many priests having to go into hiding.
To those poor sacred servants of Mine who recognise My Voice now, please hear Me as I reach out to you to bring you comfort. I would never ask you to reject My Church on earth for it was I, your beloved Saviour, who created it. I offered My Body up as the Living Sacrifice to save you. You have been given the responsibility to testify on My behalf in order to save the souls of those whom you instruct and guide.
All you can do is trust in Me and continue to serve Me. What you must not do is to accept any doctrine presented to you and which you will know, instantly, is not in accordance with My Teachings. You must do what your heart tells you, but know this.
This period is going to cause you deep pain and the raw grief you will experience when you see how My Church will be desecrated will leave you weeping. But you must recognize the lies which are to be presented to you for what they are - an affront to My death on the Cross.
This destruction may result in the collapse of the structure of My Church. The changes and adaptations of buildings along with the new temple created for the one world church will be crafted and placed in Rome.
Be assured that, just as My Temple is desecrated, that I, Jesus Christ, the Saviour of all mankind, will be discarded and thrown into the gutter.
Your Jesus